sneek


Vereniging Historisch Sneek e.o.
Opgericht 1 september 1998HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(Waar in dit reglement in de mannelijke vorm wordt gesproken is ook de vrouwelijke vorm van toepassing)

Het huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op en een uitwerking van de statuten zoals die op 26 juli 1999 zijn gepasseerd bij notaris Rientjes te Sneek.

I. Lidmaatschap

1. Organisaties kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten.

II. Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap geldt tenminste tot het einde van het boekjaar en kan slechts schriftelijk worden beëindigd met in acht neming van de artikel 6 van de statuten genoemde opzeggingstermijn.
2. Aan de leden wordt een verenigingspas verstrekt. Deze pas is en blijft eigendom van de vereniging en wordt in bruikleen verstrekt. De geldigheidsduur van deze pas is maximaal 3 jaar. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de daden van een houder van een verenigingspas.
3. Leden mogen zich bij de thema-avonden en excursies laten vergezellen door een introducee.
4. De algemene ledenvergadering besluit op voordracht van het bestuur tot het benoemen van ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste.

III. Donateurs

1. Donateurs hebben toegang tot de ledenvergadering, bijeenkomsten of andere activiteiten van de vereniging, tenzij het bestuur hen onder vermelding van de redenen van die toegang uitsluit. Donateurs hebben in de ledenvergadering geen spreek- of stemrecht tenzij het bestuur hen daartoe (eventueel op verzoek van de vergadering) toestemming verleent.

IV. Middelen

1. De geldmiddelen van de vereniging komen voort uit: subsidies van overheids- en andere instellingen, schenkingen, erfstellingen, legaten en de opbrengsten van de contributie zoals deze door de algemene leden vergadering wordt bepaald, en zoals deze in art.8 van de statuten is vastgelegd.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

V. Werkzaamheden van het bestuur

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als hij dat noodzakelijk vindt, in principe éénmaal per maand.

2. Voorzitter:
Hij regelt en leidt de vergaderingen en coördineert de werkzaamheden.
Hij roept het bestuur bijeen en/of de ledenvergadering indien zulks wenselijk of noodzakelijk is.

3. Secretaris:
Hij voert de correspondentie van de vereniging.
Hij houdt afschrift van alle uitgaande correspondentie en houdt archief van in- en uitgaande post.
De secretaris zorgt voor de notulering van de bestuurs – en/of ledenvergadering.
Voorts is hij belast met het maken van het jaarverslag, het uitschrijven van de convocaties en alles wat tot de taken van de secretaris behoort voor zoverre Hem deze door het bestuur zijn opgedragen.
De secretaris is (in samenwerking met de penningmeester) verantwoordelijk voor de ledenadministratie.
Het bestuur is bevoegd sommige van deze taken te delegeren naar een ander bestuurslid.

4. Penningmeester:
De penningmeester draagt zorg voor de invordering van de contributies en andere baten en draagt zorg voor het betalen van leveringen en diensten aan de vereniging.
Hij stelt de begroting op voor het volgend boekjaar en geeft door middel van tussentijdse rapportages het bestuur inzicht in de stand van de financiën.
Hij stelt na afloop van het boekjaar het jaarverslag op, dit bestaat uit de balans, het rekeningresultaat en een toelichtende verklaring.
De penningmeester treedt op als gemachtigde over alle lopende (bank)rekeningen die bij de vereniging in gebruik zijn.
Hij doet verder al wat in het belang is voor een goed financieel beleid.
De penningmeester is (in samenwerking met de secretaris) verantwoordelijk voor de ledenadministratie, met name voor de financiële administatie.
Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, legt hij een volledige verantwoording af ten overstaan van het bestuur waarna hij, na akkoord, schriftelijk décharge ontvangt.

5. Algemeen adjunct:
Hij vervangt in geval van een vacature, de voorzitter, secretaris of penningmeester. Deze functie kan niet worden bekleed door één der voren genoemde personen.

