sneek

Jaarverslag 2016

Inleiding

Zoals elke jaarvergadering ook een jaarverslag, ditmaal over 2016 Daarmee biedt het bestuur een inkijkje in zijn activiteiten en legt het bestuur verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten, de penningmeester zorgt voor de financiële verantwoording.
Voorop gesteld: dat de Vereniging Historisch Sneek en omstreken opnieuw een prima jaar heeft gehad is in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers, teveel om op te noemen, maar in bijlage 1 bij dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en een compliment voor wat ze hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 februari 2016 telde de vereniging 1018 leden, een jaar later was dat aantal 1027. Het streven is de grens van 1100 leden te passeren. Het bestuur ontplooit daarvoor de nodige activiteiten, zoals het maken van een nieuwe folder voor de ledenwerving. Ook tijdens thema-avonden wordt er actief aan ledenwerving gedaan.

Bestuur

Het bestuur kwam 9 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar.
Vanaf de ledenvergadering d.d. 16 februari 2016 bestaat het bestuur uit:

- Jelmer Kuipers (voorzitter)
- Geert Vonk (penningmeester)
- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)
- Feike Damstra (bestuurslid, beheer computers en
rubriek “Su het ut weest”)
- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)
- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)
- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid, filmploeg)

Gerbrig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.

Het bestuur wordt bij de ledenadministratie ondersteund door Anneke van Klaveren.

Bestuursactiviteiten naar buiten

- De bijeenkomst met de nieuwe leden op 1 oktober was een succes. Bijna dertig nieuwe leden, sommige vergezeld door hun partners, werden onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek wegwijs gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging en gingen zelf nog een uurtje sneupen in het archief.
- We namen deel aan de jaarlijkse bijeenkomst van erfgoedorganisaties in de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze bijeenkomst (29 augustus) werd gehouden in de Utherne in IJlst.

De Waag, het verenigingsblad

De 18e jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. In verband met de jaarvergadering, welke altijd in februari plaatsvindt, werd het eerste nummer van 2016 op 1 februari uitgebracht. Voor het eerst konden we derhalve de agenda van de jaarvergadering tijdig onder aandacht van de leden brengen. De vaste verschijningsdata zijn in beginsel: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 december.
De redactie bestond in 2016 uit:
Jisk Kronemeijer – redacteur en fotobewerking
Wietse van Houten – redacteur
Henk Doevendans Kzn – (eind)redacteur
Verder leverden Peter van Egmond, Alice Booy, Henk Stallmann, Geert van der Veer, Gilbert Hofstra en Cees Veenstra tekstbijdragen en verzorgde t/m nummer 2 G. v.d. Gaast de lay-out.
Halverwege 2016 werd de lay-out en de druk overgedragen aan Keetman druk+print.
De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.
De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.
De advertenties werden weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.
De voorpagina werd in 2016 gesierd door het schilderij van de Noorderpoort uit 1740.
Alle medewerkers aan “de Waag” hebben hun werk weer met plezier gedaan en hopen dit nog enige tijd vol te houden.
Wel moeten we het in de toekomst stellen zonder onze redacteur Jisk Kronemeijer. Helaas heeft hij om gezondheidsredenen moeten afhaken. Wij zijn hem voor de afgelopen vier jaar veel dank verschuldigd en bedanken hem voor zijn inzet en prima samenwerking.

Publicaties in de pers:

Feike Damstra voorziet de rubriek "S"u het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld met die van onze zustervereniging in Bolsward.
Verder staat er zo nodig een aankondiging van een thema-avond in de krant, in de agenda van de Leeuwarder Courant en op diverse (nieuws)sites.
Onder de vlag van de VHS verschijnen onder coördinatie van Dirk Schild ook regelmatig artikelen in Rondom Sneek.
Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond aan het magazine GrootSneek.

Activiteiten

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving.
- De VHS was wederom betrokken bij de Open Monumentendag, die als thema had “Iconen en symbolen". Op het Waltaplein in het Sneker stadhuis verzorgden we een tentoonstelling van Sneker kunstvoorwerpen. Daarnaast was Hans Koppen actief tijdens een tweetal rondleidingen.
- De excursies zijn ook een traditie. Voor de vrijwilligers stond in augustus een bezoek aan Theater Sneek. Directeur Ben van der Knaap ontving ons en leidde ons ronder achter de schermen van dit cultuurgebouw. Meer dan dertig vrijwilligers keken hun ogen uit bij het bezoek aan onder meer de immense toneeltoren.
De jaarlijkse ledenexcursie voerde naar Hattem. In Hattem werden diverse musea bezocht en ook het onderkomen van onze zustervereniging aldaar. Een rondleiding zorgde voor een nieuwe kijk op het stadje aan de IJssel.

