sneek

Jaarverslag 2019

Inleiding

Zoals elke jaarvergadering ook een jaarverslag, ditmaal over 2019. Hiermee biedt het bestuur een doorkijkje in zijn activiteiten en legt het verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten; de penningmeester zorgt tijdens de jaarvergadering voor de financiële verantwoording.

Dat de Vereniging Historisch Sneek en omstreken opnieuw een prima jaar heeft gehad, is in de eerste plaats te danken aan de vele vrijwilligers, teveel om op te noemen, maar in bijlage 1 bij dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en alle waardering voor wat ze doen en hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 januari 2019 telde de vereniging 1055 leden; op 1 januari 2020 was dit aantal 1050. We mochten 38 nieuwe leden begroeten; echter 20 leden zijn helaas overleden. Verder bedankten 23 leden, waaronder 8 vanwege verhuizing. Een lid is door het bestuur het lidmaatschap ontnomen omdat de contributieverplichting niet werd nagekomen.

Het streven is nog steeds de grens van 1100 leden te passeren, maar gezien de leeftijdsopbouw van onze vereniging gaat dit moeizaam. Tijdens de thema-avonden en de Uitmarkt wordt actief aan ledenwerving gedaan en met succes.

Bestuur

Er werden in 2019 tien vergaderingen van het algemeen bestuur gehouden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam daarnaast enkele malen bijeen. Vanaf de ledenvergadering 2019 bestaat het bestuur uit:

 • - Jelmer Kuipers (voorzitter)
 • - Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)
 • - Gerrit van Diggelen (penningmeester)
 • - Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer en rubriek "Su het ut weest”)
 • - Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)
 • - Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)
 • - Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid/vicevoorzitter, filmploeg)
 • - Gerbrig Santema (algemeen adjunct/notuliste)
 • Het bestuur wordt bij de ledenadministratie voortreffelijk ondersteund door Anneke van Klaveren-Veenstra.

  Tijdens de ledenvergadering 2019 werd Joop Boom vanwege zijn grote inzet op vele terreinen voor de Verenging Historisch Sneek e.o. benoemd tot Lid van Verdienste.

  Een belangrijk onderwerp in 2019 was het zoeken van een kandidaat die voorzitter Jelmer Kuipers gaat opvolgen. Jelmer Kuipers heeft er twee termijnen opzitten, moet dus aftreden en is statutair niet herkiesbaar.

  Bestuursactiviteiten extern

  - De bijeenkomst met de nieuwe leden op 2 november 2019 was een succes. Een twintigtal nieuwe leden, sommigen vergezeld door hun partners, werden onder het genot van een kopje koffie met een versnapering wegwijs gemaakt door bestuursleden en vrijwilligers van onze vereniging. Men ging vervolgens zelf nog een uurtje "sneupen" in het archief.

  - Tijdens de Uitmarkt Súdwest-Fryslân op 14 september was het bestuur met steun van enkele vrijwilligers actief achter de ingang van de Waag aan de Kerkgracht. Er werden boventallige boeken verkocht en er werd verteld over het verenigingswerk.

  De Waag, het verenigingsblad

  De 21ste jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. In verband met de jaarvergadering werd het eerste nummer van 2019 in de loop van februari uitgebracht.

  De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond en een hoog “Oh ja, weest noch wel”-gehalte. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.

  De kernredactie bestond in 2019 uit Wietse van Houten en Henk Doevendans Kzn. In november trad Anton van Dijk toe tot de kernredactie.

  Verder verzorgden Alice Booy, Peter van Egmond, Gilbert Hofstra, Jelmer Kuipers, Dirk Schild, Koos Schulte, Wim Slagter, Henk Stallmann, Rudy Tjallema en Geert van der Veer zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen. Jappie Zoethout toverde desgevraagd foto’s uit het (digitale) archief.

  De voorpagina werd in 2019 gesierd door een (historische) foto van de Wip.

  De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman Druk+Print.

  De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

  De advertentiewerving werd weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

  Publicaties in de pers

  Feike Damstra voorziet de rubriek "'Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld door die van onze zustervereniging in Bolsward in een frequentie van drie VHS-bijdragen gevolgd door één van Bolsward.

  Verder staan er zo nodig aankondigingen van een thema-avond in de krant, in de agenda’s van het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant en op diverse (nieuws)sites.

  Onder de vlag van de VHS verschenen onder coördinatie van Dirk Schild ook regelmatig artikelen in Rondom Sneek. Deze bijdragen werden in 2019 afgebouwd.

  Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond in het magazine GrootSneek.

  Activiteiten

  - De jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers ging helaas niet door. Daarom kwamen de vrijwilligers voor een gezellige bijeenkomst samen in de Waag.

  - De traditie van de jaarlijkse ledenexcursie kon weer worden opgepakt. Ditmaal was Utrecht het reisdoel, waar onder meer onder de bekende Dom kon worden gekeken. De dank gaat uit naar de organisatie onder leiding van Alie Schulte.