6. Algemene bestuursleden:
Zij hebben zitting in het bestuur op grond van hun specifieke taken en/of deskundigheid en kunnen de voorzitter, secretaris en penningmeester niet vervangen.

VI. Ledenvergadering

1. Vaste agenda punten voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering dienen tenminste te zijn:
a. Het jaarverslag van de secretaris;
b Het financiële verslag van de penningmeester;
c. De begroting voor het komend verenigingsjaar;
d. Verkiezingen van bestuursleden voor zoverre van toepassing volgens het rooster van aftreden;
e. Verkiezing van een (eventuele) kascommissie.
f. Rondvraag.

2. Een geschorst (bestuurs)lid heeft toegang tot die ledenvergadering waarin zijn zaak wordt besproken en is bevoegd ten tijde hiervan het woord te voeren.

3. Het bestuur is gerechtigd om zoveel ledenvergaderingen bijeen te roepen als het noodzakelijk acht.

VII. Kascommissie

1. De kascommissie controleert de boekhouding van het bestuur en brengt rapport hierover uit aan de algemene ledenvergadering. Zij kan de ledenvergadering adviseren, na akkoord bevinden, het bestuur décharge te verlenen.
Vervolgens wordt het langstzittend commissielid bedankt en vervangen door één der reservecommissieleden. De vergadering benoemt vervolgens een nieuw reservecommissielid.

VIII. Verkiezingen

1. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of één-derde van de stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangt. Bij staking der stemmen is een voorstel verworpen.

2. Het bestuur wijst uit de vergadering twee personen aan om een stemcommissie te vormen die na afloop van een schriftelijke stemming aan de voorzitter de uitslag daarvan bekend maken.

3. Elk lid, zoals omschreven in art. 13 van de statuten, is gerechtigd om één stem uit te brengen per stemming. Elk lid kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde een stem uitbrengen, mits die leden daartoe een door hen zelf ondertekende schriftelijke machtiging aan de gevolmachtigde, bij naam genoemd, hebben meegegeven welke voor de aanvang van de vergadering aan de secretaris moet worden getoond.

4. De voorzitter stelt de vergadering voor al of niet tot stemming over te gaan. Indien er gestemd dient te worden, bepaalt de voorzitter de wijze van stemming: bij acclamatie, hoofdelijke stemming of schriftelijke stemming.

5. Bij enkele kandidaatstelling is verkiezing bij acclamatie mogelijk.

6. Indien één-derde van de aanwezige stemgerechtigden dat wenst, is stemming over het accepteren van de kandidaat mogelijk door op het stembriefje “ja” of “nee“ te vermelden.

7. Indien de vergadering of de voorzitter een stemming over personen nodig acht, wordt altijd schriftelijk gestemd middels een niet ondertekend stembriefje. Ondertekende of blanco stemmen zijn ongeldig.

8. Bij meerdere kandidaatstelling heeft degene die de meeste stemmen heeft gekregen bij eenvoudige meerderheid de stemming gewonnen.

9. In geval de stemmen staken, vindt herstemming plaats of, indien er voor twee vacatures drie of meer kandidaten beschikbaar zijn, wordt er gestemd op die kandidaten die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben gekregen. Ingeval de stemmen staken vindt herstemming plaats tussen deze kandidaten. In geval de stemmen wederom mochten staken, beslist het lot.

IX. Werkgroepen

1. De vereniging kent werkgroepen. De werkgroepen worden door het bestuur in het leven geroepen.

2. Het bestuur heeft het recht om personen toegang of deelname aan één of meerdere werkgroepen te ontzeggen indien zij daartoe aanleiding ziet of indien betrokkene zich heeft gedragen anders dan de statuten of dit reglement dat vereisen.

3. Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden van de werkgroepen, en kan per werkgroep richtlijnen vaststellen die als bijlage aan het huishoudelijk reglement worden toegevoegd.

4. Het bestuur kan per werkgroep een maximaal aantal deelnemers vaststellen. Belangstellenden voor een werkgroep waarvoor het maximale aantal deelnemers is bereikt, worden op een wachtlijst geplaatst.

