sneek

Jaarverslag 2010

Inleiding

Het jaar 2010 is voorbij. Een schriftelijke terugblik op de resultaten van de VHS is een goede traditie, zo legt het bestuur verantwoording af aan haar leden. Daarbij hoort natuurlijk ook een financiële verantwoording. De penningmeester doet dat gewoontegetrouw in de jaarrekening.
In dit jaarverslag staan vrijwel geen namen van vrijwilligers genoemd. Die treft u aan op een aparte bijlage. Dankzij de inzet al deze mensen heeft VHS het jaar 2010 weer succesvol kunnen afsluiten.
De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving. Dit bleek onder meer uit de waardering die het bestuur mocht ontvangen van de Carnavalsvereniging De Oeletoeters en de organisatie Lekker Sneek. Van eerstgenoemde organisatie ontving het bestuur de Aggemabokaal, een jaarlijks toe te kennen prijs voor een organisatie die veel betekent voor Sneek en van “Lekker Sneek” ontvingen we een bedrag van 2.500 euro. Een bedrag dat ons in staat stelt om in 2011 een aantal plannen te verwezenlijken, waaronder het instellen van een tweede filmploeg.

Ledenaantal

Begonnen we op 1 januari 2010 met een ledenaantal van 870, op 31 december 2010 stond de teller op 914. Dat is een groei van 44 leden (ruim 5 %). Vanaf de start in 1998 is er nog geen jaar zonder groei geweest. Hoe lang zal dit nog doorgaan?

Bestuur

Het bestuur kwam 10 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar. Daarnaast vergaderde het bestuur nog over een nieuwe taakverdeling na het overlijden van ons ere-lid Joop Terpstra op 4 mei 2010. Vanaf de ledenvergadering d.d. 23 februari 2010 bestaat het bestuur uit de volgende mensen
1. Jan Kalsbeek voorzitter
2. Ebel Koppen secretaris
3. Jan de Haan penningmeester
4. Cees Veenstra portefeuille technische zaken
5. Dirk Schild portefeuille WDC
6. Wietse van Houten portefeuille thema-avonden
7. Feike Damstra portefeuille H.I.P., tentoonstellingen en rubriek “Su het ut weest”
8. Gilbert Hofstra portefeuille archeologie
Gerbrig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.

De Waag, het verenigingsblad

De Waag verscheen vier keer in een oplage van zo’n 1000 stuks.

Het Sneeker Nieuwsblad

De wekelijkse rubriek “Su het ut Weest” is van foto’s en tekst voorzien t/m april door Joop Terpstra en na zijn overlijden is dat overgenomen door Feike Damstra.

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten

Vele handen maken licht werk. Op dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag zijn velen in De Waag bezig om archieven te ordenen en te digitaliseren. De filmploeg is wekelijks op de maandagavond bezig geweest met het digitaliseren van oude films.
Tijdens de middagen en werkgroepavonden archeologie wordt er door een aantal vrijwilligers voor koffie en thee gezorgd.
Woning Documentatie Centrum
In 2010 is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de Looxmagracht. Eind 2010 was dit werk nog niet helemaal klaar. De Looxmagracht is een pilot en wordt in 2011 geëvalueerd.

