sneek

Jaarverslag 2018

Inleiding

Zoals elke jaarvergadering ook een jaarverslag, ditmaal over 2018. Hiermee biedt het bestuur een doorkijkje in zijn activiteiten en legt het verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten; de penningmeester zorgt voor de financiële verantwoording. 2018 was een bijzonder jaar omdat op 1 september het 20-jarig bestaan van de vereniging mocht worden gevierd.

Dat de Vereniging Historisch Sneek en omstreken opnieuw een prima jaar heeft gehad is in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers, teveel om op te noemen, maar in bijlage 1 bij dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en alle waardering voor wat ze doen en hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 februari 2018 telde de vereniging 1034 leden, een jaar later was dat aantal 1065, een plus van 31. We mochten 61 nieuwe leden begroeten, maar de groei werd afgeremd doordat twintig leden zijn overleden en verder leden bedankten of vanwege het niet nakomen van de contributieverplichtingen van verenigingswege werden geschrapt.

We hopen in het verenigingsjaar 2019 de grens van 1100 leden te passeren. Het bestuur ontplooit daarvoor de nodige activiteiten. Tijdens de jubileumbijeenkomst van 1 september is en tijdens de thema-avonden wordt actief aan ledenwerving gedaan.

Bestuur

Er werden in 2018 tien vergaderingen van het algemeen bestuur gehouden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam enkele malen bijeen. Vanaf de ledenvergadering d.d. 13 maart 2018 bestaat het bestuur uit:

- Jelmer Kuipers (voorzitter)

- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)

- Gerrit van Diggelen (penningmeester vanaf 13 maart)

- Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer, "Su het ut weest”)

- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)

- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)

- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid/vicevoorzitter, filmploeg)

- Gerbrig Santema (algemeen adjunct/notuliste)

Geert Vonk droeg op 13 maart zijn taak over aan Gerrit van Diggelen.

Het bestuur wordt bij de ledenadministratie voortreffelijk ondersteund door Anneke van Klaveren-Veenstra.

Bestuursactiviteiten extern

- De bijeenkomst met de nieuwe leden op 3 november 2018 was een succes. Bijna dertig nieuwe leden, sommigen vergezeld door hun partners, werden onder het genot van een kopje koffie met een versnapering wegwijs gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging en gingen zelf nog een uurtje "sneupen" in het archief.

- De nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries, werd door het bestuur welkom geheten in haar nieuwe gemeente. Spontaan verklaarde zij lid te willen worden van onze vereniging.

Jubileumbijeenkomst

Op 1 september werd het 20-jarig bestaan van onze vereniging “gevierd” met een open dag in de bibliotheek en in ons onderkomen “De Waag”. Er was een tentoonstelling rond het thema “De Lagere School” ingericht en diverse sprekers haalden herinneringen aan hun schooltijd op. De verhalen werden verteld door Alice Booij, Tjissie Clifford-Dijkhuis, Gerda Lok-Poiësz, Atze Osinga, Geert van der Veer, Pier Sijbranda en Boudewijn de Ree. We mochten, verspreid over de dag, meer dan 400 bezoekers begroeten. De feestelijkheden werden geopend door de wethouder van cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân, Stella van Gent.

De Waag, het verenigingsblad

De 20ste jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. In verband met de jaarvergadering werd het eerste nummer van 2018 in de loop van februari uitgebracht.

De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond en een hoog “Oh ja, weest noch wel”-gehalte. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.

De redactie bestond in 2018 uit Wietse van Houten en Henk Doevendans Kzn.

Verder verzorgden Alice Booy, Peter van Egmond, Nienke Hoekema, Gilbert Hofstra, Peter Jasper, Jelmer Kuipers, Dirk Schild, Koos Schulte, Wim Slagter, Henk Stallmann, Geert van der Veer en Cees Veenstra zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen. Jappie Zoethout toverde desgevraagd foto’s uit het (digitale) archief.

De voorpagina werd in 2018 gesierd door de Noorderpoortsbrug.

De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman Druk+Print.

De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

De advertentiewerving werd weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

Publicaties in de pers

Feike Damstra voorziet de rubriek 'Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld door die van onze zustervereniging in Bolsward in een frequentie van drie Sneker bijdragen en een uit Bolsward.

Verder staan er zo nodig aankondigingen van een thema-avond in de krant, in de agenda’s van het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant en op diverse (nieuws)sites. Onder de vlag van de VHS verschijnen onder coördinatie van Dirk Schild ook regelmatig artikelen in Rondom Sneek. Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond aan het magazine GrootSneek.

