sneek

Doelstellingen Jaarplan 2020 - e.v.


In het fingerende Beleidsplan wordt in paragraaf 4 een aantal doelen genoemd dat het bestuur in bovengenoemde beleidsperiode probeert te realiseren.

In onderstaande lijst staan deze doelen en de voorgestelde aanpak.


1. Excursies voor VHS-leden.

Ook in 2020 en later worden excursies georganiseerd. Daar stelt het bestuur telkens een doel voor vast. Dat geldt ook voor de excursies voor vrijwilligers, die in principe in en rond Sneek plaats dienen te vinden.


2. Het verenigingsblad “de Waag”

Het verenigingsblad verschijnt 4 x per jaar. De oplage is 1200 stuks. Dankzij de vele bijdragen en de prachtige kleurenfoto’s kijkt men iedere keer weer naar “De Waag” uit. Het blad wordt ook in de losse verkoop aangeboden. Tevens wordt het blad ter inzage neergelegd in het Antonius-ziekenhuis, bejaardentehuizen en dokterspraktijken. Waarbij middels een inlegvel aan ledenwerving wordt gedaan. De verschijning staat gepland in februari, mei/juni, augustus en in november/december. Verantwoordelijke bestuursleden zijn de voorzitter en de secretaris.


3. Verdere digitale ontsluiting van ons archief

De digitale ontsluiting van het archief een onderwerp dat voortdurend aandacht verdient. Niet alleen wat betreft de faciliteiten zoals computers, maar ook inhoudelijk. Vrijwilligers brengen de data van de interne beeldbank over naar een beeldbank die gedeeld wordt met de gemeentelijke overheid. Op die wijze wordt de toegang voor mensen van buiten van ons digitale archief verbeterd. Getracht zal worden dit via de website te realiseren. De samenwerking met Tresoar en HCL wordt onderzocht. Verantwoordelijk bestuursleden met ICT in portefeuille.


4. Collectiebeleid

In deze bestuursperiode moet het collectiebeleid tot een inhoudelijk en breed gedragen issue moeten worden uitgebouwd.


5. Ledenwerving

Het streven is in de planperiode te groeien naar meer dan 1100 leden. We zijn inmiddels de 1050 gepasseerd. Onderzocht wordt in hoeverre dat kan lukken via de daarvoor in aanmerking komende verenigingen in Sneek en op welke wijze. Ook kan de website daarin een rol spelen. Gezien het succes zal weer worden deelgenomen aan de frUITmarkt waar actieve ledenwerving zal plaatsvinden. Verantwoordelijke bestuursleden zijn allen.


6. Werkgroep Archeologie en ASP

Deze werkgroep doet haar werk in stilte (en meestal ondergronds). Ook in deze periode willen wij deze werkgroep extra aandacht en meer bekendheid geven. Dat gebeurt via ons verenigingsblad waarin elk nummer een artikel van de werkgroep wordt geplaatst. En door ondersteuning tijdens evenementen als de Nationale Monumentendag.


7. Laten zien wie we zijn en wat we doen

Daarvoor zijn kanalen beschikbaar zoals meewerken aan publicaties in regionale en lokale media. Deelname aan eerder genoemde publieksactiviteiten. Deelname aan andere daarvoor in aanmerking komende gebeurtenissen. Via de website. Tijdens de thema-avonden en jaarvergadering en op verzoek van bijvoorbeeld seniorenorganisaties.


8. Taakverdeling vrijwilligers

Een vereniging als Historische Sneek wordt gedragen door vrijwilligers. Wel moet rekening worden gehouden met de leeftijdsontwikkeling en -opbouw. Met het oog op de continuïteit wordt gewerkt aan een situatie die voorkomt dat de VHS niet plotseling op bepaalde (deel)terreinen voor bezettingsproblemen komt te staat.