sneek

Jaarverslag 2013

Inleiding

Het jaar 2013 is voorbij. Een schriftelijke terugblik op de resultaten van de VHS is een goede traditie.
Daarmee legt het bestuur verantwoording af aan haar leden. Daarbij hoort natuurlijk ook een financiële verantwoording. De penningmeester doet dat gewoontegetrouw in de jaarrekening.
In dit jaarverslag staan vrijwel geen namen van vrijwilligers genoemd. Die treft u aan in een aparte bijlage.( bijlage 1) Dankzij de inzet van al onze vele vrijwilligers heeft de VHS het jaar 2013 succesvol afgesloten. Ali en Ids Wiersma werden door de VHS voorgedragen als vrijwilligers van het jaar. Helaas werden zij niet gekozen.

Verslag

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving.
- De Waterpoort bestond in 2013 400 jaar. In de stad waren veel festiviteiten om dit heuglijke feit te vieren. De burgemeester Hayo Apotheker opende het feestjaar op 6 april. Onze vereniging presenteerde zich in de bibliotheek met een mooie tentoonstelling, waarbij het grote schilderij ( de nachtwacht van Sneek ) uit onze verenigingsruimte centraal stond. Een schot in de roos. Verder werden er koperen borden en schalen van Dijkstra koperslagers (dit jaar 100 jaar geleden gesticht) tentoongesteld. Wij bedanken daarvoor de heer Theo Poiesz uit Sneek
- We deden mee aan de Open Monumentendag met als motto Macht en Pracht op het Waltaplein in het oude stadhuis van Sneek. Een mooie fotoreportage van de statige panden aan de evenzijde van het Kleinzand en ook foto’s van veel panden ontworpen door de sneeker architect Albert Breunissen Troost. De afdeling archeologie determineerde er vondsten. Er waren ruim 200 bezoekers. En het leverde ons 3 nieuwe leden op.
- Dit jaar werd er voorde tweede keer een excursie georganiseerd. We gingwen naar Enkhuizen met de trein en de boot. In ons verenigingsblad de Waag heeft daarvan een uitvoerig verslag gestaan. Bedankt Hans en Ebel Koppen voor de perfecte organisatie.
- Doordat de ruimte in het wijkgebouw de Schuttersheuvel te klein werd, zij we verhuist naar de Spil in de wijk Tinga. Voor de thema- avonden zie bijlage 6
- Voor de vrijwilligers werd er op 16 Maart in het Scheepvaartmuseum een middag georganiseerd. Na een rondleiding door vrijwilligers van dit mooie museum genoten zij in de nazit van een hapje en een drankje verzorgd door de Butlerservice Paul de Ruiter . Een geslaagde middag.
U ziet het! We zitten dankzij een actief bestuur en de vele vrijwilligers niet stil.

Ledenaantal

Op 1 februari 2012 hadden we een ledenaantal van 916, en op 1 februari 2013 stond de teller op 960. Een behoorlijke groei! We streven ernaar om in 2016 1100 leden te hebben. Er wordt dit jaar bij alle verenigingen in Sneek een grote ledenwerfactie op touw gezet.

Bestuur

Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar. Vanaf de ledenvergadering d.d. 8 maart 2011 bestaat het bestuur uit de volgende mensen
Jelmer Kuipers (voorzitter inzetbaar voor alles)
Jan de Haan ( penningmeester)
Dirk Schild (secretaris, PR en de Waag)
Feike Damstra (bestuurslid, beheer computers en rubriek “Su het ut weest”)
Gilbert Hofstra (bestuurslid, archeologie, websitebeheerder, redactielid)
Evert Metz (bestuurslid, themacommissie en PR)
Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid, filmploeg)
Gerbrig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.
Een belangrijke taak.

