sneek

Jaarverslag 2011

Inleiding

Het jaar 2011 is voorbij. Een schriftelijke terugblik op de resultaten van de VHS is een goede traditie. Daarmee legt het bestuur verantwoording af aan haar leden. Daarbij hoort natuurlijk ook een financiële verantwoording. De penningmeester doet dat gewoontegetrouw in de jaarrekening.
In dit jaarverslag staan vrijwel geen namen van vrijwilligers genoemd. Die treft u aan in een aparte bijlage. Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers heeft de VHS het jaar 2011 succesvol afgesloten.
De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving. Ook al is de gemeente Sneek opgegaan in de gemeente Súdwest Fryslân. We deden mee aan de Open Monumentendag met als motto Oud gebouw- Nieuw gebruik. En er werd een prachtig boek, Must Nou Us Kieke, gepresenteerd.

Ledenaantal

Op 1 februari 2011 hadden we een ledenaantal van 912, en op 1 februari 2012 stond de teller op 916. Dat is ongeveer gelijk gebleven dus. Vanaf de start in 1998 is dit de eerste keer dat we niet groeien. Het bestuur vindt daarom dat het tijd wordt voor een ledenwerfactie. U hoort daar nog meer van. Ons streven is 1000 leden.

Bestuur

Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar. Vanaf de ledenvergadering d.d. 8 maart 2011 bestaat het bestuur uit de volgende mensen

1. Wietse van Houten voorzitter ad interim met de portefeuille Thema-avonden.
2. Jan de Haan penningmeester
4 Dirk Schild portefeuille WDC
5 Feike Damstra portefeuille H.I.P., tentoonstellingen en rubriek “Su het ut weest”
6 Gilbert Hofstra portefeuille archeologie, websitebeheerder.
7 Jelmer Kuipers bestuurslid
8 Alie Schulte –Hoekstra bestuurslid
Gerbrig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.
Uit het bestuur werd een secretaris gekozen. Dat werd Dirk Schild.
Evert Metz neemt i.p.v. Wietse van Houten in de themacommissie plaats in het bestuur.
Jelmer Kuipers zal op de ledenvergadering worden voorgedragen als de nieuwe voorzitter.

Enquête

Het bestuur van de VHS heeft eerder dit jaar laten weten na te willen gaan of de activiteiten die de vereniging organiseert wel bij de leden in de smaak vallen, of dat die activiteiten wat hen betreft verbetering, verandering of uitbreiding behoeven. In De Waag van maart 2011 was daarom een enquêteformulier bijgevoegd dat alle leden konden invullen en retourneren. De enquêteresultaten zijn vervolgens verwerkt door studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Dat heeft geresulteerd in een dik rapport. Hieronder een samenvatting van hun bevindingen en de reactie van het bestuur daarop.

In totaal hebben 131 leden een enquêteformulier retour gezonden. Op een totaal van ongeveer 900 leden houdt dat aantal reacties niet over. Het is echter wel voldoende om verantwoorde conclusies te kunnen trekken.
Het bestuur heeft met genoegen gelezen dat de VHS-activiteiten over het algemeen grote waardering ondervinden. De beoordeling daarvan varieert in veel gevallen van ‘voldoende’ tot ‘erg goed’. Het verenigingsblad De Waag wordt zeer gewaardeerd, zowel naar inhoud als naar uiterlijk, en ook de thema-avonden krijgen van 76 % van de inzenders een zeer goede voldoende. Die positieve waardering geldt zowel de inhoud van die avonden (de thema-avond over de kruideniers stak er bovenuit met 31 beoordelingen met een 9 à 10), de tentoonstellingen en de plek waar ze worden gehouden (Wijkgebouw Schuttersheuvel). Ook het VHS-onderkomen in de Openbare Bibliotheek (78 % geeft dat een 7 à 8) en het archief van de VHS mogen op veel waardering rekenen (77 % geeft een 7 à 8). Dat geldt eveneens voor de kwaliteit van de adviezen die daar gegeven worden en voor de deskundigheid van de medewerkers / vrijwilligers. Een compliment voor alle VHS-vrijwilligers is hier dus zeker op zijn plaats!
De VHS wil een laagdrempelige vereniging zijn waarvan iedereen lid kan worden. Al jaren staat de contributie op hetzelfde niveau (€ 13,50 p/jr.). Uit de enquête bleek dat er weinig weerstand bestaat tegen een eventuele verhoging van de contributie: honderd van de 131 respondenten gaven aan méér te willen betalen, tot wel € 20,00 p/jr. Het bestuur heeft evenwel besloten voorlopig niet over te gaan tot een contributieverhoging. Op dit moment zijn de verenigingsinkomsten nog voldoende. Gevraagd naar nieuwe activiteiten heeft 44 % van de respondenten aangegeven belangstelling te hebben voor een cursus van drie avonden over de geschiedenis van Sneek. Het bestuur neemt die wens graag over. Te zijner tijd hoort u daar méér van. Hetzelfde geldt voor het uitbrengen van een DVD over de geschiedenis van Sneek. Ook die zal er komen, maar pas in 2012 en nádat het geschiedenisboek over Sneek is uitgebracht. Enigszins verrassend is dat 35% van diegenen die op de enquête hebben gereageerd aangaven belangstelling te hebben voor een VHS-dagexcursie naar een historische plek. Dat is een aardig aantal! Het bestuur denkt er nog over na hoe aan deze wens tegemoet gekomen kan worden.
Wat het bestuur van de VHS enigszins zorgen baart is de leeftijdssamenstelling van de vereniging. Meer dan 75% van de leden is 60 jaar of ouder. ‘Verjonging’ lijkt daarom gewenst. Het bestuur zal proberen méér jongere mensen voor de VHS te interesseren maar weet ook dat belangstelling voor (de Sneker) historie vaak pas opkomt op latere leeftijd. Voor goede en praktische suggesties hoe (ook) jongere mensen aan de VHS gebonden kunnen worden houdt het bestuur zich bijzonder aanbevolen.

