sneek

Jaarverslag 2008

Inleiding

Het bestuur en de leden kunnen elkaar feliciteren met het succesvolle jaar 2008. Met een receptie voor leden en sponsor, feestavond voor alle leden en een glossy uitgave van De Waag is het tienjarig jubileum gevierd. In 2008 is de vereniging, mede door alle positieve publiciteit, weer flink gegroeid.

Ledenaantal

Begonnen we op 1 januari met een ledenaantal van 733, op 31 december stond de teller op 825. Dat is een groei van 92 leden. We zijn als vereniging blijkbaar bezig op een manier die mensen enthousiast maakt voor de historie (en archeologie) van Sneek. Bij zo’n vereniging wil je graag horen.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is ook dit jaar weer goed verzorgd door Joop Terpstra.

Bestuur

Het bestuur bestaat vanaf de ledenvergadering 11 maart 2008 uit de volgende personen:
Henk Stallmann: voorzitter
Ebel Koppen: secretaris
Jan de Haan: penningmeester
Cees Veenstra
Joop Terpstra
Dirk Schild
Wietse van Houten

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten:

Vele handen maken licht werk. Op dinsdag- en woensdagmiddag en soms ook op donderdag- en vrijdagmiddag zijn velen in De Waag bezig om archieven te ordenen en te digitaliseren.

Digitalisering:

Er zijn nu klaar: 29 DVD’s met diverse onderwerpen
31 CD’s met Foto`s
6 PowerPoint lezingen op DVD
5 Opnames van Lezingen
Er zijn ingescand: 2100 Foto`s
Er is een geluidsopname gemaakt van de herinneringen aan Sneek van Gerrit Ooms, twee dvd’s.
Door: Dries Kuperus, Cees en Christien Veenstra, Joop Terpstra, Johan de Vries en Jelmer Kuipers.

Thema-avonden

De thema- commissie bestond uit: Bonnie Rienstra, Jan Minks, JoopTerpstra en Wietse van Houten. Laatstgenoemde is in de loop van 2008 ingewerkt, zodat hij Joop Terpstra kan vervangen als hij in 2009 aftreedt. In de vier thema-avonden werden de volgende onderwerpen behandeld: • Restauratie van monumenten in Sneek, door: Geert Jan Douma van de Stichting Oud Sneek • Busvervoer met als knooppunt Sneek, door: Melle van der Goot.
Graven in Sneek (over archeologie), door: Ebel Koppen • De Kruizebroederstraat, door: Hans Koppen

Zaterdagtentoonstellingen

Ook de maandelijkse foto-expositie bleek een succes: Aan de orde kwamen: 1. Oosterdijk januari
2. Woudstraten februari
3. Steenklip maart
4. Molens april
5. Oude Koemarkt mei/juni
6. Ontwerp archeologisch steunpunt juli/augustus
7. Grootzand september
8. Straatventers oktober
9. Ziekenhuizen november/december

Overige tentoonstellingen en presentaties die door de VHS zijn verzorgd, of waaraan een bijdrage is geleverd:

1. Wumkeshus stadgezichten
2. Wieren Amsterdamse school
3. Kornwerderzand tentoonstelling
4. Bibliotheek kerkelijk leven
5. Bibliotheek stadsgezichten
6. Open Monumentendag sporen naar het verleden
7. Wieren ‘t Eiland
8. Waltastins Sneker muurtje
9. Antonius Ziekenhuis tentoonstelling

Bestuursleden waren present bij:

- Nieuwjaarsreceptie Gemeente Sneek representatie
- Kookboek Snits uitreiking, tevens bijdrage door Dirk Schild
- Artikel in blad “Snits”, de Wieren bijdrage van Dirk Schild
- Wandelgids Sneek uitreiking
- Sniepsnaren uitreiking, tevens bijdrage VHS
- Kuierke door Sneek uitreiking
- Jubileum Numismatische kring tentoonstelling Sneker munten en penningen
- Scheepvaartmuseum filmavond, tevens bijdrage VHS
- Bibliotheek heropening na verbouwing
- Vondstendepot Nuis rondleiding
- Rondvaart IJlster hooipraam historische excursie
- Scheepvaartmuseum tentoonstelling
- Wall of Fame tentoonstelling

Open Monumentendag

Op 13 september waren zowel de Waag als het Archeologisch Steunpunt opgenomen in de Open Monumentenroute van de Gemeente Sneek.

Dodenherdenking Kornwerderzand

Bestuur en vrijwilligers hebben in samenwerking met de wapenbroeders een ontvangst voor de laatste Canadese bevrijder georganiseerd, waarbij onder andere de Kazematten van het Kornwerderzand werden bezocht.

Binnen gekomen grote Archieven:

1. Animo (sport)
2. Scheltema (privé)
3. Treinenmuseum
4. Stads Galerie (antiekzaak)
5. Oorlog
6. Flach (drukkerij)
7. Sytsma (antiek)
8. Sint Nicolaas Sprookje
9. Jongen en Meisjes stad
10. TGP (sport)
11. Pier de Boer stichting
12. Bijzonder onderwijs

Kleine Archiefstukken

Tientallen

Wij ontvingen als gasten

- Historische Kring Woudsend
- Historische IJlst IJlst
- Historisch Jutrijp Hommerts

Belangstellenden die in De Waag zijn geweest met vragen:

1177 personen

Wij leenden films uit aan:

- Thabor
- Timpaan
- Historisch Informatiepunt in de Bibliotheek
- Poort

Wij verstrekten informatie over:

Ziekenhuis, Kerkgrachtbuurt, N.T.M., Busmaatschappijen, Helling Asselman, Helling Nijdam, A. Bruining Troost, Zomerrak, Garage bedrijven, Gouden Boers, diverse scholen, Brandweer, Sperkhem, diverse schoolprojecten over uiteen lopende onderwerpen, diversen panden en straten.

