sneek

Jaarverslag 2006

Algemeen

Het jaar 2006 is voor het bestuur een jaar geweest van bezinning op haar activiteiten. In de afgelopen vijf jaar zagen we het ledenaantal toenemen van ruim 300 naar 660. Het is een hele positieve ontwikkeling die we graag willen behouden. In enkele jaren zijn we gegroeid van een klein clubje naar een bloeiende en grote vereniging!
Zo betekent de groei van onze vereniging dat we onze organisatie daarop moeten aanpassen om alles nog beter te kunnen laten verlopen en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van onze leden. Die verwachtingen staan immers voor ons voorop.
Als gevolg van die bezinning zijn vervolgens in het verslagjaar het beveiligingssysteem aangepast en zijn er maatregelen genomen voor een goed sleutelbeheer.
Het ontsluitingssysteem voor de collectie foto's, boeken en bescheiden hebben we afgestemd op dat van het Fries Scheepvaart Museum (FSM).Daarbij is gekozen is voor het Adlib systeem. Hierover zal ook een cursus gehouden worden voor een aantal van onze vrijwilligers.
Tenslotte hebben we gekeken naar de opzet van de thema-avonden, het verenigingsblad De Waag en naar de website. Waar nodig zullen de noodzakelijke wijzigingen, aanpassingen of veranderingen door het bestuur, in overleg met de betrokken vrijwilligers, het komende jaar fasegewijs worden gerealiseerd.

Verenigingsgebouw

We zijn blij met ons onderkomen in de bibliotheek. De ruimte bevalt ons prima. Voor de vrijwilligers en bezoekers is het er prettig toeven. Er zijn in het verslagjaar weinig aanpassingen aan de inrichting van de ruimte geweest.

Verenigingsblad

Evenals voorgaande jaren verscheen het verenigingsblad “De Waag” weer vier keer. De redactie was wederom in goede handen van Johan de Vries en Ruurd Boeijinga De oplage werd in het verslagjaar verhoogd van 650 naar 750. Het blad gaat naar de leden (660), adverteerders (29), instellingen (5) en ruilabonnementen (8). Het blad wordt in Sneek en omgeving door leden van de vereniging zelf verspreid en bezorgd. Een aantal verenigingsbladen (100) wordt per post toegezonden.

Archief

Het nieuwe onderkomen heeft een hele positieve invloed op de verwerving van allerlei historisch documentatiemateriaal over Sneek. Aan boeken en tijdschriften zijn er 578 (341) exemplaren toegevoegd aan de collectie. Aan foto’s 2396 (1372). Verder enige privé- en verenigingsarchieven.
Het aantal personen dat ons archief raadpleegt bedroeg 360. Om hier goed op in te kunnen spelen registreren we de bezoekers. Doel is beter inzicht te krijgen in de vragen en interesse van het publiek. Op dinsdag-, woensdagmiddag en zaterdagochtend was het open voor het publiek. Dit jaar voor het eerst was ons archief ook gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus op dinsdagmiddag open het publiek
Een gestaag groeiende groep vrijwilligers is op dinsdag- en op woensdagmiddag bezig met de ontsluiting van de collectie foto’s, archiefstukken, boeken, knipsels en dergelijke.
Het knipselarchief met advertenties van geboorten, huwlijken, jubilea en overlijden (Snedoc)
werd in het verslagjaar weer getrouw bijgehouden door de heer Koezema. In totaal zijn 1344 advertenties aan het archief toegevoegd.

Filmproject

Herman Ouendag en Andries Kuperus werkten gestaag verder aan het bewerken en digitaliseren van oud filmmateriaal.

