sneek

Jaarverslag 2015

Inleiding

Zoals elke jaarvergadering ook een jaarverslag, ditmaal over 2015. Daarmee biedt het bestuur een inkijkje in zijn activiteiten en legt het bestuur verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten, de penningmeester zorgt voor de financiële verantwoording.

Voorop gesteld: dat de Vereniging Historisch Sneek en omstreken opnieuw een prima jaar heeft gehad is in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers, teveel om op te noemen, maar in een bijlage bij het jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en een compliment voor wat ze hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 februari 2014 telde de vereniging 1.007 leden, een jaar later was dat aantal 1.018. Het streven is nog steeds om dit jaar de grens van 1.100 leden te passeren. Het bestuur zal daar de nodige activiteiten voor ontplooien.

Bestuur

Het bestuur kwam negen keer voor een bestuursvergadering bij elkaar.
Vanaf de ledenvergadering de dato 26 februari 2015 bestaat het bestuur uit:

- Jelmer Kuipers (voorzitter)
- Geert Vonk (penningmeester)
- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)
- Feike Damstra (bestuurslid, beheer computers en
rubriek “Su het ut weest”)
- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)
- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)
- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid, filmploeg)

Gerbrig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.

Het bestuur wordt bij de ledenadministratie ondersteund door Anneke van Klaveren.

Bestuursactiviteiten naar buiten

- De bijeenkomst met de nieuwe leden op 31 oktober was een succes. Bijna dertig nieuwe leden, sommige vergezeld door hun partners, werden onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek wegwijs gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging en gingen zelf nog een uurtje sneupen in het archief.

- We namen deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van erfgoedorganisaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze bijeenkomst (29 augustus) werd gehouden in het Klameare in Workum.

- In Arum was een bestuursdelegatie present tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De Waag, het verenigingsblad

In deze 17de jaargang van ons verenigingsblad verschenen wederom vier nummers.

In verband met de jaarvergadering in februari, werd het eerste nummer van 2015 al op 1 februari uitgebracht. Voor het eerst konden we derhalve de agenda van de jaarvergadering tijdig onder aandacht van de leden brengen. De vaste verschijningsdata zijn: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december.

De redactie werd halverwege het jaar uitgebreid met Henk Doevendans Kzn, tevens secretaris van de VHS. Gezien zijn journalistieke/grafische achtergrond een welkome aanvulling van ons team.

De redactie bestond derhalve in 2015 uit Jisk Kronemeijer (redacteur en fotobewerking0, Wietse van Houten (redacteur) en Henk Doevendans (redacteur). Verder zijn de medewerkers Gilbert Hofstra (redacteur archeologie) en Gérard van der Gaast (layout).

Niet onvermeld mogen blijven de bijdragen van onze ere-voorzitter Henk Stallmann, die met een scala aan nieuwe onderwerpen als aanjager fungeert. De redactie maakt gretig gebruik van zijn suggesties.

Ook enkele externe auteurs zorgen voor mooie bijdragen. Het bevordert de diversiteit van onderwerpen, zodat onze “Waag” een zeer lezenswaardig blad blijft.

De redactie mocht dit jaar vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

Ook in 2015 stemde het bestuur toe in een extra dik “kerst”-nummer (+ 8 pagina’s). De voorpagina werd in 2015 gesierd door het schilderij van de Oosterpoort uit 1740. De advertentiewerving was weer in handen van Dirk Schild en Cees Veenstra.

Alle medewerkers aan “de Waag” hebben hun werk met plezier gedaan en hopen dit nog enige tijd vol te houden.

Publicaties in de pers

Feike Damstra voorziet de rubriek “Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto’s en tekst. Vele reacties komen op de rubriek binnen. Zijn bijdragen worden sinds medio 2015 afgewisseld met die van onze zustervereniging in Bolsward. Verder staat er zo nodig een aankondiging van een thema-avond in de krant. Onder de vlag van de VHS verschijnen onder coördinatie van Dirk Schild ook regelmatig artikelen in Rondom Sneek. Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond aan het magazine Groot Sneek.

Activiteiten

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving.

- De VHS was wederom betrokken bij de Open Monumentendag, die als thema had “Kunst en Ambacht”. Op het Waltaplein in het Sneker stadhuis verzorgden we een tentoonstelling van Sneker kunstvoorwerpen.

- De excursies zijn ook een traditie. Voor de vrijwilligers stond in augustus een bezoek aan Graphic Packaging International, voorheen Menno, op het programma. Een bekende Sneker onderneming op bedrijventerrein de Hemmen. We werden ontvangen en in het Snekers toegesproken en rondgeleid door directeur Gerard de Vries.

De jaarlijkse ledenexcursie voerde naar Andijk. Volendam en Marken. In Andijk werd de gereformeerde kathedraal bezocht; Volendam was pleisterplaats voor de lunch en op Marken zorgde de familie van onze ex-secretaris Dirk Schild voor de informatie en de rondleiding.