Wij ontvingen als speciale giften:

-Twee schilderijen van de Sneker landpoorten
-Kaart van Middelzee
-Twintig VHS Obligaties
-Geldbedragen van De Wieren en de Gemeente Sneek als bijdrage voor de realisering van de jubileumuitgave van De Waag

Werkgroep Redactie De Waag:

Het verenigingsblad “De Waag” verscheen, buiten de speciale jubileumuitgave om vier keer. De redactie was in goede handen van Johan de Vries en Ruurd Boeijinga. Het blad gaat naar de leden, adverteerders, instellingen en ruilabonnementen. De oplage voor het decembernummer is 900 stuks. Vrijwilligers bezorgen het in Sneek en omgeving. De buitenleden ontvangen het per post.

Werkgroep Archeologie, de zoekers:

Het aantal leden bedroeg op 31 december 2007: 22. Er is enige tijd een stop geweest, maar omdat op de avonden en de zoekdagen nooit alle leden komen, heeft de ledenstop geen zin. Op 31 december 2008 telde de groep 29 leden.
Er zijn twee zoekdagen geweest: in het voorjaar bij Wolvega, georganiseerd door de werkgroep Wolvega en in het najaar bij Sneek, waarbij ook de werkgroep Wolvega aanwezig was.
De werkgroep archeologie is maandelijks bij elkaar geweest in De Waag om vondsten te determineren en een thema te bespreken:
Januari:Vondst van het jaar 2007 (Munt Albrecht van Saksen, geslagen te Sneek in 1498: vinder: Klaas de Jong, locatie Prins Hendrikkade)
Februari: Historisch verpakkingsmateriaal door Johannes de Wit
Maart: Bezoek aan het Scheepvaartmuseum, waar oude films van Sneek werden vertoond, tevens bezoek aan de afdeling archeologie.
April: Uitleg over het uploaden van foto’s op de website door Jan, de webmaster en Jacco
Mei: Powerpoint over Sneek in de Romeinse Tijd door Ebel
September: Verslag van een graafkamp van de AWN door Danny
Oktober: Opening Archeologisch Steunpunt. Lezingen door G. de Langen en S.J. Tuinstra
November: Powerpointverhaal van een wapenvondst in Normandië door: Martin de Rapper
December: Uitleg over de database van vondsten door: Gilbert Hofstra
Publicatie: De Sneeker munt en haar munten door: Willem Adema en bewerkt door: Gilbert Hofstra
Database vondsten: In Cardbox staan nu ruim 200 vondsten beschreven. Invoer: Gilbert Hofstra

Archeologisch Steunpunt Sneek, de tentoonstelling:

Het steunpunt is geopend op 23 oktober met een minisymposium. Er waren 85 gasten en de lezingen gingen over de bewoningsgeschiedenis van de veenrandzone in Friesland en met name Sneek (dr. G. de Langen) en de opgraving Akkerwinde van 2006 (drs. S.J. Tuinstra).

Enkele werkgroepleden hebben tentoonstellingen, lezingen en rondleidingen verzorgd bij:

1. Presentatie en tentoonstelling tijdens de Noord Nederlandse dag van de Archeologie te Groningen
2. Simon Havingaschool, 14 groepen: Lessen + tentoonstelling over archeologie en historie van Sneek
3. Lemmerweg West Middaglezing
4. Zes cursusmorgens De Poort (waarvan 4 door een niet-lid)
5. Drie cursusavonden Volksuniversiteit (waarvan 2 door een niet-lid)
6. Parkflat Zondagmiddaglezing
7. Bogermanschool, 2 groepen Les + rondleiding in het archeologisch steunpunt
Werkgroep en Archeologisch Steunpunt staan onder leiding van bestuurslid Ebel Koppen

Woning Documentatie Centrum (WDC):

Er is in november besloten om een nieuwe werkgroep te starten. De opdracht aan deze groep is om zo volledig mogelijk dossiers op te bouwen van alle woningen in Sneek. De werkgroep staat onder leiding van bestuurslid Dirk Schild. Andere organisaties zijn benaderd om hier aan mee te werken.

Kranten Foto`s:

“Su het ut weest” verscheen 52 keer in de Sneeker Nieuwsblad en werd verzorgd door Joop Terpstra

Fotografen

Anton Zylma, Cees Veenstra en Johan de Vries

Publiciteit en persberichten:

Ebel Koppen zorgde voor de persberichten en publiciteit: Wijd & Zijd, Sneeker Nieuwsblad, GPTV, Omrôp Fryslan, Sneek Promotion, Sneeker Internetkrant en Radio Markant hebben het hele jaar door aandacht aan de VHS activiteiten geschonken.

Samenwerking:

Ook in 2008 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Sneek, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek.

Sneek, februari 2008