X. Wijzigingen

Wijzigingen van het huishoudelijk reglement zijn alleen mogelijk met instemming van een meerderheid van tenminste één-derde van de stemgerechtigde aanwezigen na een daartoe gehouden stemming.

XI. Slotbepalingen

1. De inhoud van dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd met de statuten en niet in strijd met hetgeen dwingend is bepaald in het Burgerlijk Wetboek.

2. De statuten prevaleren altijd boven het huishoudelijk reglement.

3. Het huishoudelijk reglement wordt éénmaal per twee jaar getoetst op actualiteit.

4. In gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur behoudens de goedkeuring van de eerstvolgende ledenvergadering.

5. Nadere richtlijnen kunnen uitgewerkt worden in de bijlage(n). De eventuele bijlagen maken deel uit van het huishoudelijk reglement.


Bijlagen bij het huishoudelijk reglement van de VERENIGING HISTORISCH SNEEK e/o

Verenigingsblad

1. Het verenigingsblad wordt samengesteld door de redactie. De redactie wordt benoemd door het bestuur.

2. In het blad kunnen tegen betaling advertenties worden geplaatst. Het bestuur benoemt een commissie die de advertenties verkoopt.

3. De redactie bepaalt welke artikelen en foto’s worden geplaatst. De redactie bepaalt in overleg met de drukker de opmaak van het blad.

4. Het blad wordt gebruikt om bestuursmededelingen aan de leden bekend te maken. De oproep tot de ledenvergadering en de agenda wordt middels een inlegvel of een redactioneel artikel in het blad bekend gemaakt. De data en het onderwerp van de thema-avonden worden eveneens in het blad bekend gemaakt.

5. Het bestuur bepaalt de oplaag van het verenigingsblad.

6. Het bestuur bepaalt in overleg met de redactie het formaat en het aantal pagina’s van het verenigingsblad.

7. Elk lid ontvangt het verenigingsblad. Met zusterverenigingen kunnen ruilabonnementen worden uitgewisseld.

8. Het bestuur van de vereniging nodigt jaarlijks de redactie uit voor een gesprek.


Werkgroep archeologie

Onderstaand volgen de richtlijnen voor de leden die met behulp van een detector de bodem willen onderzoeken.

1. Vraag altijd toestemming tot het zoeken aan de landeigenaar of beheerder van de grond.

2. Legitimeer je met je pas, verstrekt door de Vereniging Historisch Sneek e/o.

3. Wees voor de vereniging een detectorambassadeur.

4. Laat munitie liggen; indien nodig de plaats markeren en de politie waarschuwen.

5. Zoek nooit op archeologische terreinen, tenzij je toestemming hebt verkregen van de bevoegde instanties om mee te helpen bij een archeologische opgraving.

6. Neem zoveel mogelijk het metalen afval, zoals lood koper mee. Denk om het milieu.

7. Maak alle gaten weer netjes dicht en wel zo, dat er geen schade zichtbaar is aan bijvoorbeeld een eventuele grasmat.

8. Vondsten, waarvan men redelijkerwijs kan aannemen of vermoedt dat deze van wetenschappelijke cultuurhistorische waarde zijn, moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de burgemeester van de plaats waartoe het gebied behoort.

9. Bovengenoemde vondsten moeten eveneens worden aangemeld bij de provinciaal archeoloog.

10. Het van zonsondergang tot zonsopkomst zoeken zonder toestemming van de landeigenaar is verboden. Iemand die ‘s nachts zoekt is verdacht bezig

Aldus vastgesteld. Sneek, 16 februari 2016.

De Waag

De Vereniging Historisch Sneek is te bezoeken in
De Waag,
de kelder van de Openbare Bibliotheek,
Wijde Noorderhorne, Sneek.Openingstijden
De Waag:
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:
13.30-16.00 uur

De VH Sneek is bereikbaar via info@vhsneek.nl