Tot zover de hoofdlijnen van de uitkomst van de enquête. In het rapport staan nog veel meer onderzoeksresultaten. Ook zijn er suggesties in opgenomen voor nieuwe VHS-activiteiten en -thema’s. Heel interessant is verder dat er (vergelijkings)gegevens in staan met andere historische verenigingen in Friesland. Al die informatie hier opnemen voert echter te ver. Wie het hele verslag wil lezen kan daarnaar vragen in het verenigingsonderkomen De Waag. Het bestuur wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen zijn / haar mening te geven. In de komende periode zal u de resultaten van de enquête zeker terugzien in de voorstellen die het bestuur aan de leden gaat voorleggen.

Het bestuur van de VHS.

Inmiddels hebben de ideeën van de leden geleid tot een eerste leuke actie. Binnenkort vindt er een leuke excursie plaats.

De Waag, het verenigingsblad

De Waag is dit jaar 4x verschenen in een oplage van 1000 stuks.
2011 is alweer de 13e jaargang! De redactie bestond ook dit jaar weer uit J.K. de Vries en R. Boeijinga. Zij leverden weer een knap stuk werk af, dat alom erg wordt gewaardeerd. Zij hebben het bestuur laten weten dat dit hun laatste jaar is als redactie. Dat is natuurlijk jammer, maar ook weer best begrijpelijk. Want het is iedere keer weer behoorlijk wat werk. Het bestuur en de leden bedanken jullie daarvoor. Het laatste nummer van de beide heren zal een z.g. “glossy” zijn. Een prachtige uitgave als dank voor de vele jaren redactioneel werk.

Het Sneeker Nieuwsblad

De wekelijkse rubriek “Su het ut Weest” wordt van foto’s en tekst voorzien door Feike Damstra.

