sneek

Jaarverslag 2014

Inleiding

Het jaar 2014 is voorbij. Een schriftelijke terugblik op de resultaten van de VHS is een goede traditie.
Daarmee legt het bestuur verantwoording af aan haar leden. Daarbij hoort natuurlijk ook een financiële verantwoording. De penningmeester doet dat gewoontegetrouw in de jaarrekening. Dankzij de inzet van al onze vele vrijwilligers heeft de VHS het jaar 2014 succesvol afgesloten.

Verslag

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving.
- We deden weer mee aan de Open Monumentendag met als motto “Op Reis” op het Waltaplein in het oude stadhuis van Sneek. Een mooie fotorapportage, uitgezocht door Dries Kuperus, van schepen, trams, treinen en bussen. De filmafdeling toonde een aantal prachtige oude films. De afdeling archeologie presenteerde zich en determineerde er vondsten. Cees Veenstra gaf een lezing met powerpointpresentatie over de trekschuit van Sneek naar Leeuwarden. Er kwamen ondanks of dankzij het mooie weer 300 bezoekers. En het leverde ons 5 nieuwe leden op.
- Dit jaar werden er twee excursies georganiseerd. De eerste ging met de Shuttle naar het distributie- centrum van Poiesz . Dit was het vrijwilligwersuitjeen. De tweede ging met de bus naar Mettingen en Papenburg. Beide excursies waren een groot succes. In ons verenigingsblad de Waag heeft van beide een uitvoerig verslag gestaan.
- Voor het jaarverslag van de thema-avonden (zie verderop).
- Nieuwe leden samenkomst was een succes. Een vijftiental nieuwe leden werden onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek wegwijs gemaakt in onze vereniging.
- Een aantal leden gingen kijken in het Historisch Centrum Leeuwarden. Een teleurstellende ervaring.
- In Augustus namen we deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van Erfgoedorganisaties van de gemeente SWF. De bijeenkomst werd gehouden in het stadhuis van Bolsward.
- De VHS presenteert zich middels artikelen en foto’s in het huis aan huisblad Rondom Sneek.
- De VHS neemt deel aan de commissie van de gemeente die de bruggen in de stad namen gaat geven.

U ziet het! We zitten dankzij een actief bestuur en de vele vrijwilligers niet stil.

Ledenaantal

Op 1 februari 2013 hadden we een ledenaantal van 960, en op 1 februari 2014 stond de teller op 1007. Dit jaar passeerden we de grens van 1000 leden! Het duizendste lid – dhr. Faber uit Mijdrecht- werd op de Waterpoort in het zonnetje gezet. Een behoorlijke groei! We streven ernaar om in 2016 1100 leden te hebben. Er wordt dit jaar bij alle verenigingen in Sneek een grote ledenwerfactie op touw gezet.

Bestuur

Het bestuur kwam 12 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar. Vanaf de ledenvergadering d.d. 25 februari 2014 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Jelmer Kuipers (voorzitter, inzetbaar voor alles)
Geert Vonk (penningmeester)
Dirk Schild (secretaris, PR en de Waag)
Feike Damstra (bestuurslid, beheer computers en rubriek “Su het ut weest”)
Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)
Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)
Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid, filmploeg)
Gerbrich Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.
Een belangrijke taak!

De Waag, het verenigingsblad

De Redactie van het blad “de Waag” bestond dit jaar uit (Jaargang 16 – jaar 2014)
Jisk Kronemeijer, Wietse van Houten, Gilbert Hofstra en Gérard van der Gaast. Voor de advertentie inhoud waren verantwoordelijk: Dirk Schild en Cees Veenstra.
Er werden dit jaar 4 nummers uitgebracht met een nieuwe voorpagina, waarop prominent molen ‘de Ooster’ was te zien.
De redactie had steeds voldoende kopij op de plank, diverse externe auteurs zorgden er voor
dat ons blad een gevarieerde inhoud bleef houden. Het bestuur gaf voor het december nummer toestemming het blad eenmalig met 8 pagina’s uit te breiden, wat gezien de hoeveelheid kopij geen overbodige luxe was.
We zullen blijven streven naar een mix van historische Sneker onderwerpen in ons blad, waarbij af en toe een nostalgisch verhaal niet mag ontbreken.
Rest te vermelden dat alle redactie medewerkers hun werk met plezier hebben gedaan en hopen dit nog enige tijd vol te houden.
Tot slot wederom een beroep op onze leden om mee te werken aan ons blad. Historische, leuke, opmerkelijke, memorabele, waargebeurde verhalen enzovoorts, ze zijn altijd welkom bij de redactie, die er altijd wel weer een plaatsje voor weet te vinden.
Het blad ziet er iedere keer weer prachtig uit. Complimenten voor de redactie!
Vermeldenswaard is een nieuwe rubriek “Waar is dit en wat is dit?”. De prijs, een cadeaubon van
15 euro werd beschikbaar gesteld door de Stichting Oud Sneek, die dit jaar het 50- jarig jubileum
vierde.
Bij boekhandel Van der Velde werden weer veel losse exemplaren van De Waag verkocht.