De Waag, het verenigingsblad

De 15e jaargang van ons verenigingsblad “de Waag” kenmerkte zich door het geheel vernieuwde uiterlijk.
Het Bestuur had besloten dat de mogelijkheden daar waren om een z.g. glossy uitgave te laten verzorgen. Dit besluit heeft geresulteerd in een volwassen editie van ons VHS blad.
De Redactie bestond dit jaar uit de volgende VHS vrijwilligers

Jisk Kronemeijer, redacteur en fotobewerking
Wietse van Houten, redacteur
Gilbert Hofstra, redacteur archeologie
Dirk Schild, namens het bestuur en
Gerard van der Gaast, lay out man.
Deze mensen hebben met plezier het blad samengesteld. De vele positieve, maar ook kritische reacties die de redactie ontving, werken er aan mee, dat het blad een lezenswaardige toekomst tegemoet gaat.
Verder werd er besloten, dat we ieder jaar een nieuwe voorpagina krijgen. In 2013 was dat, vanwege het 400 jarig bestaan
de Waterpoort. In 2014 hebben we ons blad getooid met de molen “de Ooster”.
Hierbij ook een beroep op onze leden om mee te werken aan ons blad.
Historische, leuke, opmerkelijke, memorabele, waar- gebeurde verhalen enzovoorts, ze zijn altijd welkom bij de redactie, die er altijd wel weer een plaatsje voor weet te vinden.
Er zijn nu 5 nummers uitgebracht en de redactie hoopt en vertrouwt, dat er nog vele zullen volgen.

Het Sneeker Nieuwsblad

De wekelijkse rubriek “Su het ut Weest” wordt van foto’s en tekst voorzien door Feike Damstra.
Verder staat er af en toe een aankondiging in de krant. De foto’s worden dit jaar groter en mooier.
Uit de vele reacties blijkt dat deze rubriek veel wordt bekeken.
De complimenten voor Feike Damstra!

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten

Vele handen maken licht werk. Op de dinsdag- , woensdag- ,donderdag- vrijdagmiddag zijn
Veel vrijwilligers bezig met het ordenen van de archieven, het digitaliseren van foto’s en artikelen.
Op zaterdag is een kleine bezetting aanwezig om bezoekers te woord te staan en te adviseren.
Filmploegen zijn wekelijks bezig met het omzetten van oude films in digitale bestanden. (zie verderop in dit jaarverslag)
Op 31 maart 2012 werd er een vrijwilligersmiddag georganiseerd.
Op 6 oktober werd door Ebel Koppen in ons verenigingsonderkomen de Wall of Fame onthuld. Een bord met daarop de ereleden en leden van verdienste. Tot haar grote verrassing werd Ebel Koppen (oud-secretaris VHS) tot lid van verdienste benoemd.

De vele vrijwilligers en hun taken

Ledenadministratie
Anneke van Klaveren

Redactie De Waag
Jisk Kronemeijer
Wietse van Houten
Toegevoegd
Gilbert Hofstra archeologie
Dirk Schild advertenties
Peter Nijdam adviseur
Gerard van der Gaast lay- out
Dries Kuperus toelevering foto’s

Verspreiding De Waag
Alie Wiersma
Ids Wiersma

Bezorgers Waag
Gerrit Boeijinga
Gerrit Ykema
S. Ykema
Eppie Coers
Sita Jansen
Cees Veenstra
Wiebe Langius
Wietse van Houten
Karin Korteweg- Boeijinga
Herman Oüendag
Coenraad Oüenndag
Klaas de Haan
Jan de Haan
Siemen Dijkstra
Hil Dijkstra
Bram van Vugt
J. Teders
Jan Tolsma
Laura van der Weide
Jos Jasper
Cor Wiersma
Johan de Vries

