sneek

Jaarverslag 2007

Algemeen

De Vereniging Historisch Sneek e.o. mag terugzien op een heel goed jaar. Dit betreft zowel de archief- als de publieksfunctie. Door nieuwe indexen en digitalisering maakt de ontsluiting van het archief- en fotomateriaal goede voortgang. Hierdoor kunnen we naar behoren en tevredenheid voldoen aan de toenemende vraag naar medewerking bij historisch onderzoek. We zien eveneens toenemende bezoekersaantallen tijdens onze openingsuren. Ook de thema-avonden zijn elke keer weer drukbezocht.
Belangrijk was ook het met elkaar ontwikkelen van het beleidsplan 2008 – 2012 en de bijstelling van de taken van de bestuursleden. De elementen ervan vormen de basis voor het doelmatig en slagvaardig werken van het bestuur. Dankbaar en blij zijn wij ook met de intensieve contacten en steun van allerlei culturele en historische instellingen in de gemeente Sneek en omgeving.

Verenigingsgebouw

Ons verenigingsgebouw, het souterrain van de bibliotheek is open op dinsdag, woensdag en zaterdag. De bezoekersaantallen nemen vooral op de zaterdagen behoorlijk toe. Moeilijk punt blijft de toegankelijkheid. Het bestuur is met de gemeente en de bibliotheek in gesprek voor een oplossing.

Verenigingsblad

Evenals voorgaande jaren verscheen het verenigingsblad “De Waag” weer vier keer. De redactie was wederom in goede handen van Johan de Vries en Ruurd Boeijinga. De oplage werd in het verslagjaar verhoogd van 750 naar 800 exemplaren. Het blad gaat naar de leden (735), adverteerders (29), instellingen (5) en ruilabonnementen (8). Het blad wordt in Sneek en omgeving door leden van de vereniging zelf verspreid en bezorgd.

Archief

“Steden, dorpen, bedrijven, instellingen, clubs en particulieren zouden er bijna voor gestraft moeten worden als hun archief roemloos ondergaat. Er verdwijnt aan archiefmateriaal nog veel te veel. Eeuwig zonde, want weg is weg,” aldus Elles Bulder die een onderzoek heeft gedaan naar de haalbaarheid van de Historische Informatiepunten in de Zuidwesthoek van Fryslân.
Gelukkig kan iedereen met archiefmateriaal bij de Vereniging Historisch Sneek terecht. In het verslagjaar zijn 1490 foto`s en 305 boeken en archiefbescheiden ontvangen. Het in aard en omvang behoorlijk toegenomen archief bracht met zich mee dat er klappers en indexen gemaakt zijn op onderwerpen, straten, pleinen, ambachten en bedrijven. Daarnaast zijn indexen gemaakt op de archieven van 9 verenigingen en bedrijven zoals de handbalclub en voetbalverenigingen. Dit belangrijke werk is met veel toewijding gedaan door Cristien Veenstra. Met voorrang wordt gewerkt aan de digitale ontsluiting van het archief- en fotomateriaal. Dit vordert goed onder de voortreffelijke leiding van Dries Kuperus en extra inzet van vrijwilligers.

Filmproject

Herman Ouëndag en Andries Kuperus werkten gestaag verder aan het bewerken en digitaliseren van oud filmmateriaal. In het verslagjaar werden 5 keer films uitgeleend aan verenigingen, bejaardentehuizen.

Thema-avonden

Dit jaar werden er vier thema-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden was er elke keer een mooie tentoonstelling ingericht met foto’s, kaarten en plattegronden.
• 27 februari Van Waag tot Bankgebouw, spreker Hans Koppen aanwezig 100 personen
• 17 april Garagebedrijven in Sneek, spreker Jelmer Kuiper aanwezig: 175 personen
• 25 september Voetbalclubs in Sneek, sprekers C. Kampstra (Black Boys), B. Zoethout (L.S.C. 1890), G. Abma (vv Sneek), P. van der Meeren (W.Z.S.), Sj. Jaasma (ONS Sneek) en J. Dommerholt (WaterPoort Boys). Aanwezig: 125 personen
• 20 november Sneek in brand, spreker Dick Overeem aanwezig: 175 personen