Thema-avonden

Op dinsdag 16 februari zijn we het jaar gestart met de traditionele ledenvergadering. De avond werd na de pauze voortgezet met een PowerPointpresentatie, over de onevenkant, van de Nauwe Burgstraat, gepresenteerd door Jappie Zoethout. Dit was een pracht van een avond. Besloten werd om tijdens de ledenvergadering 2017 hier een vervolg aan te geven door de evenkant te laten zien.
10 Mei hadden we een thema-avond, gepresenteerd door Hans Koppen. Door middel van een PowerPoint nam deze ons mee naar plekjes die nog nooit waren opgevallen en gaf hier uitleg over, een zeer geslaagde avond, mede door het aantal mensen die hier op afkwamen.
Dinsdag 27 september was de avond over de Sneker scheepswerven. Ook deze PowerPointpresentatie door Jelmer Kuipers was, door een bomvolle zaal, een grandioos succes.
Voor de thema-commissie was het een druk jaar door onderwerpen te zoeken die aanslaan bij het publiek, me dunkt dat we hier in geslaagd zijn. Hijlke Bakker heeft zich in september afgemeld voor de thema-commissie. We zijn bezig een opvolger voor te vinden.
Verder willen we Coen Ouëndag bedanken dat deze de tijd heeft genomen ons te ondersteunen door de techniek te willen doen.
Joop Boom (namens de thema-commissie)

Archief

Archiefmedewerkers en vrijwilligers verzetten bergen werk. Op de dinsdag-, woensdag-,donderdag- en vrijdagmiddag zijn veel vrijwilligers bezig met het ordenen van de archieven, het digitaliseren van foto's en artikelen. Zie verderop voor de namen van de vele vrijwilligers.

Filmploeg

De filmploeg werkt nog altijd aan de digitalisatie van de vroegere revue Sneek Ahoy, een monsterklus. Ook kwamen afvaardigingen van zusterverenigingen zich oriënteren bij de filmploeg.

Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT)

Het jaar 2016 is voor de Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT) groep van de VHS e.o. een jaar geweest waarin de gewenste (noodzakelijke) en verwachte vernieuwing helaas niet plaats heeft kunnen vinden.
Er was bekend dat de Server en No-Break installatie ver over de administratieve & technische en afschrijvingstermijn zitten. Apparatuur is ruim 10 jaar oud waar een levensduur van dit soort apparatuur fiscaal op 3 jaar en technisch op 5 jaar wordt gesteld. Vervanging van deze apparatuur in 2016 is helaas niet gelukt. Dit jaar (2016) is onze No-Break en Back-up apparatuur definitief en onherstelbaar kapot gegaan.
De firma Marcom verzorgt nog wel de dagelijkse back-ups van de data van de server incl. de Adlib data. Van de data van de PC gebruikers op de server zijn door ons zelf regelmatig back-ups gemaakt. Maar dat gebeurd niet automatisch en met een tijdsspannen van enkele weken ertussen.
In 2016 is er hulp gevonden voor het ontwerp, aanschaf en implementatie van de noodzakelijke nieuwe Server infrastructuur. Apparatuur keuzes zijn gemaakt, het financiële plaatje is bekend en besloten is om in het 1e kwartaal van 2017 het nieuwe platform in te richten.
Verder is de website vhsneek.nl naar een andere provider verhuisd, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor bijvoorbeeld directer e-mailcontact met verschillende contactpersonen binnen onze vrijwilligersorganisatie. Daarnaast is de vereniging ook actief op Facebook.

Informatieverzoeken

Niet alleen scholieren en studenten maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie. Ook vele anderen komen graag naar ons onderkomen onder de Bibliotheek Sneek. Verder komen via de mail regelmatig verzoeken van mensen die bezig zijn met stamboomonderzoek of met de voorgeschiedenis van de familie of een bedrijf.
Wij werken graag aan dergelijke verzoeken mee. Als tegenprestatie ontvangen wij onder andere exemplaren van scripties en overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief.

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt bevindt zich in de bibliotheek. Tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd.

Schenkingen

In een boek worden de schenkingen schriftelijk bijgehouden. Het gaat daarbij niet alleen om foto's, kaarten en krantenknipsels, maar ook om boeken, films (ook apparatuur) en archieven. Ook wordt genoteerd voor welke onderzoeken wij onze archieven openen. Verderop een bescheiden overzicht van de schenkingen in 2016

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek) is maandelijks bij elkaar geweest in “de Waag” om vondsten te determineren, registreren en nieuws uit te wisselen.
Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 11. Zoal elk jaar stonden we samen met het VHS e.o. tijdens de Open Monumentendag weer op het Walta plein. Hierbij werden de laatste vondsten van het ASP-Sneek getoond, en konden geïnteresseerde vondsten laten determineren.
Afgelopen zomer vonden de voorbereiding op de aanleg van de passantenhaven in Workum plaats. Na aanleiding van de werkzaamheden kreeg het ASP Sneek een vondstmelding van Y. Boonstra, beleidsmedewerker Cultureel erfgoed-archeologie Súdwest-Fryslân. Hierop heeft het ASP-Sneek in overleg met de gemeente en uitvoerder (De Waard) de mogelijkheid gekregen om deze melding te onderzoeken, en vondsten te bergen. Het hierop volgend onderzoek leverde een aantal interessante sporen op, er werden 1032 vondsten geborgen.

Samenwerking

Ook in 2016 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek.

Tenslotte

Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.