Het Sneeker Nieuwsblad

De wekelijkse rubriek “Su het ut Weest” wordt van foto’s en tekst voorzien door Feike Damstra.
Verder staat er af en toe een aankondiging in de krant.
Uit de vele reacties blijkt dat deze rubriek veel wordt bekeken.
De complimenten voor Feike Damstra!

Archiefmedewerkers en vrijwilligers die bergen werk verzetten

Vele handen maken licht werk. Op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmiddag zijn veel vrijwilligers bezig met het ordenen van de archieven, het digitaliseren van foto’s en artikelen.
Filmploegen zijn wekelijks bezig met het omzetten van oude films in digitale bestanden (zie verder in dit jaarverslag).

Vrijwilligers en taakverdeling VHS e.o.
Ledenadministratie
Anneke van Klaveren

Archeologie
Gilbert Hofstra

Redactie De Waag
Jisk Kronemeijer
Wietse van Houten
Toegevoegd
Gilbert Hofstra archeologie
Dirk Schild, Cees Veenstra advertenties
Peter Nijdam adviseur
Dries Kuperus toelevering foto’s
Lay-out Gerard van der Gaast

Verspreiding De Waag
Alie Wiersma
Ids Wiersma

Bezorgers Waag
Gerrit Boeijinga
Eppie Coers
Sita Jansen
Cees Veenstra
Dirk Volger
Wiebe Langius
Wietse van Houten
Karin Korteweg-Boeijinga
Herman Ouëndag
Coenraad Ouëndag
Klaas de Haan
Jan de Haan
Siemen Dijkstra
Hil Dijkstra
Bram van Vugt
J. Teders
Jan Tolsma
Laura van der Weide
Jos Jaspers
Cor Wiersma
Johan de Vries

Archiefmedewerkers
Henk Stallmann (hoofd archief en WDC)
Christien Veenstra catalogus
Hessel Bosma scheepswerven, boerderijen, dorpen
Harrie Lighthart alleskunner, sorteren, inrichten tentoonstelling
Albert Bergstra alle voorkomende werkzaamheden
Klaas de Haan Sneeker Courant e.d.
Bart Mollema magazijn, uitsorteren, opschonen archief.
Eppie Coers sport en spel, papieren archief
Bonnie Rienstra klassenfoto’s school’/scannen
Jan Minks klassenfoto’s school voorzien van teksten
Aagje van der Hoop klassenfoto’s school voorzien van teksten
Tecla Rijpkema teksten en overzichten adresboeken van Sneek
Froukje Bergsma klassefoto’s / opschonen archief
Catrien Mollema krantenknipsels sorteren, WDC
Cees Veenstra onderzoek, fotograferen, lezingen
Hylke Bakker foto’s scannen, bewerken en voorzien van tekst
Joop Boom catalogus en archief, inventarisatie
Peter Jaspers voetbalclub Wit – Zwart
Herman Oüendag computerbeheer, onderhoud, instructie en ondersteuning, sleutels
Marloes de Jong tekstverwerking
Dirk Volger papieren archief
Erik Zoodsma papieren archief
Vester Jorna papieren archief , watersport
Appie Oppenhuizen papieren archief , watersport
Johan de Vries politie-archief
Dries Kuperus algehele leiding bij het invoeren van foto’s en beschrijvingen, DvD’s, CD’s
Wim Schmeits invoeren van teksten bij foto’s, DvD’s, CD’s
Tjitske Grunstra invoeren van teksten bij foto’s
Hylke de Bruin foto’s scannen, bewerken en voorzien van teksten, gereedmaken voor Adlib
Hylke Bakker foto’s scannen, bewerken en voorzien van teksten, gereedmaken voor Adlib
Jappie Zoethout invoeren teksten bij foto’s
Froukje Bergsma klassenfoto’s voorzien van tekst, opschonen archief
Auke Zeilstra Wouda- archief