Digitalisering

Op dit moment zijn opgenomen in de Adlib data base
995 dia’s gedigitaliseerd, ingevoerd in Adlib en beschreven.
Er zijn 5300 foto’s opgenomen en beschreven. Hiervan moeten nog zo’n 1000 foto’s een uitgebreide beschrijving krijgen. Hieraan wordt nu door verschillende vrijwilligers gewerkt.
Beschrijvingen uitwerken van de verf fabriek Tjallema / Flexa.
Beschrijvingen uitwerken van de verf fabriek Tjallema / Flexa.
Beschrijvingen maken voor de foto’s van de binnenstad.
Controle van de teksten en het maken van aanvullingen in Adlib.
Scannen van foto’s, het bewerken, voorzien van teksten en gereed maken voor opname in Adlib.
Foto’s bewerken, in Adlib opslaan en voorzien van teksten.
Er zijn in 2010 de volgende DVD’s en CD’s gemaakt op basis van nieuw of historisch materiaal
VHS5000038 Uitreiking Aggema Bokaal, van GPTV.
VHS5000039 Herstructurering van de Noorderhoek.
VHS5000040 Het Stedelijk Muziekkorps van Sneek.
VHS5000041 Kruideniers Gerrit en Mieke Kluin, die stoppen met hun buurtsuper VHS5000042 De echo fan Jikke Ozinga, van Omrop Fryslân.
VHS5000043 Passy foar Stoom, in Frysk avontoer.
VHS5000044 350 jarig bestaan van het O.B.W. van Fries Filmarchief \ Omrop Fryslân.
VHS5000045 75 jaar Sneekweek 2010. Uitzending van Omrôp Fryslân.
VHS5000046 75 jarig jubileum van voetbalvereniging Wit – Zwart.
VHS5000047 60 jarig jubileum van voetbalvereniging Wit – Zwart.
VHS5000048 W.Z.S. op voetbalkamp in Appelscha.
VHS5000049 W.Z.S. op voetbalkamp in Appelscha deel 2.
VHS5000050 De bouw van het “Zebra hok”, de nieuwe W.Z.S. kantine.
CD’s met foto’s
VHS5200051 Foto’s van 51 verschillende stegen in Sneek.
VHS5200052 Foto’s van 72 bruggen, groot en klein.
VHS5200053 Foto’s flipalbum van Vroom & Dreesman vestiging Sneek.
VHS5200054 Foto’s flipalbum van de kruidenierswinkel familie Kluin.
VHS5200055 600 foto’s van de straten in de Noorderhoek.
Power Point presentaties op CD / DvD
VHS5300013 “Geknipt en geschoren”. Thema avond 23-2-2010.
VHS5300014 “Gymnastiek & Handbal vanaf 1874”. Thema avond 23-11-2010.
VHS5400017 Audio opname van de jaarvergadering 23-2-2010.
VHS5400018 Audio opname “Geknipt en geschoren”. Thema avond 23-2-10.
VHS5400019 Audio opname over het leven van Gerrit Ooms, Deel 1.
VHS5400020 Audio opname over het leven van Gerrit Ooms, Deel 2.

Vrijwilligers hebben archiefonderzoek gedaan voor- of over onderstaande

Stratenmakers bedrijf Nauta (fam. Nauta)
Hoedenmaker Pagues (fam. Pagues)
Hindeloperkamer (Stichting Oud Sneek)
Sneker Gasbedrijf (J. Hogenkamp)
Sneker Ambachtschool) (Venekamp)
Seizoen Arbeiders (Feringa)
Groentehandelaren (Fam. Nauta)
Gymnastiekver. T G P (Nauta)
Dokter Bouma (H. Stallmann)
Klein Smidsbuurt (J. Minks)
Trein emplacement (Treinenmuseum)
Wouda Meelfabriek (fam. Zeilstra)
Koperslager Dijkstra (fam Altena)
Woning Looxmastraat (fam. Lubbe)
Zwembad 10 jarig bestaan (directie zwembad)
Oorlog ‘40-‘45 (Jonge Jans)
Sneker jachthaven (Metz)
Sneek voetbal club (redactie-boek)
Spoorplan Sneek (particulier uit Leeuwarden)
Vroom en Dreesmann (Fam .de Bruin)
Slager Groenland (Fam. Nauta –Groenland
En Boazzbank (J. Eringa)
Vikingbar (Scapino)
Smidsbuurt (v/d Werf uit Heilo)
Molen Windlust (Fam. Bok)
Rinnert de Jager (Fam. Hiemstra)
Sneker Station (Wiersma)
Oranje Vereniging (Fam. De Jong)
Waterpoorters (VVV Sneek)
Zeilkoningin (Sneker zakenlieden)
Leerlingen Bogerman (Sneker reisgids 1900)
Sneker bijnamen (H. v. d .Veer
IJzerh. Sam Velleman (Venema)
Scheepswerf v d Meulen (Van Netten)
Slagerij Demmers (Middeldorp)
IJlsterkade (Adema)
Fam. Hofstra (redactie De Waag)
Firma Andriol (redactie De Waag)
Voorts is er onderzoek gedaan naar de omgeving van de Lemmerweg, Prins aannemersbedrijf en Groeneveld pianohandel.
Tot slot is de geschiedenis van de Sneker Joden onderzocht ten behoeve van de Wieren en later verder uitgewerkt door één van de bestuursleden.

Leerlingen van de scholengemeenschappen Bogerman en R.S.G doen archiefonderzoek

Steeds meer leerlingen van het voortgezet onderwijs maken gebruik van de mogelijkheid om stage te lopen bij VHS en in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scripties. Onderstaande onderwerpen zijn uitgediept
• Economie in Sneek
• Verzet in oorlogstijd
• Rondweg
• Uitgaan vroeger en nu
• Ziekenhuis

Maatschappelijke stage bij de V.H.S.

Ook bij de VHS heeft in 2010 een maatschappelijke stage plaatsgevonden.