Thema-avonden

Op dinsdag 24 februari begonnen we het jaar met onze ledenvergadering. Na het officiële deel werd de avond voortgezet met een “kuierke door Sneek”, over het ontstaan van de facebooksite S(neek) S(u) H(et) U(t) W(eest). Aan de hand van mooie foto’s en historisch filmmateriaal, namen de presentatoren Peter van Egmond en Alice Booij ons mee door een stukje oud Sneek. Een geslaagde avond.

Op 21 april een thema-avond over het Eiland; sprekers waren Jappie Zoethout en Wietse van Houten. Mede dankzij een volle zaal was dit een daverend succes.

OP 22 september was de presentatie en powerpoint in handen van Cees Veenstra. Hij nam ons mee naar de Lemmerweg. Ook ditmaal een overweldigende avond dankzij opnieuw een bomvolle zaal én een aantal nieuwe leden.

Al met al was het voor de themacommissie een druk, maar vooral een jaar waar genoeg is gedaan door onderwerpen te zoeken die men aansprak. Langs deze weg een woord van dank aan de gebroeders Ouëndag die de techniek hebben verzorgd en aan de medewerkers van wijkgebouw de Spil, waar wij steeds te gast waren.

Het archief

Archiefmedewerkers en vrijwilligers verzetten bergen werk Op de dinsdag-, woensdag-,donderdag- en vrijdagmiddag zijn veel vrijwilligers bezig met het ordenen van de archieven, het digitaliseren van foto’s en artikelen. De lijst met namen is elders gepubliceerd.

Filmploeg

De filmploeg bestaat uit Alie Schulte, Auke Zeilstra, Tjerk Joustra, Hylke de Bruin en Herman Ouëndag. Na het overlijden van Dries Kuperus hebben we de twee filmploegen samengevoegd. Elke maandagavond zijn we te vinden in de Waag.

Dit jaar hebben we achter de schermen hard gewerkt aan een megaklus.

We wisten de hand te leggen op negen videobanden van de Sneker nieuwjaarsrevue “Ahoy”. Deze banden hebben we van video overgezet naar een digitaal bestand in de computer.

Helaas is de beeld kwaliteit nogal matig. Auke en Tjerk zijn nu druk bezig met de bewerkingen zodat de bestanden straks gebrand kunnen worden op een dvd (20 uur film is goed voor een 18-tal dvd’s).

Alie en Hylke namen de administratieve kant op zich, zodat nu precies op papier staat wat de bestanden inhouden.

Al met al een heel werk, maar een mooie aanvulling van ons filmarchief.

We willen alle mensen die gehoor hebben gegeven aan onze oproep voor apparatuur zoals projectors, viewers een andere attributen hartelijk danken voor hun spullen. Wij hebben weer een werkende projector waar we erg blij mee zijn. In de schenkingenlijst mogen dit jaar dan wel geen gemaakte dvd’s voorkomen, maar hierboven is wel duidelijk geworden dat we niet stilzitten.

En we hoeven ook nog niet stil te zitten. We hebben nog films op voorraad in de kast liggen. We kregen dit jaar bijvoorbeeld films van gymuitvoeringen. Deze gaan we nog nader bekijken en wat voor ons bruikbaar is halen we eruit.

Kortom we kunnen als filmploeg eerst nog wel vooruit.

Digitalisering

2015 was voor de ICT-groep van de VHS e.o. een consolidatiejaar.De overgang naar het besturingssysteem Windows 7 kon worden afgerond. De kosten voor het upgraden en vervangen van apparatuur en software bleven binnen het budget.

Er is geprobeerd met gratis software de beveiliging op het netwerk en de PC’s op te lossen, maar dat gaf gedurende het jaar teveel problemen. Daarom is aan het eind van het jaar besloten over te schakelen naar een betaald programma.

De firma Marcom verzorgt de dagelijkse back-ups van onze data van de server, inclusief de Adlib data. Van de data van onze PC-gebruikers op de server, zullen we als VHS zelf regelmatig back-ups maken. Bij een eventuele crash van de server gaat dan hooguit de ingevoerde data vanaf de laatste back up verloren. Deze data is aan de hand van de backup van Marcom en onze eigen backup weer te herstellen.

Het huidige fotobewerkingsprogramma Paintshop Pro blijft problemen geven.Onze versie wordt niet meer door de fabrikant ondersteund of ge-updated.We hebben naar nieuwe programma’s gekeken en zullen in 2016 die moet implementeren. Aandachtspunt in 2016 is dat alle gebruikers de mogelijkheid krijgen hieraan te wennen om prettig gebruik te kunnen maken van het nieuwe (gratis) en vergelijkbare programma GIMP 2.

De keuze voor een nieuwe websitehoster is gemaakt en het domein van de Vereniging zal wordeen overgeschreven. De site van de Vereniging (www.vhsneek.nl) wordt hierdoor beter te beheren.