Archiefmedewerkers
Henk Stallmann (hoofd archief en WDC)
Christien Veenstra catalogus
Hylke de Bruin foto’s bewerken en beschrijven
Hessel Bosma scheepswerven, boerderijen, dorpen
Harrie Lighthart alleskunnen, sorteren, inrichten tentoonstelling
Albert Bergstra alle voorkomende werkzaamheden
Klaas de Haan Sneeker Courant e.d.
Bart Mollema magazijn, uitsorteren
Eppie Coers sport en spel
Bonnie Rienstra klassenfoto’s school
Jan Minks klassenfoto’s school voorzien van teksten
Aagje van der Hoop klassenfoto’s school voorzien van teksten
Tecla Rijpkema teksten en overzichten adresboeken van Sneek
Catrien Mollema krantenknipsels sorteren, WDC
Cees Veenstra onderzoek, fotograferen, lezingen
Hylke Bakker foto’s scannen, bewerken en voorzien van tekst, themacommissie
Joop Boom foto’s scannen, catalogus en archief, themacommissie
Peter Jaspers voetbalclub Wit – Zwart
Herman Oüendag computerbeheer, onderhoud, instructie en ondersteuning
Marloes de Jong
Dirk Volger papieren archief
Erik Zoodsma papieren archief
Vester Jorna papieren archief
Appie Oppenhuizen papieren archief
Johan de Vries politie- archief

Keuken en schoonmaak
Ans Faber koffie/thee
Saakje Langius koffie/thee
Catrien Mollema koffie/thee en schoonmaak
Alie Wiersma koffie/thee invaller
Froukje Bergsma koffie/thee
Aagje van der Hoop koffie/thee invaller donderdagmiddag

Themacommissie
Evert Metz
Froukje Bergsma
Joop Boom
Hylke Bakker

1ste Filmploeg
Herman Ouëndag
Dries Kuperus

2e Filmploeg
Auke Zeilstra
Tjerk Joustra
Hylke de Bruin
Alie Schulte- Hoekstra

Fotografie
Anton Zijlma
Herman Ouëndag
Cees Veenstra
Dries Kuperus

Techniek thema-avonden
Herman Ouëndag
Coenraad Ouëndag
Dries Kuperus

Adlib, invoeren en beschrijven van gescande en bewerkte foto’s
Dries Kuperus algehele leiding bij het invoeren van foto’s en beschrijvingen, DvD’s, CD’s
Wim Schmeits invoeren van foto’s en teksten, DvD’s, CD’s
Tjitske Grunstra invoeren van teksten bij foto’sd
Herman Ouëndag invoeren van teksten en foto’s, DvD’s , CD’
Hylke de Bruin foto’s scannen, bewerken en voorzien van teksten, gereedmaken voor Adlib
Hylke Bakker zie Hylke de Bruin
Jappie Zoethout invoeren teksten bij foto’s
Bonnie Rienstra klassenfoto’s voorzien van tekst
Jan Minks klassenfoto’s scannen en bewerken
Aagje van der Hoop klassenfoto’s voorzien van tekst

Digitalisering

Dankzij een paar digitale vrijwilligers zijn onze computers weer redelijk op orde. Er zijn bindende afspraken gemaakt met de vrijwilligers die met de computer bezig zijn met het digitaliseren van beeldmateriaal. De gebruikte opslagcapaciteit is opgeschoond en gereorganiseerd. De Filmploegen krijgen een eigen computer. En Adlib is uitgebreid. Er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van ons digitale archief. Samen met Tresoar gaan we hiermee aan de slag.
Omdat er met zoveel vrijwilligers aan de computers wordt gewerkt, blijft duidelijk en zorg van het grootste belang.
Verder in plaats van een uitgebreid jaarverslag nog een kort verhaal over wat onze computertechnici allemaal meemaken.