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten

Vele handen maken licht werk. Op dinsdag- woensdag- en vrijdagmiddag zijn velen in De Waag bezig om archieven te ordenen en te digitaliseren. De filmploegen zijn wekelijks op de maandagavond bezig geweest met het digitaliseren van oude films.
Tijdens de middagen en werkgroepavonden wordt er door een aantal vrijwilligers voor koffie en thee gezorgd.
Op 19 februari 2011 is er een vrijwilligersmiddag georganiseerd in tennishal van NOMI.
Vrijwilligers en taakverdeling VHS e.o.
Redactie De Waag
3. Johan de Vries
4. Ruurd Boeijinga
Verspreiding De Waag
5. Alie Wiersma
6. Ids Wiersma
Bezorgers De Waag
7. Ruurd Boeijinga
8. Gerrit Boeijinga
9. Wiebe Langius
10. Klaas de Haan
11. Bram van Vugt
12. Jos Jasper
13. Jan de Wolf
14. Cor Wiersma
15. G. Ykema
16. S. Ykema
17. Eppie Coers
18. S. Jansen
19. Cees Veenstra
20. Wietse van Houten
21. Karin Korteweg-Boeijinga
22. Johan de Vries
23. Peta en Dries Kuperus
Archiefmedewerkers
24. Henk Stallmann hoofd archief en WDC
25. Christien Veenstra
26. Hylke de Bruin
27. Hessel Bosma
28. Harrie Lighthart
29. Albert Bergstra
30. Klaas de Haan
31. Bart Mollema
32. Gerard vd Wei
33. Marten Harder
34. Eppie Coers
35. Bonnie Rienstra
36. Jan Minks
37. Bram van Vugt
38. Tecla Rijpkema
39. Catrien Mollema
40. Cees Veenstra
41. Hielke Bakker
42. Coen Baanstra
Keuken en schoonmaak
43. Ans Faber koffie/thee
44. Saakje Langius koffie/thee
45. Catrien Mollema koffie/thee en schoonmaak
46. Alie Wiersma koffie/thee
Themacommissie
47. Wietse van Houten
48. Froukje Bergsma
49. Evert Metz
1ste Filmploeg
50. Herman Ouëndag
51. Dries Kuperus
2de filmploeg
52. Auke Zeilstra
53. Hylke de Bruin
54. Wim ten Berg
55. Tjerk Joustra
56. Alie Schulte-Hoekstra
Fotografie
57. Anton Zijlma
58. Herman Ouëndag
59. Cees Veenstra
Techniek thema-avonden
60. Herman Ouëndag
61. Coenraad Ouëndag
62. Hylke de Bruin
63. Wietse van Houten
64. Dries Kuperus
Adlib, invoeren en beschrijven van gescande en bewerkte foto’s.
65. Dries Kuperus: algehele leiding bij het invoeren
66. Wim Schmeits
67. Froukje Bergsma
68. Jisk Kronemeijer
69. Tjitske Grunstra
70. Herman Ouëndag
71. Nardie Agricola

Woning Documentatie Centrum

In 2011 is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de Looxmagracht. Eind 2011 was dit werk bijna helemaal klaar. De Looxmagracht is een pilot en wordt daarna geëvalueerd.
Deze maand, februari 2012,liggen de verzamelde gegevens op de Sneuperstafel ter inzage .

Digitalisering

Halverwege 2011 waren we plotseling veel gedigitaliseerde en opgeslagen foto’s kwijt. Veel werk verloren! Dankzij speurtochten in ons digitale brein is het gelukkig toch weer gelukt om ze op te sporen. Het systeem is verbeterd zodat dit niet meer kan gebeuren. Herman Ouëndag bedankt!
Later in het jaar kregen we opstartproblemen met de computers. Een van de grootste boosdoeners was het programma Pinnacle Studio. Er is begonnen met het opschonen en opnieuw installeren van de computers. Er zullen nieuwe regels moeten komen voor het computergebruik om herhaling van dit probleem in de toekomst te voorkomen.
We moeten ons voorbereiden op het vervangen van oude computers.
Een werkgroep is bezig om dit uit te zoeken..

Leerlingen van de scholengemeenschappen Bogerman en R.S.G doen archiefonderzoek

Steeds meer leerlingen van het voort gezet onderwijs maken gebruik van de mogelijkheid om stage te lopen bij de VHS en in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scripties.

Maatschappelijke stage bij de VHS

Ook bij de VHS hebben in 2011 enkele maatschappelijke stages plaatsgevonden.

Lezingen

Dirk Schild en Cees Veenstra hebben een aantal lezingen gehouden in de Scherhemstraat, de Ielanen, het Frittemahof en in de Noorderhoek. De onderwerpen waren: De watertoren en zijn omgeving, de trekschuit van Sneek naar Leeuwarden en Restaureren met de Stichting Oud Sneek. De lezingen waren een succes

