sneek

Jaarverslag 2017

Inleiding

Zoals elke jaarvergadering ook een jaarverslag, ditmaal over 2017. Hiermee biedt het bestuur een inkijkje in zijn activiteiten en legt het bestuur verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten; de penningmeester zorgt voor de financiële verantwoording.

Dat de Vereniging Historisch Sneek en omstreken opnieuw een prima jaar heeft gehad, is in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers, teveel om op te noemen. Onderaan dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en een compliment voor wat ze hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 februari 2017 telde de vereniging 1027 leden, een jaar later was dat aantal 1034. De groei werd afgeremd door het overlijden van enkele leden. Het streven is de grens van 1100 leden te passeren. Het bestuur ontplooit daarvoor de nodige activiteiten. De ledenwerving tijdens de frUITmarkt was zeer succesvol. Naast nieuwe leden die zich inschreven, werd ook de nieuwe folder meegenomen. Ook tijdens thema-avonden wordt er actief aan ledenwerving gedaan.

Bestuur

Het bestuur kwam 9 keer voor een bestuursvergadering bij elkaar.

Vanaf de ledenvergadering d.d. 28 februari 2017 bestaat het bestuur uit:
- Jelmer Kuipers (voorzitter)
- Geert Vonk (penningmeester)
- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)
- Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer en rubriek "Su het ut weest")
- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)
- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)
- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid, filmploeg)
Gerbig Santema maakt geen deel uit van het bestuur, maar is toegevoegd als notulist.
Het bestuur wordt bij de ledenadministratie ondersteund door Anneke van Klaveren.

Bestuursactiviteiten extern

De bijeenkomst met de nieuwe leden op 4 november 2017 was een succes. Bijna dertig nieuwe leden, sommige vergezeld door hun partners, werden onder het genot van een kopje koffie met oranjekoek wegwijs gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging en gingen zelf nog een uurtje "sneupen" in het archief.

De Waag, het verenigingsblad

De 19de jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. In verband met de jaarvergadering werd het eerste nummer van 2017 op 1 februari uitgebracht.
De redactie bestond in 2017 uit Wietse van Houten en Henk Doevendans Kzn.
Verder verzorgden Alice Booy, Peter van Egmond, Peter Jasper, Gilbert Hofstra, Henk Stallmann, Geert van der Veer, Hoekstra en Cees Veenstra zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen. Jappie Zoethout toverde desgevraagd foto's uit het (digitale) archief. De voorpagina werd in 2017 gesierd door het Stationsplein.
De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman druk+print.
De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond. De diversiteit van onderwerpen in onze "Waag" maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.
De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.
De advertenties werden weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

Publicaties in de pers:

Feike Damstra voorziet de rubriek 'Su het ut Weest" in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld met die van onze zustervereniging in Bolsward.
Verder staan er zo nodig aankondigingen van een thema-avond in de krant, in de agenda's van het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant en op diverse (nieuws)sites.
Onder de vlag van de VHS verschijnen onder coördinatie van Dirk Schild ook regelmatig artikelen in Rondom Sneek.
werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond aan het magazine GrootSneek.

Activiteiten

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving.
De VHS was in 2017 niet direct betrokken bij de Open Monumentendag. Er werd gekozen voor een presentatie tijdens de frUITmarkt rond de Westersingel achter de ingang van de Waag. Dat bleek een goede keus te zijn, want verschillende dubbele boeken uit ons archief en oude nummers van de Waag kregen een nieuwe eigenaar. Bovendien werd een tiental nieuwe leden ingeschreven. Als service verstrekten wij folders met de activiteiten van de Monumentendag.
De excursies zijn ook een traditie. Voor de vrijwilligers stond een bezoek aan Douma Staal op het programma. Met de shuttle van Duurzaam Sneek gingen een kleine veertig vrijwilligers naar Industrieterrein Houkesloot, waar directeur Douma vertelde over zijn bijna 100-jarige bedrijf en en passant over zijn "bijbaan" als Kamerheer van de Koning.
De jaarlijkse ledenexcursie moest helaas worden afgelast. Het reisdoel (het gemaal bij Lemmer en diverse locaties in Workum trokken te weinig belangstelling.