Problemen zijn er om opgelost te worden!
Computers zijn schitterende apparaten zolang ze goed werken, maar O als er iets hapert of dat de computer iets doet of niet doet wat jij wil. Als de computer het uiteindelijk helemaal niet meer doet, dan zijn de rapen gaar. Kent U dat?
Ook bij de de VHS hebben wij wel eens zo’n moment. Gelukkig hebben we dan wel iemand (Herman) die dan het e.a. op gaat lossen. Maar af en toe zijn de problemen voor ons zelfs niet oplosbaar en vragen we assistentie van Marcom Systems.
Afgelopen december hebben wij ook zo’n moment gehad.
De computers werden steeds trager en lange tijd nodig om op te starten, dan gaat de animo met het werken met de computer er gauw af en krijg je veel gemopper.
Herman en ondergetekende zijn voor de kerst verschillende dagen bezig geweest om er achter te komen wat het probleem zou kunnen zijn. We hebben voor zover het ging een back- up gemaakt van de verschillende data, want als je dat kwijt bent is dat niet leuk.
Uiteindelijk kwamen we er achter dat het probleem lag bij de “Server” het apparaat waar alle data van alle computers wordt opgeslagen.
Na overleg met iemand van Marcom systems, die een test programma gedaan heeft, werd geconstateerd dat één van de twee opslagschijven was gecrast (stuk).
Tussen kerst en nieuwjaar (de computers werden toch niet gebruikt) is er een nieuwe schijf gemonteerd, dus blij omdat het probleem is opgelost. Maar nee dus!
De Server werkt niet, het besturings programma (Windows) wilde niet opstarten.
Na rijp beraad besloten we om beide schijven leeg te maken en windows er opnieuw op te zetten. Ja dit werkte, dan de hele back- up die gemaakt was er weer op de schijf gezet en dan maar proberen.
En ja hoor het werkt weer met hier en daar nog wat aanpassingen voor een soepele werking.
Alleen onze administratie van alle mappen en boeken was niet meer te vinden.
Gelukkig was de overzichts map er nog wel. Christien was zo verdrietig (zeg maar kwaad)
“Daar heb ik bijna vijf jaar voor niks aan gewerkt” was haar reactie.
Maar ook dit probleem hebben we weer opgelost door alle tekstbladen één voor één in te scannen.
Iedereen kan nu weer met plezier zijn taak uitvoeren zoals foto’s scannen, beschrijvingen maken, invoeren in de data base “Adlib” (een opslag- zoekprogramma) en tijdens koffietijd zitten we weer gezellig om de tafel en vertellen weer sterke verhalen. (Andries Kuperus; januari 2014)

Themacommissie VHS in 2013

In 2013 bestond de themacommissie uit de volgende personen:
Hijlke Bakker, Joop Boom en Evert Metz (vz). Het was een jaar waarin we met onze thema- avonden verhuisden van de ons zo vertrouwde “Schuttersheuvel “ in Sneek- Noord naar “De Spil “ in Sneek- Zuid.
De verwachtingen waren gespannen. Zouden onze leden zich ook thuis gaan voelen op deze nieuwe lokatie ? Tot grote opluchting van bestuur en commissie wisten de leden inderdaad hun weg te vinden naar “De Spil “ en de opkomst was vanaf de eerste avond uitstekend te noemen. De nieuwe omgeving leverde ook een aantal nieuwe leden op, en de faciliteiten in “De Spil “ zijn prima. Al met al een goede keuze voor onze groeiende vereniging.
We begonnen op 26 febr. met onze ledenvergadering, waarna Hans Koppen een lezing gaf over de 400- jarige “Waterpoort “. Het werd een boeiende presentatie met prachtige foto’s zoals we dat van Hans gewend zijn.
Op 23 april volgde een thema- avond met als onderwerp “Sneek, voortvarend in sloop en opbouw “. De presentatie werd verzorgd door onze voorzitter Jelmer Kuipers. Opnieuw een boeiende avond, met o.a. beelden van gebouwen die eigenlijk nooit hadden mogen verdwijnen. Daar zou men tegenwoordig waarschijnlijk anders mee zijn omgegaan. De powerpoint- presentatie was gemaakt door Dries Kuperus.
Op 24 sept. de avond over bakkers- en banketbakkers in Sneek. Méér dan 100 bakkers passeerden de revue. Er waren ook veel bakkers onder het publiek die door presentator Evert Metz thuis waren bezocht. De zaal dreigde overvol te raken, maar door wat creatieve aanpassingen konden we alle gasten (zo’n 280) een plaatsje bieden. De powerpoint- presentatie werd verzorg door Hans Koppen. De gemaakte CD, waarop alle foto’s en de complete tekst, vonden gretig aftrek. De netto opbrengst hiervan kwam ten goede aan de VHS.
Op 19 nov. de laatste thema- avond in 2013. Nu was het de beurt aan Alice Booy. Aan de hand van haar eigen powerpoint- presentatie nam ze het publiek mee op een wandeling langs de Oppenhuizerweg welke in 1866 werd aangelegd. De weg strekte zich uit van het uiterste puntje van de “Greate Sûdein “ in Uitwellingerga, via Oppenhuizen naar de Oppenhuizerbrug. Een boeiende presentatie, waar veel publiek op was afgekomen.
Al met al was het voor de themacommissie een druk maar interessant jaar, met avonden van een hoog niveau.