Tentoonstellingen

Na de zomervakantie, idee van Henk Stallmann, werd begonnen met de organisatie van fototentoonstellingen die op zaterdag voor het publiek te bezichtigen waren. In september werd gestart met de onlangs gesloten Flexa fabriek, in oktober volgde de wijk Het Zomerrak, in november aandacht voor de fietsenzaak van Bouma en in december bij gebrek aan een stevige winter een tentoonstelling over winters in Sneek. Nadat bekend werd hoe leuk deze tentoonstellingen waren en goede publicaties in de kranten groeide de belangstelling tot een 20/30 personen per zaterdag. Uiteraard leverde dit weer de nodige nieuwe leden en contacten op.
Daarnaast verleende de Vereniging 5 x medewerking aan tentoonstellingen buiten het eigen gebouw: de Bibliotheek, de Gemeente Sneek en andere instellingen.

Open Monumentendag

Op zaterdag 8 september 2007 werd in Sneek door de gemeente de Open Monumentendag 2007 georganiseerd. Wij verleenden weer onze medewerking hieraan door het Waltaplein te bemensen. Het landelijk comité had dit jaar als thema gekozen: “Moderne Monumenten” (1900 – 1965). In dit kader had onze vereniging samen met de gemeente Sneek een interessante tentoonstelling gemaakt van zeven zeer uiteenlopende 20ste eeuwse monumenten uit Sneek. Daarnaast was door ons, naast dat van de gemeente, een aantrekkelijk boekje samengesteld met als titel: “Bouwstijlen van de 20ste eeuw in Sneek”.
De hele dag door was de belangstelling voor onze tentoonstelling boven verwachting.

Archeologie

Werkgroep Archeologie
In 2007 is de werkgroep archeologie weer erg actief geweest. Behalve dat er iedere maand een bijkomst was, is er samen gezocht, zijn er tentoonstellingen gemaakt en is de website www.aspsneek.nl operationeel geworden. Ook werd menig keer de pers gehaald als er een bijzondere vondst werd gedaan. Het ledenaantal bedraagt intussen 22.
De werkgroep heeft veel gezocht en gevonden in het tracé van de Prins Hendrikkade. Voor dit doel is er zelfs een kraan gehuurd om de afgevoerde grond nog beter te kunnen doorzoeken. De Gemeente Sneek en VHS hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld en de werkgroepleden hebben zelf een deel betaald. Er is in de Bibliotheek, gedurende twee en een halve maand, een grote overzichtstentoonstelling over dit onderwerp geweest.
Ook is de werkgroep uitgenodigd om bij een terpopgraving op De Hemmen te assisteren. Bij het maken van proefsleuven, door archeologen, op Harinxmaland zijn eveneens werkgroepleden aanwezig geweest. De werkgroep archeologie begint hiermee bij de professionals aardig in beeld te komen. De vitrine in de Waag heeft wisselende tentoonstellingen gehad, telkens verzorgd door één van de werkgroepleden die een grote collectie aardewerk heeft. Vrijwel iedere maand is er een bijzondere vondst verkozen tot de vondst van de maand. Van alle beschikbaar gestelde vondsten uit 2007 wordt de vondst het jaar gekozen (januari 2008). De jury bestaat uit Meindert Seffinga, Annelies Vreeken en Bob Wielenga.


Het Archeologisch Steunpunt
De plannen voor het Archeologisch Steunpunt, dat een plek zal krijgen in de te verbouwen Bibliotheek, zijn afgerond. Het wachten is op de verbouwing. De financiering hiervoor, dertigduizend euro van de Gemeente Sneek en eenzelfde bedrag van de Provincie, zijn beschikbaar gesteld. Voor de inrichting van een deel van de vitrines in het toekomstige Steunpunt is contact gezocht met het Archeologisch Research Center (ARC) te Groningen. Zij hebben de afgelopen tien jaar veel opgravingen in Sneek gedaan. Het ARC stelt de gerestaureerde vondsten graag beschikbaar voor Sneek. Het Noordelijk Vondstendepot in Nuis, die verantwoordelijk is voor de registratie en opslag heeft ook medewerking toegezegd.
Al met al een succesvol jaar voor de archeologie en goede vooruitzichten voor 2008!