Keuken en schoonmaak
Ans Faber koffie/thee /huishoudelijke inkoop
Saakje Langius koffie/thee
Catrien Mollema koffie/thee en schoonmaak
Alie Wiersma koffie/thee
Froukje Bergsma koffie/thee invaller
Aagje van der Hoop koffie/thee invaller
Marijke Boom schoonmaak

Themacommissie
Joop Boom
Hylke Bakker
Jappie Zoethout

Techniek thema-avonden
Herman Ouëndag
Coenraad Ouëndag

1ste Filmploeg
Herman Ouëndag
Dries Kuperus

2e Filmploeg
Auke Zeilstra
Tjerk Joustra
Hylke de Bruin
Alie Schulte-Hoekstra

Fotografie
Anton Zijlma
Herman Ouëndag
Cees Veenstra
Dries Kuperus

Overleden vrijwilligers:
mei 2014: Catrien Mollema
december 2014: Dries Kuperus

Digitalisering

Dankzij subsidie van een aantal stichtingen was het voor onze vereniging mogelijk om het computer- gebeuren te verbeteren en uit te breiden.
Stichting Old Burger Weeshuis: 1500 euro
Stichting Sneek 1818: 1500 euro
Stichting Maatschappelijke Dienstverlening in Zuid West Friesland: 1000 euro
Prins Bernard Fonds: 1500 euro

Computers, techniek en onderhoud
De Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT) groep van de VHS e.o. heeft eind 2014 een begin gemaakt met het aanpassen van PC, s en randapparatuur in ons verenigingsgebouw de Waag. In de loop van 2015 zal dit proces worden afgerond.
De PC’s van VHS werkten op het besturingsysteem Windows XP. Sinds 8 april 2014 wordt Windows XP door Microsoft niet meer technisch ondersteund. Dit betekent dat pc’s met Windows XP niet langer veilig zijn en risico lopen geïnfecteerd te raken. Ook ontstaan er compatibiliteitsproblemen met applicaties/progamma’s en apparaten omdat fabrikanten van software en hardware zich op de nieuwste Windows-versies richten.
Hierdoor is de VHS e.o. gedwongen voor de PC’s/Laptops en alle randapparaten over te stappen op een ander besturingssysteem. Gekozen is voor Windows 7 om het verschil voor de vrijwilligers niet te groot te maken. Twee oude PC, worden vervangen, evenals twee laptops. Bij vier bestaande PC’s kan doormiddel van uitbreiding van geheugencapaciteit de levensduur verlengd worden.
De benodigde software wordt aangeschaft via Techsoup NL. Via TechSoup Nederland kunnen non-profit organisaties (ANBI) bij de donatiepartners schenkingen aanvragen voor IT-producten en gebruikslicenties. Hierdoor kon tegen sterk gereduceerde kosten licenties verkregen worden voor de meest voorkomende software.
De firma Marcom verzorgde buiten technische ondersteuning, de dagelijkse data back-ups van de server. Ook werden er nog regelmatig back-ups van de server door de VHS zelf gemaakt. Uit kosten overwegingen is besloten de technische ondersteuning en de back-up faciliteiten door Marcom in 2015 te beëindigen. Bij een crash was in de bestaande situatie de data op de losse PC’s niet d.m.v. een back-up veilig gesteld, dit wordt in het nieuwe systeem niet veranderd. Alleen van de data op de server zullen regelmatig back-ups worden gemaakt. Bij een eventuele crash van de server gaat dan alleen ingevoerde data van de laatste dag/dagen verloren. Deze zal opnieuw moeten worden ingevoerd.
Bepaalde soft- en hardware (scanners) is zodanig oud dat ondersteuning/werking problematisch kan worden. Daarvoor is het programma Vuescan aangeschaft, dit programma zorgt dat de oude randapparatuur kan werken onder de nieuwe besturingssystemen.
In 2015 zal ook het gebruik en de kosten van de printers bekeken worden, om te zien of hier nog besparingen kunnen worden behaald.