Sneuperstafel

Op de sneuperstafel worden steeds wisselende stukken ter inzage gelegd. De belangstelling is wisselend en soms teleurstellend. Het bestuur heeft daarom besloten onze zarerdagopenstelling te sluiten. Zij is nu op zoek om toch een manier te vinden om dubbel kaarten en boeken aan de man te brengen,

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek.
Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd. Het wordt gekoppeld aan onze thema - avonden.

Binnen gekomen schenkingen

In een boek worden de schenkingen schriftelijk bijgehouden. Het gaat hier niet alleen om foto’s, kaarten en krantenknipsels, maar ook om boeken, films (ook apparatuur) en archieven. Ook wordt genoteerd voor welke onderzoeken wij onze archieven openen.

Schenkingen in 2013
Wij ontvingen dit jaar weer veel spullen
Ongeveer 700 foto’s, luchtfoto’s en anzichtkaarten.
Reclamefoto’s van diverse Sneker Bedrijven van Wim Obbema, fotograaf.
Foto’s album fam. Stockman (C en A)
300 foto’s ! van de wijk Tinga door dhr. Kuitert
Diverse films, die door onze filmploeg werden bewerkt.Vele boeken. Die toepasselijk zijn voor Sneek worden in de bibliotheek geplaatst. Dubbele en boeken die niet voor Sneek toepasbaar zijn worden verkocht.

Diverse DvD’s. Deze worden door onze filmclub verwerkt.

Fotoboek Waterpoort 400 jaar Fotoclub Het Filter
Boek: Het Sneker Klokkenspel Teake van Popta
Boek: Kinderen van de oorlog E van de Noord. Er werden door de VHS ruim 140 exemplaren verkocht!
Boek: Het Stedelijk door Hugo Visser
3 interessante boeken over Sneek van Treoar
Diverse archieven van verenigingen en bedrijven.
Archief Architect Jan de Vries, 75 jaar ABS, Archief Familie Kuperus
Advertenties en kranteknipsels.
Bouwtekeningen.

Iedereen hartelijk bedankt!

Onderzoeken in 2013
In 2013 werd er onderzoek of medewerking verleend over de volgende onderwerpen
- Perth regiment
- Bakkers in Sneek
- De Oude Oppenhuizerweg
- De Waterpoort
- Sneker Muurke
- Schouwburg Graaf Adolfstraat
- Suupmarkt
- Kleinzand
- Albert Breunissen Troost architect

- Er kwamen ook enkele scholen langs in ons archief.