Thema-avonden

Dit jaar werden er vier thema-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden was er elke keer een mooie tentoonstelling ingericht met foto’s, kaarten en plattegronden.
• 14 februari: Ledenvergadering/thema-avond: Van gracht naar ton
De ledenvergadering werd dit jaar weer druk bezocht. Na de pauze was er een PowerPoint presentatie van Alice Booij. Zij vertelde over de hoogst onhygiënische toestanden in Sneek in de 18e en 19e eeuw. Vreselijke ziekten en epidemieën waren het gevolg. Demping van een aantal grachten hielp onvoldoende. De invoering van de poepton bracht een wezenlijke omkeer ten goede. Aantal bezoekers: 125.
• 4 april: De Sneker onderbroek door de eeuwen heen/Evenementen in Sneek, vroeger en nu.
De heer Wietze van Houten uit IJlst verraste ons met het tonen van en vertellen over allerlei soorten en maten ondergoed. Na de pauze vertelde Joop Doevendans over de organisatie van publiekstrekkende evenementen waarin hij een belangrijke rol had. Het was een interessante avond waarbij veel gelachen werd. Aantal bezoekers: 150 bezoekers.
• 17 oktober: 550 jaar bouwen en wonen in Sneek
In het kader van Sneek 550 jaar werd een PowerPoint presentatie gegeven door de bekende kunsthistoricus en oud Sneker Peter Karstkarel. Na een historische inleiding maakte hij een visuele rondgang door Sneek en vertelde hij op de hem geheel eigen en bijzondere wijze over wat Sneek aan historische gebouwen te bieden heeft. Deze avond werd met financiële steun van de gemeente Sneek gehouden in de Martinikerk. Aantal bezoekers: 300.
• 14 november: Noorderhoek en Noordoosthoek
In onze serie avonden over oude Sneker buurten stonden deze keer zelfs twee buurten centraal: De Noorderhoek en de Noordoosthoek. Het accent lag op winkels, bedrijfjes en bijzondere bewoners van vooral van voor de Tweede Wereldoorlog tot omstreeks 1950.
De spreker was ons bestuurslid Joop Terpstra. Aantal bezoekers ca. 150.

550 jaar stadsrechten Sneek, 9 september

De viering van 550 jaar stadsrechten Sneek was voor de vereniging aanleiding tot het organiseren van een lezing over 550 jaar bouwen en wonen in Sneek, zie thema-avonden.
Tevens waren wij (mede) organisator van de grote reünie voor Snekers om utens. Namens de vereniging hadden Joop Terpstra, Ali Wiersma en Cees Veenstra zitting in de werkgroep belast met de voorbereiding van deze reünie. Zij zijn erin geslaagd een boeiend programma te maken wat in de smaak viel bij de ruim 500 deelnemers. Dit aantal overtrok de stoutste verwachtingen.

Open dag, 9 september

De opendag werd gehouden op zaterdag 9 september ter gelegenheid van de reünie van Oud-Snekers. Van 11 tot 4 uur was er een non-stop programma. Het was lekker druk. De bezoekers kwamen de nieuwe ruimte bewonderen, zochten en bladerden uitgebreid in allerlei mappen en konden meedoen aan een foto raadwedstrijd.
De hele dag stond de thee en koffie voor iedereen (95) klaar!

Archeologie

Steunpunt Archeologie
De Gemeenteraad van Sneek heeft in 2005 de Beleidsnota Archeologie vastgesteld. Een van de voornemens daarin betreft het oprichten van een Steunpunt Archeologie. Dat wordt een laagdrempelig informatiecentrum met als basis een permanente tentoonstelling over het archeologisch thema de Romeinse tijd in en rond Sneek. Ook zal er ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen. De Provincie Fryslân en de gemeente Sneek dragen de investeringskosten van het Steunpunt terwijl VHS (c.q. de werkgroep Archeologie) de exploitatie zal gaan verzorgen. Het Steunpunt komt in de Bibliotheek, vlakbij het souterrain van VHS.
Om het Steunpunt te realiseren heeft het bestuur van de VHS een Projectgroep ingesteld. Deze bestaat uit mw. Annelies Vreeken (gemeente), mw. Tini Kleiker (bibliotheek), Jan de Haan (VHS), Cees Veenstra (VHS) en Hans Koppen (voorzitter). Zo rond de zomermaanden heeft de Projectgroep de inrichtingswensen rond het Steunpunt geïnventariseerd en op papier gezet. Die zijn vervolgens besproken met de Werkgroep Archeologie. Daarna heeft de architect van de Bibliotheek, de heer Dick de Jong uit Leeuwarden, een ontwerp voor het Steunpunt gemaakt. De heer Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum heeft, vanuit zijn ervaring met publiekspresentaties, daar zijn advies over gegeven. Aan het einde van het verslagjaar hebben wij de subsidieaanvraag geschreven.