Thema- avonden 2014

We zijn begonnen op dinsdag 25 februari met onze jaarlijkse ledenvergadering. Dhr. Metz had te kennen gegeven dat hij, om persoonlijke redenen zijn post als bestuurslid en voorzitter van de thema-commissie wou inleveren. Joop Boom werd op voorstel van het bestuur door de leden gekozen als zijn opvolger. Hij nam ook de functie in de themacommissie over. Na de pauze van de ledenvergadering werd er een presentatie gehouden door dhr. Seffinga over het Fries Scheepvaartmuseum, dat 75 jaar bestond.

Op dinsdag 22 april volgde er een thema-avond met als onderwerp “bijzondere Sneekers”, gepresenteerd door R. v.d Berg. Het werd een overweldigende avond met een bomvolle zaal.

23 september een thema-avond over de Woudstraten en omgeving. Aan de hand van zijn eigen power-point presentatie nam Cees Veenstra ons mee door zowel de nieuwe als de oude bebouwing rondom de Woudstraten. Ook deze avond was een daverend succes en weer een volle zaal.

Dinsdag 18 november was de presentatie en power-point in handen van dhr. Hette van Popta over het Sneker carillon. Met wat minder publiek dan dat we waren gewend was ook deze avond een succes.

Al met al was het voor de thema-commissie een druk, maar enerverend jaar te noemen, met onderwerpen die de mensen aansprak. Een woord van dank willen wij, als thema-commissie, uitbrengen aan de gebroeders Ouëndag die de techniek al deze avonden hebben verzorgd.

Ook willen wij op de valreep Jappie Zoethout welkom heten. Hij nam afgelopen december in de thema-commissie plaats. De commissie bestaat nu: Joop Boom, Hielke Bakker en Jappie Zoethout. Het programma voor volgend jaar ( 2015) staat alweer in de steigers. Wij wensen u veel plezier toe.

Filmgroepen V.H.S. in 2014

Ja het jaar verslag van de filmgroepen
De filmgroepen bestaan uit groep 1: Dries Kuperus en Herman Ouendag
Groep 2 uit: Alie Schulte, Auke Zeilstra, Tjerk Joustra en Hylke de Bruin.
Het was voor ons een turbulent jaar
Filmgroep 1 was zo nu en dan bij elkaar om te werken aan films
Zowel Dries als Herman hadden even niet de energie om elke maandagavond te werken aan de films, filmgroep 2 daar tegen kwamen elke maandagavond bij elkaar.
Zij werkten dan ook volop aan de films die binnen zijn gekomen
Zo zijn ze druk met het project AHOY
Ahoy is de Sneker nieuwjaars revue, deze voorstelling zijn op videobanden opgenomen en worden nu bewerkt en op DVD gezet
Verder werkte op 27 september filmploeg 2 mee aan de presentatie van de V.H.S. aan de nieuwe leden van het jaar 2014.
Op deze dag laten we elk onderdeel van onze vereniging zien aan de leden, filmploeg 2 liet op deze dag zien hoe de film wordt opgenomen en bewerkt
Hierna kan deze dan op DVD worden gebrand
Dries liet hier zien hoe het een en ander in Adlib (het databaseprogramma van de V.H.S.) wordt gezet, en hoe hierin kan worden gezocht
Helaas werd Dries in november ernstig ziek, hij kon de strijd dan ook niet winnen
Op 26 november 2014 bereikte ons het bericht dan ook dat Dries op 76 jarige leeftijd was overleden
Dries heeft vele dingen voor de filmploegen gedaan, wij gedenken hem als een warm en belangstellend persoon, Dries bedankt voor alles

Ps. Mocht u nog films, video’s hebben waar beelden van Sneek op staan dan zouden we deze graag willen overnemen.
Mocht u een DVD willen bekijken dan is daar ook gelegenheid voor, als lid kan u deze DVD lenen hiervoor kunt u contact opnemen met Herman Ouendag (zie voor telefoonnummer ons blad “de Waag”), dan maken we een afspraak.
Verder willen we allen danken voor de vele projectors die we hebben gekregen.
Geweldig, maar we hebben nu meer dan genoeg.

Namens de filmploegen Alie Schulte en Herman Ouendag

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek. Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd.

Binnen gekomen schenkingen

In een boek worden de schenkingen schriftelijk bijgehouden. Het gaat hier niet alleen om foto’s, kaarten en krantenknipsels, maar ook om boeken, films (ook apparatuur) en archieven. Ook wordt genoteerd voor welke onderzoeken wij onze archieven openen.