Thema-avonden

Op dinsdag 26 februari zijn we het jaar gestart met de traditionele ledenvergadering. De avond werd na de pauze voortgezet met een PowerPointpresentatie, over de even kant van de Nauwe Burgstraat, gepresenteerd door Jappie Zoethout. Dit was een pracht van een avond. Ook hier was de opkomst een succes.
25 april nam Jan Visser ons aan de hand van een PowerPoint-presentatie mee naar het "knopje dat niemand wist". Een avond waar nog lang over werd nagepraat. Zeker een vervolg waard.
Dinsdag 26 september was de avond over een wandeling over de bolwerken van Sneek in het jaar 1866, gepresenteerd door Alice Booij. Ook deze PowerPointpresentatie was, door een bomvolle zaal (meer dan 180 mensen), een grandioos succes.
De thema-commissie was ook weer druk met het zoeken naar onderwerpen voor 2018 die aanslaan bij het publiek. De themacommissie is weer compleet doordat Peter van Egmond zich beschikbaar heeft gesteld als commissielid, van harte welkom. Ook bij deze willen we Henk Veldhuizen en Tjeerd van Tuinen bedanken, die ons technisch ondersteunen.
Joop Boom (namens de thema-commissie)

Archief en schenkingen

Veel nieuwe zaken konden we ontvangen voor ons archief. Teveel om op te noemen, maar belangstellenden kunnen in De Waag het register raadplegen waarin de schenkingen met naam van de schenker zijn opgenomen.
Deze "goede gaven" hebben wel een schaduwkant. Onze archiefruimte is beperkt, we moeten dus keuzes maken. Een werkgroepje uit het bestuur en vrijwilligers onderzoekt en bespreekt wat we in de toekomst zullen accepteren of doorverwijzen naar andere archieven zoals Tresoar, de gemeente en het Scheepvaartmuseum. Om tot een eenduidige aanpak te komen zijn er gesprekken gaande met vertegenwoordigers van Gemeente Súdwest-Fryslân en Fries Scheepvaart Museum.

Filmploeg

De filmgroep komt eens in de veertien dagen op maandagavond bij elkaar. Wij Auke Zeilstra, Tjerk Joustra, Jappie Zoethout, Roelof Heida en Alie Schulte zetten dan binnenkomende filmpjes op een dvd. Het project Ahoy de Nieuwjaarsrevue is nu volledig klaar met toelichting en krantenknipsels.
Er zijn nog enkele films verwerkt en een geluidsopname is via een bijzondere bandrecorder door Auke verwerkt.
Een opname van het eerste lokale Sneker tv-programma is met dank aan Henk Doevendans ook opgenomen in het archief.
Het archief is ook voor films toegankelijk en op de middagen te bekijken.
Wij hopen dit jaar op films met een onverwachte kijk op het verleden en neemt u gerust een kijkje op de middagen dinsdag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16.00 uur of vrijdag van 13.30 tot half 15.30 uur.

Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT)

Wij eindigden in het vorige jaarverslag met de uitspraak: Automatisering (ICT) is een snel veranderende tak van sport en zal ook het komende jaar weer voor de nodige veranderingen zorgen.
In het jaar 2017 jaar drongen die veranderingen zich echter versneld op.
Door de sterk verouderde hard– en software, het in fasen defect raken van diverse kritische componenten zoals de no-break installatie en back-up server is begin 2017 besloten de server (hardware), server-software, 2 of 3 pc's, de gebruikers-software, no-break-voorziening, back-up-systematiek en antivirus - en spamsoftware op een aanvaardbaar niveau te brengen.
Dat zou echter flinke financiële consequenties hebben gehad. Er is toen besloten om met inzet van vrijwilligers deze systemen zelf te bouwen en te installeren. In een (te) laat stadium werd duidelijk dat dit niet haalbaar was.
Op dit moment is er bovendien geen sprake meer van gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden om te komen tot een aanvaardbare en veilige "bedrijfsvoering". Eind december 2017 drong namelijk een "gijzelvirus" het netwerk van VHS binnen.
Dit betekende dat we het hele netwerk als nieuw moesten installeren. De Adlib-fotobestanden waren goed in de back-up opgenomen en konden van die dag ervoor worden terug gezet. De back-up van de gebruikersmappen dateerde van twee weken daarvoor, maar is teruggezet.
Eind 2017 is contact opgenomen met een leverancier voor de levering van de diverse componenten in begin 2018. Dan kan begonnen worden aan het bouwen van een stabiele en veilige omgeving.