Werkgroep Archeologie
In het afgelopen jaar de is de Werkgroep Archeologie negen keer bij elkaar geweest. Vóór de zomervakantie onder leiding van Henk Stallmann; na de zomervakantie heeft Ebel Koppen de leiding van de Werkgroep op zich genomen.
Tot de zomervakantie zijn we als Werkgroep bezig geweest om oude kaarten te bestuderen waarbij wij in het bijzonder hebben gekeken waar rond Sneek kerkpaden hebben gelopen. We denken dat dat veelbelovende plekken zijn om te gaan zoeken Tegelijk hebben we op iedere bijeenkomst de nieuwe vondsten van onze leden bekeken en is een deel van de avond besteed aan de registratie van vondsten. In september en oktober zijn we hiermee doorgegaan. In die tijd hebben we ook de plannen voor het op te richten Steunpunt uitvoerig besproken. In november hebben er met elkaar overlegd hoe we als Werkgroep verder willen werken en hebben we plannen gemaakt voor het jaar 2007. Gedurende de laatste maanden van het verslagjaar zijn we begonnen met het herordenen van ons archeologisch archief. Ook is een formulier ontworpen dat gebruikt gaat worden bij het registreren van vondsten. Die gegevens worden uiteindelijk opgeslagen in Adlib, het registratiesysteem dat ook door het Fries Scheepvaart Museum gebruikt wordt. Verder zijn we begonnen met het maken van zichtmappen. Dat zijn fotomappen met een korte beschrijving van onze vondsten. Die mappen zijn bedoeld om te zijner tijd in het Steunpunt dienst te doen als kijkboeken voor bezoekers. Vlak voor de jaarwisseling is onze eigen website ontworpen.


Verdere activiteiten:
- op 18 november een gezamenlijke zoekdag aan de Alde Hemdijk. Hans en Etty de Haan hebben ons daar op hun boerderij hartelijk ontvangen,
- op 9 december een excursie naar het noordelijk archeologisch vondstendepot te Nuis,
- op 24 november een zoekactie aan de IJlsterkade en in de buurt van de tunnel bij Duinterpen.

Publiciteit

In de Sneeker Nieuwsblad en Wijd en Zijd werd op ruime schaal aandacht geschonken aan de verschillende activiteiten van de vereniging. De vaste rubriek ‘’Su het ut weest’’ verscheen 51 keer in de Sneeker Nieuwsblad en bracht weer heel wat reacties los bij de lezers. Deze communicatie over en weer was ook een beetje de bedoeling van de schrijver Joop Terpstra.

Samenwerking en externe contacten

• Gemeente Sneek.
De contacten met de gemeente Sneek waren uitstekend. Regelmatig werd overleg gevoerd met Teake van Popta en Annelies Vreeken. Burgemeester Brok en het hoofd van de afdeling voorlichting mevr. Ingrid Wagenaar brachten op 16 maart een bezoek aan ons nieuwe onderkomen. Ze waren vol lof en onder de indruk van de accommodatie en de vele actieve vrijwilligers.
• Bibliotheek
Met Gert Jan Hermus en Tini Kleiker was regelmatig overleg over onze nieuwe huisvesting in de bibliotheek, samenwerking en een gebruikersovereenkomst waren de belangrijkste gesprekspunten.
Op 27 januari ontvingen wij het personeel. Hierbij is gesproken over verdere vormen van samenwerking en uitwisseling van collectieonderdelen.
• Fries Scheepvaartmuseum
Met de directie van het FSM is overleg geweest over o.a. het archeologisch steunpunt en over de aanbieding door het FSM aan ons van een aantal dvd’s met daarop duizenden foto’s van Sneek. De officiële aanbieding kon om organisatorische redenen niet meer in het verslagjaar plaatsvinden.

Leden

Het nieuwe onderkomen, de thema-avonden en de reünie 550 jaar Sneek hebben op het ledenaantal een positieve invloed gehad. Het aantal leden steeg in 2006 van 560 naar 660. Een stijging van bijna 20%

Bestuur

Het bestuur vergaderde zes keer: op 10 januari, 7 februari, 9 mei, 30 mei, 20 september en 25 oktober
Het bestuur bestond aan het eind van het verslagjaar uit:
Henk Stallmann, voorzitter; Hans de Haan, secretaris; Jan de Haan, penningmeester; leden: Ali Wiersma, Bob Wielenga en Joop Terpstra.
Het bestuur nam deel aan het overleg betreffende:
De oprichting van Historische Informatiepunten in ZW. Fryslân,
De oprichting van een Archeologisch Steunpunt in de Bibliotheek van Sneek
Verder waren we aanwezig bij de volgende activiteiten:
4 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente Sneek
9 september: Reünie Oud Snekers in de sporthal
Boekpresentatie “Van Gracht tot Ton”, FSM
Boekpresentatie “Sneek belicht”, café Veemarkt

Sneek, 20 februari 2007