Verslag filmploegen

De filmploegen bestaande uit D. Kuperus, A. Schulte, A. Zeilstra, H. de Bruin, T. Joustra en H. Ouëndag zijn opnieuw bezig geweest met allerlei projecten. Zo werden er super 8, 8 mm en 16 mm films overgezet naar digitaal beeld. Opnames van Omrop Fryslân, en andere omroepen werden bewerkt. Videobanden van de brandweer Sneek en bekende Snekers werden met een fotoprogramma bewerkt en gereed gemaakt voor de DVD. De films , die klaar zijn, worden in desbetreffende wijken opgeslagen . Tevens werkten we mee aan projecten van derden. Er is vooral vraag naar historische beelden van Sneek . Wij willen die films graag vertonen.
Voor de nieuwe leden (dit jaar voor de eerste keer) demonstreerde de filmploeg hun filmpjes. Dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar.
Onze dank is vooral aan de mensen, die gehoor gaven aan de oproep om filmpjes van Sneek te leveren. Wij hebben door uw reacties onze projecten kunnen aanvullen. Tot slot Voor de leden is het ook mogelijk om de DVD ’s die gereed zijn, te lenen. Dit kan door contact op te nemen met D. Kuperus of H. Ouëndag (06- 53355018), bellen overdag.
(De themacommissie vindt het een uitstekend plan om samen met diverse korte inleidingen de films te vertonen.)

Werkgroep Archeologie

Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 16. De werkgroep Archeologische Steunpunt (ASP) is regelmatig bij elkaar geweest in “de Waag” om vondsten te laten zien en verhalen uit te wisselen.

Zoals elk jaar konden tijdens de Open Monumentendag geïnteresseerde hun vondsten laten determineren. We stonden ook dit jaar weer samen met het VHS op het Waltaplein.

Ontwikkelingen rond het archeologisch steunpunt. Het ligt in de bedoeling om in de loop van 2014 de tentoonstelling in de bibliotheek, intern te verplaatsen. Hierbij worden de vitrines opnieuw ingericht, met zoveel mogelijk nieuwe vondsten.

Voor een weiland in de buurt van Tirns zijn afpreken gemaakt met de grond eigenaar en andere betrokken, zodat wij daar met de leden mogen zoeken. De vondsten die hierbij worden gedaan zijn o.a. bedoeld voor de in “Thabor Kommisje” Tirns, welke een kleine tentoonstelling hebben in de kerk van Tirns.

Door een aantal leden zijn er twee terpjes gevonden. Welke zijn aangemeld bij de gemeente en provincie.
- Aan de Ivige Leane is een terpje uit de late IJzertijd- Romeinse tijd (250 v.Chr. tot 250 n.Chr.) gevonden. Hier werden een aantal terpaardewerk scherven geborgen, maar ook een Romeinse fibula (mantelspeld).
- En in de buurt van Folsgare is een terpje uit de middeleeuwen (8e tot 11e eeuw) gevonden. Opvallend hierbij zijn het groot aantal import aardewerk scherven.
- Verder heeft het ASP in September meegewerkt aan een terpzoolopgraving van het Groninger Instituut voor Archeologie (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen). Dit onderzoek vond plaats op een terprestant Groot Saksenoord vlakbij Lollum, welke van omstreeks 500 voor Christus tot in de middeleeuwen bewoond is geweest.
- Ook dit jaar was weer een geslaagde zoekdag waarbij de meeste leden aanwezig waren. Hierbij werd gezocht op een akker vlakbij Mirns. Met als mooiste vondst een loden penning (zie “de Waag” 15e jaargang nummer 2 blz.9).

Leerlingen van de scholengemeenschappen doen archiefonderzoek

Steeds meer leerlingen van basisscholen en van het voortgezet onderwijs maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie

Samenwerking

Ook in 2012 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met de Gemeente Sneek, de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek. Er is ook overleg geweest met Tresoar . En er was een onverwacht bezoek van 3 dames van de Historische Kring Woudsend.

Bijzonderheden

- De gemeente SWF heeft in verband met de zogenaamde Erfgoedvisie een tweede bijeenkomst georganiseerd in de Kookstudio van Henk Hanenburg, Lokaal 55, aan de Oude Oppenhuizerweg. Onze vereniging was daar ook aanwezig.

Februari 2014, Dirk Schild.