Informatieverzoeken

Niet alleen scholieren en studenten maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie. Ook vele anderen komen graag naar ons onderkomen onder de Bibliotheek Sneek. Verder komen via de mail regelmatig verzoeken van mensen die bezig zijn met stamboomonderzoek of met de voorgeschiedenis van de familie of een bedrijf.
Wij werken graag aan dergelijke verzoeken mee. Bij eenvoudige vragen duiken de vrijwilligers in het archief, bij lastige en veel onderzoek vergende verzoeken wordt de vragensteller uitgenodigd in De Waag.
Als tegenprestatie ontvangen wij onder andere exemplaren van scripties en overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief.
Dit jaar werkte de VHS mee aan het selecteren van de historische films die in het kader van LF2018 tijdens de Sneker Filmwinter in Cine Sneek zouden worden vertoond. Er was sprake van een prettige samenwerking met het Fries Filmarchief en de mensen van Filmhuis Sneek.

Historisch Informatie Punt ( HIP )

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt heeft een plek gevonden in de bibliotheek. De tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd.

Schenkingen

In een boek worden de schenkingen schriftelijk bijgehouden. Het gaat daarbij niet alleen om foto's, kaarten en krantenknipsels, maar ook om boeken, films (ook apparatuur) en archieven. Ook wordt genoteerd voor welke onderzoeken wij onze archieven openen.

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek) is maandelijks bij elkaar geweest in "de Waag" om vondsten te determineren, registreren en nieuws uit te wisselen. Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: twaalf.
Afgelopen jaar hebben we als werkgroep bij twee archeologische onderzoeken geassisteerd, beiden uitgevoerd door Salisbury Archeologie b.v.. Daarnaast hebben we ook een begeleiding bij graafwerkzaamheden in de kerk van Schettens uitgevoerd.
Als eerste hebben we op 23 en 24 februari geassisteerd bij een onderzoek in de grafkelder van Schelte van Aysma in Schettens. Waarna we op 25 maart graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe ingang naar dezelfde grafkelder in Schettens hebben begeleid.
In december hebben we vervolgens nog geassisteerd bij een opgraving van een veenterp vlakbij Folsgare, in de toekomstige uitbreidingsplannen van de Hemmen 3.

Samenwerking

Ook in 2016 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie met: de Gemeente Súdwest Fryslân, de Bibliotheek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek.

Tenslotte

Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.

Maart 2018, Henk Doevendans Kzn (secretaris)

Vrijwilligers en taakverdeling VHS e.o. 2017


Bestuur

Jelmer Kuipers (voorzitter; 2012)
Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR, 2015)
Geert Vonk (penningmeester 2014)
Alie Schulte–Hoekstra (vicevoorzitter; 2011)
Feike Damstra (computerbeheer, rubriek Su het ut weest; 2009)
Joop Boom (thema-avonden; 2012)
Roy van den Broek (computerbeheer; 2014)
Notulist: Gerbrig Santema (notulist);
Ledenadministratie: Anneke van Klaveren
Archeologie: Gilbert Hofstra

Redactie De Waag

Wietse van Houten
Henk Doevendans Kzn
Vaste medewerkers
Alice Booij
Peter van Egmond
Gilbert Hofstra (archeologie)
Dirk Schild
Geert van der Veer
Advertentieverkoop
Dirk Schild en Cees Veenstra