Jaarverslag thema-avonden

De Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2011 werd na het officiële gedeelte gevolgd door de vertoning van een film, samengesteld en vervaardigd door Herman Ouëndag met filmbeelden van en over Sneek in de grijze oudheid. Veel herkenbare Sneker zaken en activiteiten passeerden de revue en riepen nostalgische gevoelens op. De zaal was goed gevuld en we konden terugzien op een geslaagde avond.
Op 19 april 2011 was oud-bestuurslid Cees Veenstra te gast met een boeiende Power Point presentatie met als onderwerp: Met de trekschuit naar Leeuwarden. Op de hem eigen wijze voerde Cees ons langs en over de Zwette naar Leeuwarden onderweg menig bijzonderheid vertellende. Deze avond bracht ons ook al weer op een volgend onderwerp n.l. Beurt- en vrachtdiensten in en om Sneek. Dit zal ongetwijfeld in de toekomst nog aan de orde komen.
20 september 2011 hadden we al ingeschaald als een avond welke vele Snekers zou interesseren en jawel, de zaal was bijna te klein! Deze avond had als onderwerp: Herbergen, cafés, koffiehuizen enz. vanaf 1900 t/m 1970. De voorbereiding van de thema avond was grondig en uitvoerig geweest, het resultaat van de avond met medewerking van o.a. Harm Rozenberg was geweldig. Dit was tevens de vuurdoop van onze nieuwe voorzitter per 2012, Jelmer Kuipers.
15 november 2011 was gereserveerd voor Hans Koppen, steeds een begenadigd spreker op diverse andere thema avonden in het verleden. Het onderwerp was ; De geschiedenis van Sneek, mede naar aanleiding van het verschijnen van het Sneker Geschiedenisboek: van Veenterp tot Waterpoortstad. Diverse auteurs van dit boek waren ook aanwezig, o.a. Karel Gildemacher, die nog wat andere Sneker boekjes in de aanbieding had. De Afûk was ook aanwezig om het boek te promoten. Hans Koppen verzorgde een uiterst boeiende lezing met Power Point beelden, zodat alle bezoekers van deze avond nu weten hoe Sneek ontstaan en gegroeid is.
De Themacommissie bestond dit jaar uit: Wietse van Houten, voorzitter, Froukje Bergsma en Piety de Ruiter als researchers. Later stroomde Evert Metz in als beoogd nieuwe voorzitter van de Thema commissie.

Programma 2012:
21 februari: Karel Brenninkmeijer met; De invloed van Duitse families uit Mettingen op Sneek met het accent op C & A Brenninkmeijer en haar verdere ontwikkeling
17 april. Thema avond met als onderwerp: Tabaksindustrie, fabriekjes- en winkels in Sneek. Cees Veenstra onderzocht heden en verleden en maakte een Power Point presentatie.
25 september Wordt weer een “grote” avond met als onderwerp Slagerijen in Sneek door de jaren heen. Evert Metz en de Thema commissie zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen.
13 november Onderwerp nog niet bekend.
De Themacommissie onderzoekt of er ergens een wat grotere zaal beschikbaar is.

Sneuperstafel

Op de sneuperstafel worden steeds wisselende stukken ter inzage gelegd De belangstelling is wisselend. Het bestuur wil dit aantrekkelijker maken. In overleg en naar een idee van Henk Stallmann wordt nu op de laatste zaterdag van iedere maand een sneupersmarkt georganiseerd. De eerste in januari 201was een succes.

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek. Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd.