Februari 2016, Henk Doevendans Kzn (secretaris)

Vrijwilligers en taakverdeling VHS e/o in 2016

Bestuur

Jelmer Kuipers voorzitter (2012)
Henk Doevendans Kzn secretaris (2015)
Geert Vonk penningmeester (2014)
Joop Boom (2012)
Roy van den Broek (2014)
Feike Damstra (2009)
Alie Schulte–Hoekstra (2011)
Gerbrig Santema notulist (2009);
Ledenadministratie:
Anneke van Klaveren

Redactie De Waag

Jisk Kronemeijer
Wietse van Houten
Henk Doevendans Kzn

Advertentieaquisitie:
Dirk Schild en Cees Veenstra (advertenties)

Verspreiding De Waag

Joop Boom (coördinatie)
in samenwerking met
Gerrit Boeijinga
Marijke Boom-Plantinga
Epi Coers
Hil Dijkstra
Siemen Dijkstra
Henny Doevendans-Tjalsma
Sita Jansen
Jos Jaspers
Wietse van Houten
Wiebe Langius
Karin Korteweg-Boeijinga
Hylke van der Meulen
Coenraad Ouëndag
Herman Ouëndag
J. Teders
Jan Tolsma
Cees Veenstra
Dirk Volger
Johan de Vries
Bareld van Vugt
Laura van der Weide
Alie Wiersma Ids Wiersma (overleden)
Cor Wiersma

Archiefmedewerkers

Henk Stallmann
(hoofd archief en Woning Documentatie Centrum)
Froukje Bergsma
Albert Bergstra
Joop Boom
Eppie Coers
Tjitske Grunstra
Peter Jaspers
Marloes de Jong
Vester Jorna (in 2016 overleden)
Harrie Lighthart
Aagje van der Hoop
Jan Minks
Bart Mollema
Appie Oppenhuizen
Herman Oüendag
Boudewijn de Ree
Bonnie Rienstra
Tecla Rijpkema
Wim Schmeits
Cees Veenstra
Christien Veenstra
Dirk Volger
Johan de Vries
Auke Zeilstra
Jappie Zoethout
Erik Zoodsma

Keuken en schoonmaak

Ans Faber
Saakje Langius
Froukje Bergsma
Marijke Boom-Plantinga
Aagje van der Hoop
Alie Wiersma

Themacommissie

Joop Boom
Jappie Zoethout

Techniek thema-avonden

Coenraad Ouëndag
Herman Ouëndag

Werkgroep Archeologie

Gilbert Hofstra (archeologie)

Filmploeg

Hylke de Bruin
Tjerk Joustra
Herman Ouëndag
Alie Schulte-Hoekstra
Auke Zeilstra

Fotografie

Anton Zijlma
Herman Ouëndag
Cees Veenstra

Automatisering/ICT

Roy van den Broek
Feike Damstra
Henk Doevendans Jzn
Klaas Osinga

Lief en Leed

Christien en Cees Veenstra

Schenkingen

Enkele schenkingen in 2016 (tussen haakjes de schenkers, waarvan de naam bekend is)

- Diverse Sneker uitgaven (Wim Obbema)
- Kadastrale map van Wymbritseradeel-Noord en Snits deel 2
- D.V.D met tekeningen van huizen straten enz. (no 5000084 A-EN B) Gemeente Sneek (S.W.F. Archief 2)
- Stichting Oud Sneek diverse foto's van Singel.
- Gedichtenbundel "Seker, Blauwe Piter is un Sneker" (Eppie Coers)
- Medaille 50 jaar Fries scheepvaartmuseum en de kroniek van Napjus
- Een tonnemapot, trommel, kop en schotel Metz, oranje medewerkerskaartje (mevr. G. Schurer-Eisma. Oosterkade)
- Boekje 50jarige bevrijding , foto J.G. Puist , baret met embleem Canadezen, foto van Kleinzand (Boeijinga)
- Drie fotoalbums (mevr. Radsma-Kuipers)
- Flach: doos met Horloge en reclamedoos met brief tgv 120jarig bestaan, ingelijste foto's en 14 ingeplakte foto's, opleidingspapieren tot drukker (Meine Westerdijk)
- Folders sneek en lJlst (Mevr. Velds) Parralelweg 2

Overzicht van adverteerders

Van Dijk Cleaning/Riool Service Sneek
Vakgarage Anne Knol
De Haan Bakkerij
Rondvaart Van der Werf
Bloemen Kroon
Bouwbedrijf Koster
Scharrelslager Tichelaar
AA Computers
Reformhuis De Vries
Sipke Dijkstra
Nooitgedagt kantoorprofessionals
Veenema Olie
Allicht
Wibo's eatcounter
Devo
Vriesia
Marcom Computers
De Toverbal
Smid Meubelen
Silvius Installatie Expert
Stadsherberg Sneek
Stork Restauratie
Struiksma Makelaars
De Vries Horeca Catering
Douma Staal
Juwelier Luehof
't Vaticaan Grootzand
Planting Lijstenmakerij
Interlinie
Haarpunt
Gebroeders Sikma
Rabobank
Tandtechnisch Laboratorium Teigeler
Garagebedrijf Betten
Interieur-decoratie Ideetje