Verspreiding De Waag

Joop Boom (coördinatie)
in samenwerking met
Gerrit Boeijinga
Eppie Coers
Henny Doevendans-Tjalsma
Sita Jansen
Jos Jaspers
Klaas de Haan
Wietse van Houten
Karin Korteweg-Boeijinga
Hylke van der Meulen
J. Teders
Jan Tolsma
Dirk Volger
Johan de Vries
Bareld van Vugt
Laura van der Weide
Alie Wiersma
Cor Wiersma
Jappie Zoethout

Archiefmedewerkers

Henk Stallmann
Archief en Woning Documentatie Centrum
Froukje Bergsma
Albert Bergstra
Joop Boom
Eppie Coers
Tjitske Grunstra
Peter Jaspers
Marloes de Jong
Aagje van der Hoop
Jan Minks
Bart Mollema
Appie Oppenhuizen
Boudewijn de Ree
Bonnie Rienstra
Tecla Rijpkema
Wim Schmeits
Cees Veenstra
Christien Veenstra
Dirk Volger
Johan de Vries
Jappie Zoethout
Erik Zoodsma

Keuken en schoonmaak

Ans Faber
Marijke Boom-Plantinga
Aagje van der Hoop
Alie Wiersma

Themacommissie

Joop Boom
Jappie Zoethout
Peter van Egmond

Techniek thema-avonden
Henk Veldhuizen
Tjeerd van Tuinen

Filmploeg

Tjerk Joustra
Roelof Heida
Alie Schulte-Hoekstra
Auke Zeilstra
Jappie Zoethout

Fotografie

Cees Veenstra

Automatisering/ICT

Roy van den Broek
Feike Damstra
Henk Doevendans Jzn
Klaas Osinga

Lief en Leed

Christien en Cees Veenstra

Overzicht van adverteerders

AA Computers
Allicht
Garagebedrijf Betten
Devo
Douma Staal
Van Dijk Cleaning/Riool Service Sneek
Sipke Dijkstra
De Haan Bakkerij
Haarpunt
Interieur-decoratie Ideetje
Interlinie
Bouwbedrijf Koster
Bloemen Kroon
Juwelier Luehof
Vakgarage Anne Knol
Marcom Computers
Nooitgedagt kantoorprofessionals
Odeon Bouwmanagement (vanaf nr. 4)
Planting Lijstenmakerij
Rabobank
Gebroeders Sikma
Silvius Installatie Expert
Smid Meubelen
Stadsherberg Sneek
Stork Restauratie
Struiksma Makelaars
Tandtechnisch Laboratorium Teigeler
Scharrelslager Tichelaar (t/m nr. 3)
De Toverbal
Veenema Olie
't Vaticaan Grootzand
De Vries Horeca Catering
Reformhuis De Vries
Vriesia
Rondvaart Van der Werf
Wibo's eatcounter

Schenkingen aan de vereniging

14-02 Twee foto's: Achterom en Kleinzand van mevr. Tanja Kuiper(1723KG-6)

15-02 Foto Koninginnedag 1957. Geschonken door Johan Pelsma.

15-02 Foto Kleine Kerkstraat. Mevr. Flach-van Loo.

15-02 Boekje "De Boog" aangeboden door G. Boeijinga.

16-02 2017 Sneek voor den Vreemdeling. Geschonken door: L. Nieveen-Lotz Koudum

Foto april 1945 van mevrouw Velds Parallelweg

Jaarboeken Fries Scheepvaart Museum 1999, 2005 t/m2011 van Henk Doevendans Kzn

07-03 Waterpoortmars G. Boeijinga + medaille. 7 maart 2017

09-03 Schrift/boekwerk van Hendrik Veen en Tryntje ten Cate. Gouden bruiloftsfeest 1838.