Schenkingen en binnengekomen archieven

15 x diverse filmspullen
4 complete films
19 DVD ‘s werden er door de filmploegen en Anton Zijlma samengesteld.
2 Cd’s gebrand
Wij ontvingen 635 foto`s, 28 familie- en bedrijfsarchieven en 64 bouwtekeningen van het Kleinzand door het FSM
Een gravure geschonken aan het Fries Scheepvaart Museum
Brandweerarchief op film door Anton Zijlma
39 boeken
402 diversen.
33 knipselarchieven
Een schoolplaat
Een tekening van de Waag van de fam. Nieuwland
Tekeningen en anderen voorwerpen van het A 7 projectbureau.
Dit alles geschonken door:
D. Berg-Kuperus-Bergsma-H. de Jong- Fam. Rientsma-Fam. Vos- Fam. Vos-
J. v.d. Winden –J Brandsma- A Faber- B.de Jong- J. Bergmans –G Boeijinga-
Draco- J.de Vries- F.A.v. d. Werf- Jannie v. d. Berg- Auke Zijlstra- M. Hoogenboom-
B. Boomsma- G de Boer- Fam v Netten- Kuperus (Leek), -B. A. Kroon, -Fam. Bosma-
W. te Berg- Johan de Vries, -P Wagemakers, -De Jong, -T Albeda, -D.Zintel, -Wed. Joustra-
Kaashandel de. Heus, -Valentijn, -T. Terpstra,- J. v. d. Veer,-Fam v. d. Veer,A.- Blanker,- Fam Middeldorp,- Sjoerd Vriesema, -Tom Mulder, -Diversen van de Bibliotheek Sneek,-Dries Kuperus-Projectburau A 7, -Fam. Scheltema, -D, Schild, -A.J. Nauta –Deen, -G.Riepma,- Fam.v.d.Veer -Osinga ,-Fam Terpstra., -Fam ,Heegsma, -Solkema-,
Mevr Renema, -Mevr.Landstra –Bakker,- J Calf, -A.Poiesz -Anton Zijlma, -Parkflat, -
J de Haan, -Fam.Verfraai,-Gem. Súdwest Fryslân- Bonte Sneeker avond, -St Anthonius Ziekenhuis, -Van de Laan, -Klaas Voolstra,-Osinga,-S.Jorna -A.Oppenhuizen,- T Silvius,- G.Vonk,V. Jorna, -Jelmer Kuipers, -Fam.Smid, -Fam. Bootsma,- C Baanstra, -A Brandsma, -J. Kuipers,- Timpaan, -Nieuwland.
In 2011 werd er onderzoek of medewerking verleend over de volgende onderwerpen.
Conventschool ,IJzerhandel Alkema, Café in IJsbrechtum, Kruidenier Zandstra, Dame Sinnema, Wasserij Ozon ,N S B in Sneek, Aannemer Couperus ,Eerste Friese Zeilschool,
2 de Wereldoorlog, school Vuurvlinder, Café Cheers, Douma wagenbouwer,
Veerhuis Lemmer,Hotel de Gouden Leeuw, Parkflat, boekje Historisch Sneek, veekeuringen, ,Looxmagracht, Vrijmetserlarij, Lankhorst, Parkflat, Mollema-klooster,eendenkooi Goeinga, KoopmansgrachtOude Sneekerfabrieken, Epemastate, Sneeker bruggen, Sneeker kroegen, Gereformeerd Verpleeghuis, Handkarren in Sneek, Stegen in Sneek, Kruizebroederstraat
Sneeker Joden , Biljartclub Kruizebroederhof, Waterpoort (school de Wieken),Kleinzand,
Houkesloot.

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologische Steunpunt (ASP) is maandelijks bij elkaar geweest in “de Waag” om vondsten te determineren en een thema te bespreken. Er was dit jaar ook weer een zoekdag, deze keer vlakbij Folsgare. Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 21.
In 2011 is Sneek onderdeel geworden van de nieuwe fusie gemeente Súdwest- Fryslân. Dit heeft ook voor het ASP gevolgen. Wij zijn het enige Archeologische Steunpunt binnen deze gemeente, waardoor ons werkgebied sterk is uitgebreid. Ook heeft Súdwest- Fryslân per 1 september 2011 Yvonne Boonstra als beleidsmedewerker archeologie benoemd, waarmee wij als ASP nauw samenwerken. Dit heeft tot twee onderzoeken geleid. Als eerste een vondstmelding tijdens de herinrichting van het Ald Rien(bij Folsgare). En verder nog een onderzoek in samenwerking met Staatsbosbeheer in de eendenkooi van Goëngamieden (vlakbij Offingawier). In Sneek zelf hebben we in samenwerking met Stichting Oud Sneek een verkenning uitgevoerd in het pand Lemmerweg 5-7, IJlsterkade 2, waarin in het begin van de 20ste eeuw een smederij en later een garage was gevestigd. Zoals ieder jaar konden geïnteresseerden tijdens de Open Monumentendag hun vondsten in de Waag laten determineren. Ook haalde het ASP de pers met de vondst van een Vikingring.

Samenwerking

Ook in 2011 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Sneek, de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek. Er is ook overleg geweest met Tresoar.

Bijzonderheden

- Het bestuur was aanwezig bij de presentatie van het Waterpoortkoekje door banketbakkerij de Korenbloem. De presentatie vond plaats op de Waterpoort.
- Onze vereniging is door de gemeente SWF betrokken bij het benoemen van straatnamen in de wijk Harinxmaland in Sneek.
- Met wethouder Sinnema van de gemeente SWF en de bibliotheek is overleg geweest over het verdwenen Sneeker Muurke. Gedacht wordt aan herplaatsing in de bibliotheek.
- De gemeente SWF heeft in verband met een z.g. Erfgoedvisie een symposium georganiseerd in Piaam. Onze vereniging was daar ook aanwezig.
In Sneek verscheen onlangs een nieuw tijdschrift “ Sport in Sneek ”. De VHS verzorgt daarin een speciale rubriek.

Februari 2012 Dirk Schild.