Activiteiten

De Vereniging Historisch Sneek is geworteld in de Sneker samenleving. Dat mocht blijken bij de grote belangstelling voor de open dag ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan.

- De VHS was in 2018 niet direct betrokken bij de Open Monumentendag. Er was opnieuw gekozen voor een presentatie tijdens de frUITmarkt rond de Westersingel achter de ingang van de Waag. Helaas werd die activiteit door de organisatie afgeblazen. De tijd was toen te kort om alsnog met de Monumentendag aan de slag te gaan, mede door de voorbereidingen voor onze jubileumviering op 1 september.

- De jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers moest over de jaarwisseling heen worden getild. Het doel, Lampe op bedrijventerrein De Hemmen, wilde ons graag ontvangen, maar door interne werkzaamheden paste het pas in januari 2019.

- De traditie van de jaarlijkse ledenexcursie kon weer worden opgepakt. Het reisdoel Delft met zijn prachtige kerken werd door vele leden bezocht. De dank gaat uit naar de organisatie onder leiding van Alie Schulte.

- Er werd meegewerkt aan de fototentoonstelling over vrijwilligers in Sneek die in de Martinikerk verzorgd werd door de Sneker fotoclub ’t Filter. Met dank aan die club mochten we vele opnamen van onze vrijwilligers in actie (inclusief de in de kerk getoonde) in De Waag publiceren.

Thema-avonden

Op dinsdag 13 maart zijn we het jaar begonnen met de traditionele ledenvergadering. Na de pauze werd de bijeenkomst voortgezet met een PowerPointpresentatie met als onderwerp de “evenkant” van de Suupmarkt door Peter van Egmond. Jammer dat de verlichting niet optimaal was. Ook hier was de opkomst een succes.

25 september verzorgde Cees Veenstra de thema-avond. Hij nam ons mee naar plekjes waar de molens in Sneek hebben gestaan, een zeer geslaagde avond mede door het aantal bezoekers (120) die hier op afkwam.

Dinsdag 20 november was de avond over de Sneker vissers en viswinkels, door middel van een PowerPointpresentatie door Jappie Zoethout (en een gedeelte door dhr. Swart) was, dankzij de bomvolle zaal (140 bezoekers), een grandioos succes.

Voor de Thema-commissie was het weer een druk jaar door onderwerpen te zoeken die aanslaan bij het publiek, me dunkt dat we hier wederom in zijn geslaagd.

Langs deze weg willen we Henk Veldhuizen en Tjeerd van Tuinen bedanken ons te hebben ondersteund door de techniek te willen doen van deze avonden.

De Themacommissie bestond in 2018 uit Joop Boom, Peter van Egmond en Jappie Zoethout

Namens de Thema-commissie Joop Boom

Archief en Schenkingen

Veel nieuwe zaken konden we ontvangen voor ons archief. Teveel om op te noemen, maar belangstellenden kunnen in De Waag het register raadplegen waarin de schenkingen met naam van de schenker zijn opgenomen.

Deze “goede gaven” hebben wel een schaduwkant. Onze archiefruimte is beperkt, we moeten dus keuzes gaan maken. Een werkgroepje uit het bestuur en vrijwilligers heeft daarover gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente Súdwest-Fryslân en Fries Scheepvaart Museum.

Filmploeg

Nadat de dvd’s van de revue Ahoy klaar waren, besloten Auke Zeilstra en Jappie Zoethout er mee op te houden. Roelof Heida gaat nu samen verder met Tjerk Joustra. Zij zijn voornamelijk bezig om de films te archiveren, te bewerken in Magix. Zo zorgen zij ervoor dat de films en of fragmenten voor de toekomst behouden blijven. Eerst gaan we verder met Ad Lib maar waarschijnlijk stappen we over op een toegankelijker systeem zodat de ontsloten bestanden beschikbaar worden voor leden en belangstellenden. Dit zal veel tijd en energie kosten ,maar de filmclub heeft daar zin in. We blijven belangstelling houden voor oude filmopnames, maar wel opnames waar iets van Sneek op staat. Dat halen we er dan uit en stellen we beschikbaar voor leden en belangstellenden. Wie interesse heeft om mee te werken met de filmclub, is welkom in De Waag op maandagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur. (Graag even contact opnemen met Alie Schulte, zie www.vhsneek.nl en doorklikken linksonder via bestuur).