Schenkingen 2014
De schenkingen komen binnen bij Henk Stallmann. Hij bedankt de schenkers en legt vast wat er ontvangen is. Dit jaarverslag is een korte samenvatting van deze schenkingen en onderzoeken.

Wij ontvingen dit jaar weer veel spullen.
Ongeveer 500 foto’s, luchtfoto’s en anzichtkaarten.
Diverse films en DVD’s ,die door onze filmploeg werden bewerkt. Vele boeken. Die toepasselijk zijn voor Sneek worden in de bibliotheek geplaatst. Dubbele en boeken die niet voor Sneek toepasbaar zijn worden verkocht.
Boekje Hoogend 4 ; onderzoek door huidige bewoner.
Brieven, bestek voor aanmaak privaattonnen voor de gemeente Sneek.
Diverse archieven van verenigingen en bedrijven.
Advertenties en kranteknipsels.
Bouwtekeningen.
Diverse lezingen op DVD: Meindert Seffinga FSM 75 jaar
Cees Veenstra de Woudstraten
Teake van Popta Hetr Snekjer Carillon.
Iedereen hartelijk bedankt!

Onderzoeken 2014
- Er kwamen enkele scholen langs in ons archief.
- Tbv de thema-avond over het Eiland en het Sperkhem.
- Open monumentendag met als onderwerp Vervoer.
- Werkstuk Nederzettings Geografie van Sneek door Angelien ten Hoor- van Os.(in onze bibliotheek)

Werkgroep Archeologie

Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 15. De werkgroep Archeologische Steunpunt (ASP) is regelmatig bij elkaar geweest in “de Waag” om vondsten te laten zien en verhalen uit te wisselen.

Zoals elk jaar konden tijdens de Open Monumentendag geïnteresseerde hun vondsten laten determineren. We stonden ook dit jaar weer samen met het VHS op het Waltaplein.

Ontwikkelingen rond het archeologisch steunpunt.
De tentoonstelling van het archeologisch steunpunt is in inmiddels binnen de bibliotheek verplaatst. Deze is nu te vinden in de hoek waar de geschiedenis boeken staan. In de loop van 2015 wordt deze tentoonstelling zelf ook vernieuwd, met actuele vondsten. Het licht verder in de bedoeling om twee keer per jaar een wisseltentoonstelling in twee van de vitrines in te richten.

De velden rond Tirns hebben weer mooie vondsten opgeleverd. Met dit materiaal is in augustus de kleine tentoonstelling van de “Thabor Kommisje” in de kerk van Tirns vernieuwd.

Op 13 mei hebben we op verzoek Y. Boonstra (archeologisch beleidsadviseur van de Gemeente Sudwest Fryslân) deze begeleid bij een vondstmelding. Hierbij werd een muntschat van 32 zilver munten uit de vroege 14e eeuw gevonden. Deze zijn op de open monumentendag getoond, en er is een artikel over verschenen in “de Waag” (Jaargang 16, nummer 4)

Verder heeft het ASP aan twee archeologische onderzoeken van het Groninger Instituut voor Archeologie (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen) meegewerkt.
Als eerste het onderzoek (juni) naar een veenterp uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in het Harinxmaland (Sneek). Dit onderzoek haalde het landelijke nieuws door de vondst van een bronzen armband, gevonden door een lid van het ASP.
Het tweede onderzoek (juli/augustus) was een terpzoolopgraving op de voormalige terp Stapert, in Wommels. Deze terp is een van de oudst bekende terpen van Friesland.
Bij beide onderzoeken hebben we ook meegeholpen bij druk bezochte opendagen op de opgraving.

Ook dit jaar was weer een geslaagde zoekdag waarbij alle leden aanwezig waren. Hierbij werd gezocht op een akker vlakbij Winsum. Een van de mooiste vondsten was een klein loden hoofd van Christus.

Tenslotte zijn er op de Site van het ASP weer veel gegevens toegevoegd, vooral over het determineren van vondsten.

Leerlingen van de scholengemeenschappen doen archiefonderzoek

Steeds meer leerlingen van basisscholen en van het voortgezet onderwijs maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie

Samenwerking

Ook in 2012 was er weer sprake van een goede samenwerking of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek.Februari 2015, Dirk Schild.