Ten behoeve van lezingen gehouden door de VHS is archiefonderzoek gedaan naar

Sneker kappers en het kappersvak in het algemeen
Sneker Transportbedrijven
T.G.P gymnastiek
Sneker kruideniers
Zwetteplan en Sneeker Trekvaart, de Zwette

Lezing Zwettewijk

Dirk Schild en Cees Veenstra hebben een lezing gehouden in de Zwettewijk over de Zwette en de opzet van de wijk

Etalages vullen

Wegens het grote aantal leegstaande winkelpanden heeft VHS een etalage aan het Grootzand ingericht met historisch materiaal. Daardoor was er weer een onaantrekkelijke lege winkelruit minder.

Thema-avonden

In de vier thema-avonden werden de volgende onderwerpen behandeld
23-2-2010: Kappers (na de ledenvergadering)
13-4-2010: Sneek 65 jaar bevrijd
28-9-2010: Kruideniers
23 11-2010: Gymnastiek- en Handbalverenigingen
Van de thema-avonden zijn CD’s gemaakt.

“Must nou us Kieke”

Voor de uitgave van een Sneker fotoboek met afbeeldingen uit de eerste helft van de vorige eeuw, eerder gepubliceerd in het weekblad “fen Fryske Groun”, is subsidie aangevraagd. Er is overleg geweest met uitgeverij Van der Let en inhoudelijk onderzoek gedaan door Cees Veenstra in samenwerking met Gerard Hamersma, medewerker van voornoemde uitgever.

Sneuptafel

Op de sneuptafel hebben vanaf september ter inzage gelegen het V en D archief van mevrouw Kroontje, de geschiedenis van het Wilhelminapark en gebouwen in Sneek die ontworpen zijn door de architect Breunissen Troost.

Netwerk Streekarchief Zuidwest Friesland (NSZF)

VHS participeerde in de programmaraad voor het NSZF. Op 25 september is vanuit dit netwerk de eerste editie van een Historisch Festival opgezet door mw. A. Booij (coördinator NSZF).
Het festival vond plaats in Woudsend en ook VHS heeft daar met een stand gestaan en twee lezingen gehouden over de geschiedenis van Sneek.

Historisch Informatie Punt (H.I.P.)

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek.
Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd. In 2010 zijn de volgende vier tentoonstellingen gehouden
• Locale tradities
• Landbouw in de Zuidwesthoek/boerderijen in en om Sneek
• Koren en korpsen
• 100 jaar Openbare Bibliotheek

Binnen gekomen archieven

Fam. Scheltema, V & D, de Canadezen, Cor Nauta, Zwart-Wit, V.C Sneek, gemeente Sneek flora en Fauna.

Schenkingen

Oude foto`s
1990 stuks
Nieuwe foto’s
gemaakt door de “huisfotografen” van de VHS.
Boeken
29 stuks
Diversen
waaronder een kleine 100 papieren en voorwerpen zoals
gedichten, verhalen, tekeningen, diploma`s, akten, rekeningen, landkaarten, suikerzakjes, medailles, en reclame materialen van- en over het Sneker zakenleven

Werkgroep Archeologie

De werkgroep archeologie is maandelijks bij elkaar geweest in De Waag om vondsten te determineren en een thema te bespreken. Door omstandigheden heeft Anton Schuurman in de zomer (voorlopig) bedankt voor het voorzitterschap, en wordt dit tijdelijk waargenomen door Gilbert Hofstra. Het aantal leden bedroeg 23. Tijdens de Open Monumentendag konden geïnteresseerden hun vondsten in de waag laten determineren. Een aantal leden heeft onderzoek gedaan aan de Nauwe Noorderhorne nr.18. Hierbij werden een aantal interessante vondsten gedaan, die terug gaan tot in de 9e/10e eeuw.
In juli heeft de familie Kapitein in de Brekken een grote hoeveelheid aardewerk scherven uit de 18e eeuw gevonden, die aan de werkgroep zijn geschonken. Hieronder bevond zich een mooi fragment van een Friese vuurstolp, gemaakt van roodbakkende klei. Het lijkt aannemelijk dat de stolp in een pottenbakkerij in Sneek werd geproduceerd.
Lesmateriaal voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
Eén van de werkgroepleden archeologie heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Sneek en Wymbritseradeel. Het materiaal past bij het in 2008 uitgegeven boekje “Sneek onder je voeten”. In dit boekje worden de archeologische vindplaatsen beschreven die bij het aanleggen van het A-7 tracé zijn blootgelegd. Het materiaal bestaat uit lesbrieven, informatie, vondsten, boeken en dvd’s. Ook bestaat de mogelijkheid om met een klas een middag met metaaldetectoren op stap te gaan. Scholen kunnen het materiaal huren via de bibliotheek Sneek.

Samenwerking

Ook in 2010 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met
de Gemeente Sneek, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek


Sneek, februari 2010