Namens de filmgroep Alie Schulte

Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie

Wij eindigden het jaarverslag over 2017 met de uitspraak: Automatisering (ICT) is een snel veranderende tak van sport en zal ook het komende jaar weer voor de nodige veranderingen zorgen. In 2018 is er inderdaad veel gebeurd maar minder spectaculair en met meer voorspelbare dingen dan in het voorgaande jaar 2017.

Het sterk verouderde ICT Hard – en Software platform is door middel van het zelf uitvoeren van werkzaamheden en met externe hulp van de firma “Elcom” volledig vervangen. Inmiddels zijn alle kritische componenten zoals de no-break-installatie, back-up-faciliteiten, de server & netwerk-software, diverse pc’s, gebruikerssoftware, back-up-systematiek, antivirus - en spamsoftware vervangen en weer op een aanvaardbaar veilig niveau gebracht. Dat heeft zoals verwacht flinke financiële consequenties gehad.

Dit jaar is ook duidelijk geworden dat we als vereniging nog meer gestructureerd met de steeds groeiende ICT-middelen moeten omgaan. De in het verleden veelal ad hoc aangeschafte producten hebben niet het eeuwige leven. In overleg met de penningmeester is er nu dan ook voor gekozen om ook in de boekhouding rekening te gaan houden met afschrijving/levensduur van de diverse productgroepen en navenant reserveringen te gaan opnemen om grote, onverwachte en noodzakelijke ICT-uitgaven te voorkomen.

2019 zal in het teken komen te staan van het uitbreiden van de “clouddiensten” (extern beveiligd opslaan) en de verdere digitalisering van ons archief. Er zal voor dat laatste verbinding worden gezocht met de gemeente SWF en er wordt onderzocht of we kunnen “meeliften” op de systematiek van de diverse gemeenten.

Roy van der Broek en Feike Damstra

Informatieverzoeken

Niet alleen scholieren en studenten maken gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie. Ook vele anderen komen graag naar ons onderkomen onder de Bibliotheek Sneek. Verder komen via de mail regelmatig verzoeken van mensen die bezig zijn met stamboomonderzoek of met de voorgeschiedenis van de familie of een bedrijf. In principe worden de vragenstellers uitgenodigd om naar De Waag te komen om al of niet met assistentie van de archiefvrijwilligers zelf onderzoek te verrichten. Bij simpele vragen leidt soms een rondje langs bestuursleden en vrijwilligers al tot een antwoord. Als tegenprestatie ontvangen wij graag een overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief. Jelmer Kuipers verzorgde tijdens de Sneker Filmwinter in Cine Sneek de toelichting bij een aantal films met historische Sneker opnamen. Er was daarbij sprake van een prettige samenwerking met het Fries Filmarchief en de mensen van Filmhuis Sneek.

Historisch Informatie Punt (H.I.P.)

Het H.I.P. is één van de activiteiten van het NSZF. Dit informatiepunt is ondergebracht in de bibliotheek. De tentoonstelling in het H.I.P. worden mede door VHS verzorgd. Vanwege de herinrichting kreeg het H.I.P. in het verslagjaar een andere plaats.

Werkgroep Archeologie

De twaalf leden van de werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek) kwamen vijf keer bij elkaar om vondsten te determineren, te registreren en om nieuws uit te wisselen. Voorzitter is Gilbert Hofstra.

Afgelopen jaar assisteerden we als werkgroep bij twee archeologische onderzoeken. Als eerste bij een onderzoek in Bolsward, in verband met de aanleg van de Elfsteden Fontein. uitgevoerd door Salisbury Archeologie b.v. Verder bij een onderzoek, in verband met de toekomstige uitbreidingsplannen van het Harinxmaland, uitgevoerd door het onderzoeksbureau RAAP. Daarnaast heeft G. Hofstra het vondstmateriaal van het onderzoek bij de aanleg van de Elfsteden fontein in Hindeloopen gedetermineerd en beschreven.

In verband met de herinrichting van de Openbare Bibliotheek Sneek, is ook het steunpunt verplaatst en heringericht. Met nieuwe vondsten en teksten, passend bij het thema van het ASP-Sneek.

Samenwerking

Ook in 2018 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie met: de gemeente Súdwest-Fryslân, de leiding en medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Sneek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek. Onder meer over het op elkaar afstemmen van de wederzijdse collecties.

Tot slot

Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.


Maart 2019, Henk Doevendans Kzn (secretaris)


In verband met de privacywetgeving worden de namen van de vrijwilligers anders dan de hiervoor genoemde, niet gepubliceerd op internet. Datzelfde geldt voor de namen van de adverteerders. Leden kunnen het betreffende overzicht wel inzien in ons verenigingsonderkomen De Waag.