Geschonken door Akke ter Horst-Schraa

10-03 Een zestal boeken. Een hebben we nog niet: Patrimonium 75 jaar woning stichting. En nog 25 Sneeker Couranten Mevr. M. ten Wolde

Een aantal fotoboeken(15) van mevrouw A. Hettinga-Elzinga

Oude foto's verzameld door Age Elzinga (1919-1984). Geboren in de Neltjeshaven. Werkzaam bij Lankhorst. Later gewoond op de Balthuskade en in een steeg aan de Oosterdijk (tegenover de Hema). Tot slot in de 3e Woudstraat 46.

14-03 Twee plastic tassen vol van mevrouw Couperus. Verzameling Dries.

07-04 Video-opnames jubileumfeest Scheidsrechtersvereniging Sneek e.o. Opnames foto Ger Dijs. Aangeboden door oud voorzitter Wiebo de Visser.

11-04 twintig ansichtkaarten. A. en J. Haagsma vroeger Geeuwkade nu wonende Elburg

23-05 foto's van het Grootzand. Van Wim Obbema

06-06 Twee boeken: Oorsprong en geschiedenis van de Friezen en Fan Fryslâns forline.

Vier boeken: Mysteries in Friesland, De Friese geschiedenis meer dan 100 verhalen, Om Gysbert Japiks Hinne, Archeologisch reisboek voor Nederland, Cd Gereformeerd Verpleeghuis, Wegwijzer voor het Hubert feest Stavoren 20 oktober 1978, Schenker: R. Heida.

23-06 Wim Obbema aantal foto's en dia's

27-06 Wim Schmeits schenkt cd's aan de vereniging: Fries Scheepvaart Museum Rondleiding deel 1, 2 en 3. Stadswandeling handleiding 2008. De bouw van 's werelds grootste houten brug

30-08 twee schilderijen van C. Bos, via Alie Wiersma gekregen van Minkema.

05-09 Roelof Heida schenkt de vereniging 11 boeken: De luchtoorlog boven Zuidwest Friesland, Gedenkboek der Wereldbibliotheek, De trije Fryslannen, It meunster fan Skylge, Eigen land met open ogen Friesland, Heil om seil, It libben fan ús heit en mem Klaas Abma en Beitske Attema, Friesland 1995 een jaar in beeld, Geschiedenis van Friesland, Alle Middeleeuwse Kerken, 419 x Friesland.

20-09 Stadsherbergpraat. Cassettebandjes met gesprekken tussen W.R. Langius en Jikke Osinga. Aangeboden door de heer Langius

03-10 Drijfhouts Nieuwsblad jaargang 1937 Aangeboden door J.P. Tichelaar

12-10 Cees Hiemstra biedt bouwtekeningen aan van pand Leeuwenburg (Brenninkmeijer/Fifty Six), heruitgave van de nieuwe caert van Frieslant (1739) en enkele foto's

09-11 Henk Doevendans schenkt twee videobanden: Schuttevaerrace 1987 en Holland in Beeld: Sneek. En nog 5 dvd's: afscheid gemeente griffier Bert Schaafsma, 60 jaar Sneker zakenlieden, Het Brekkenplan te Sneek, Sneekweek 2003 en Sneekweek 2009.

14-11 Twintig plakboeken betreffende skûtsjesilen. Aangeboden door Tjeerd de Boer.

19-12 Elf boeken van mevrouw Bazuin te Scharnegoutum: Een historische wandeltocht door Sneek (Jan Wouter Jellema), Sneek van veenterp tot waterpoortstad, 100 jaar Friesland (redactie Leeuwarder Courant), Wêr is it lân sa wiid Wymbritseradiel, wat bleef en veranderde, It wrede Paradys (Hylke Speerstra), Oorsprong en geschiedenis van de Friezen (S.J. van der Molen), Van Sneek naar Amersfoort (H. Halbertsma), Kloosters in Friesland (Erik Betten), Wymbritseradiel Skiednis fan gea en minsken (K.F. Gildemacher), Veenterpen rond Sneek (Annelies Vreeken), Koningen van de Noordzee (Fries museum)