Publiciteit

In de Sneeker Nieuwsblad en Wijd en Zijd werd op ruime schaal aandacht geschonken aan de verschillende activiteiten van de vereniging: de thema-avonden, de tentoonstellingen op de zaterdag en de werfgroep archeologie. Ebel Koppen belastte zich met het aanleveren van de persberichten. De vaste rubriek ‘’Su het ut weest’’ verscheen 52 keer in de Sneeker Nieuwsblad en bracht weer heel wat reacties los bij de lezers. In november verscheen het 200ste artikel van ‘’Su het ut weest’’. Terecht werd de schrijver Joop Terpstra door de redactie van de Sneeker Nieuwsblad in het zonnetje gezet met het plaatsen van een groot artikel over deze ijverige bij.

Samenwerking

• Gemeente Sneek
De contacten met de gemeente Sneek waren uitstekend. Regelmatig werd overleg gevoerd met Teake van Popta en Annelies Vreeken. Met de laatste vrij intensief in verband met de organisatie van de Open Monumentendag en de Opendag ter gelegenheid van de opgraving achter de Hemmen.
• Bibliotheek
Met Gert Jan Hermus en Tini Kleiker was regelmatig overleg over de verbouwplannen van de bibliotheek en de inpassing hierin van het archeologisch steunpunt en het historisch informatiepunt.
• Fries Scheepvaartmuseum
Met de directie van het FSM is constructief overleg geweest over o.a. het archeologisch steunpunt. Op 11 januari heeft ons bestuur in het FSM door de directeur dhr. Seffinga een aantal dvd’s met daarop duizenden foto’s van Sneek aangeboden gekregen.

Leden

Het aantal leden steeg in 2007 van 660 naar 735. Wederom een stijging, nu van meer dan 10 %. En dat in een tijd dat bijna elke vereniging klaagt over een terugloop van het ledenaantal.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen van onze verenigingsgebouw. Sterker nog zonder vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen voortbestaan. Het aantal vrijwilligers dat met allerlei projecten bezig is bedraagt ongeveer 30. Veelal gebeurt dit in werkgroep verband maar ook individueel zijn velen actief. Als we dit jaar één eruit lichten is dat Klaas de Haan. Hij heeft met veel geduld en doorzettingsvermogen 7 jaargangen van de Sneker Courant ingebonden.

Bestuur

Het bestuur vergaderde negen keer: op 8 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 4 juni, 10 september, 5 november, 14 november en 17 december.
Tijdens de jaarvergadering wrden twee nieuwe bestuursleden gekozen: Ebel Koppen en Cees Veenstra. Het bestuur bestond aan het eind van het verslagjaar uit:
Henk Stallmann, voorzitter; Hans de Haan, secretaris; Jan de Haan, penningmeester; leden: Ebel Koppen, Joop Terpstra, Cees Veenstra, Bob Wielenga en Ali Wiersma.
Het bestuur nam deel aan het overleg betreffende: De oprichting van Historische Informatiepunten in ZW. Fryslân. De oprichting van een Archeologisch Steunpunt in de Bibliotheek Het bestuur was aanwezig bij de volgende activiteiten:
• 3 januari: Nieuwjaarsreceptie gemeente Sneek
• 11 januari: Ontvangst door de directeur van het FSM, dhr. M. Seffinga
• 25 januari: Ontvangst van bestuur Oud Sneek
• 18 april: Opening van de nieuwbouw Pampuskade, Woningstichting De Wieren
• 20 april: Vrijwilligersavond
• 7 mei: ontvangst van de Canadese oud-strijder de heer Cook met echtgenote
• 8 september: Open Monumentendag
• 13 oktober: culturele boottocht
• 19 oktober: opening Hip in Bolsward
• 6 november: ontvangst van de directeur van De Wieren, dhr. H. Heikema van der Kloet
• 17 december: afsluiting van het Jaar 2007
Sneek, 5 februari 2008