Inloggen VHS leden We maken met het besturingsprogamma Windows 7 gebruik van “de Huishoudversie”. Doordat alle leden met dezelfde inlognamen en passwords inloggen, raakt het systeem overstuur en springt het regelmatig “op tilt” Er loopt een onderzoek om dit met bedrijfsmatige software of op een andere wijze op te lossen.

ICT is een snel veranderende wereld en zal daarom ook het komende jaar weer voor de nodige veranderingen en aanpassingen zorgen.

Informatieverzoeken

Niet alleen scholieren en studenten maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie. Ook anderen komen graag naar ons onderkomen onder de Bibliotheek Sneek. Verder komen via de mail regelmatig verzoeken van mensen die bezig zijn met stamboomonderzoek of met de voorgeschiedenis van de familie of een bedrijf.

Wij werken graag aan dergelijke verzoeken mee. Als tegenprestatie ontvangen wij onder andere exemplaren van scripties en overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief.

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek. Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd.

Schenkingen

Zoals alle jaren kwamen er ook dit jaar weer vele schenkingen bij ons binnen. Sommige werden gebracht, andere kregen we tijdens een bezoekje aan deze en gene. Het gaat te ver om alles met naam en toenaam te vermelden. Daarom een kleine opsomming wat er is binnen gekomen.

We kregen foto’s, dia’s, negatieven, boeken, archieven van bedrijven, voorwerpen voor in de vitrinekast, dvd’s, cd’s, PowerPoint van lezingen, tegeltje, bouwtekeningen, ansichtkaarten.

Mocht u belangstelling hebben om te kijken wat er precies is geschonken. Dat kan tijdens de openingstijden van de Waag.

Graag willen we de schenkers van de spullen hartelijk bedanken voor wat ze hebben geschonken. Het is voor ons archief een welkome aanvulling.

Ook voor onderzoek stelden we ons archief weer open. Zo kwamen er enkele leerlingen van het voortgezet onderwijs kijken in ons archief. Ze zochten foto’s, verhalen en artikelen voor het schrijven van een scriptie voor school. Als vereniging juichen we dat toe en helpen we deze leerlingen graag verder.

Ons archief wordt voor de thema-avonden ook vaak geraadpleegd. Afhankelijk van het thema kunnen we soms uit een schat van foto’s en artikelen putten.

Vaak worden we ook per mail gevraagd om gegevens over mensen, foto’s en andere dingen. Wij proberen als vereniging deze mails zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden.

Werkgroep Archeologie

Onder voorzitterscchap van Gilbert Hofstra kwamen de vijftien leden van deze werkgroep geregeld bijeen in “de Waag” om vondsten te laten zien en verhalen uit te wisselen. Helaas moest dit jaar afscheid worden genomen van ons lid van het eerste uur, Willem G. Adema.

Zoals elk jaar konden tijdens de Open Monumentendag geïnteresseerden hun vondsten laten determineren. We stonden ook dit jaar weer samen met het VHS op het Waltaplein.

De tentoonstelling van het archeologisch steunpunt is door omstandigheden helaas nog niet opnieuw ingericht. Het voornemen is om dit in het begin van 2016 te realiseren.

Het ASP-Sneek maakt deel uit van een netwerk van elf archeologische steunpunten verspreid over de provincie Fryslân. Vanaf 2015 begeleidt en adviseert de Museumfederatie Fryslân de archeologische steunpunten bij zowel hun publiekstaak als op archeologisch inhoudelijk vlak. Onderdeel hiervan is een jaarlijkse archeologiedag voor alle steunpunten.

Die werd dit jaar voor het eerst georganiseerd, waarbij Gilbert Hofstra (ASP-Sneek) en Y. Boonstra (archeologisch beleidsadviseur van de gemeente Súdwest-Fryslân) een van de lezingen hebben verzorgd. Op deze dag is er ook een nieuwe gezamenlijke internetpagina voor de steunpunten gelanceerd (http://www.archeologie.frl/).

Verder heeft het ASP meegewerkt aan twee archeologische onderzoeken van het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen). Als eerste het onderzoek (juni) naar een veenterp uit de late ijzertijd en Romeinse tijd in de wijk Blitsaerd te Leeuwarden. Het tweede onderzoek (augustus/september) was een terpzoolopgraving op de voormalige terp Sotterum ten zuiden van Schettens. Hierbij zijn sporen uit de late ijzertijd en Romeinse tijd gevonden maar ook uit de Middeleeuwen. Bij de tweede opgraving hebben we ook meegeholpen bij druk bezochte opendagen.

Afgelopen jaar voerden we in opdracht van het GIA en de gemeente Súdwest-Fryslân vlakbij Witmarsum een veldkartering uit. Hierbij ging het om een afgegraven terp, die terug gaat tot in de late ijzertijd.

Ook dit jaar was weer een geslaagde zoekdag waarbij alle leden aanwezig waren. Hierbij werd gezocht op een akker vlakbij Heerenveen. Eén van de mooiste vondsten was een Middeleeuwse schijffibula.

Samenwerking

Ook in 2015 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek.

Tenslotte

Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.

Februari 2016, Henk Doevendans Kzn (secretaris)