  Thema-avonden

  Na de ledenvergadering 2019 verzorgde bouwhistoricus Arnold Blikman van de gemeente Súdwest-Fryslân een interessante lezing waarbij hij vertelde over de bouwhistorie van en in Sneek en hoe je de stijlen kunt herkennen.

  Dinsdag 24 september volgde er een thema-avond wederom over de Suupmarkt, gepresenteerd door Alice Booij en Peter van Egmond. Door middel van een PowerPointpresentatie werd een volle zaal meegenomen door de vele feiten en weetjes betreffende deze bekende straat. Het geluid en licht waren deze avond uitstekend door het vele voorbereidende werk (Roelof Heida).

  19 november hadden we als thema-avond C&A, het kledingconcern dat ooit in Sneek is begonnen. Deze avond was de PowerPoint en de presentatie in handen van Karl Bosecker (wetenschappelijk directeur van het Brenninkmeijer museum in Mettingen). Hij doet onderzoek naar waar C&A in Sneek is begonnen. Na de pauze nam Jan Visser het stokje over middels een lezing over lapkepoepen en marskramers. Een overweldigend succes. Met ruim 200 mensen was de zaal afgeladen vol.

  Al met al was het voor de thema-commissie een druk, maar enerverend jaar, met onderwerpen die men aansprak. Namens de thema-commissie danken wij iedereen die dit jaar voor een goed einde heeft gezorgd.

  Langs deze weg dank aan onder meer Roelof Heida die ons ondersteunde bij de techniek van deze avonden.

  De Themacommissie bestond in 2019 uit Joop Boom, Peter van Egmond en Jappie Zoethout.

  Archief en Schenkingen

  Veel nieuwe zaken konden we ontvangen voor ons archief. Teveel om op te noemen, maar belangstellenden kunnen in De Waag het register raadplegen waarin de schenkingen met naam van de schenker zijn opgenomen.

  Deze “goede gaven” hebben wel een schaduwkant. Onze archiefruimte is beperkt, we moeten dus keuzes maken. Daarover wordt overlegd met onder meer de gemeente Súdwest-Fryslân en Fries Scheepvaart Museum.

  Filmploeg

  Tijden veranderen en wij bewegen mee in de tijd. De filmgroep digitaliseert natuurlijk door maar is nu ook actief op het internet. Immers nu de VHS via de beeldbank Súdwest-Fryslân bereikbaar is, heeft de filmgroep (en met name Roelof Heida) zich ingezet om de films via een YouTube-kanaal op de beeldbank te krijgen. Alle dvd’s die in ons bezit zijn, worden op de computer opgeslagen en kunnen via een programma omgezet worden naar YouTube.

  We hopen dat de films, die wij in ons bezit hebben, zo toegankelijk worden voor onze leden. Een oproep aan u om eens een kijkje te nemen op de beeldbank rechtstreeks of via de link op onze website VHS Sneek (www.vhsneek.nl).

  Dit alles doen we (Roelof Heida, Tjerk Joustra en Alie Schulte) op maandagavond in De Waag. Het is mooi werk. Mocht u interesse hebben, kom dan op maandagavond van 19.00 uur tot 21.30 uur eens kijken in De Waag. (Graag even contact opnemen met Alie Schulte, zie www.vhsneek.nl en doorklikken linksonder via bestuur). De ingang op maandagavond is aan de achterzijde van de Bibliotheek Sneek aan de Kerkgracht.

  Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT)

  De ICT afdeling heeft een turbulent jaar achter de rug. In het voorjaar werd er, dankzij de belangeloze medewerking van de gemeente, aansluiting gevonden bij de Beeldbank van de Gemeente SWF. De VHS kreeg de beschikking over een eigen plaats binnen deze Beeldbank. Er kon nu eindelijk een begin worden gemaakt met het publiceren op internet van de vele foto’s die er binnen de vereniging aanwezig zijn. Er werd in mei door een kleine groep vrijwilligers begonnen met het overzetten van de informatie vanuit het oude interne Adlib databasesysteem naar de nieuwe beeldbank. Op moment van schrijven zijn er bijna 2800 items overgezet van de ong. 10.000. Nog een lange weg te gaan.

  Naast de publicatie op internet is er tegelijkertijd ook een start gemaakt met een nieuwe interne beeldbank. De reeds op internet geplaatste foto’s worden hier gerubriceerd opgeslagen met daarnaast nog extra materiaal, welke niet geschikt is voor publicatie op internet.

  Aan het eind van het jaar heeft de firma Deventit, de ontwerper van de Beeldbank software, het mogelijk gemaakt om ook het aanwezige filmmateriaal via de beeldbank te publiceren. De VHS is de eerste organisatie die actief van deze mogelijkheid gebruik gaat maken.

  Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn er het afgelopen jaar nog wat oude pc's vervangen, en hebben we een nieuwe printer en beamer aangeschaft.

  Informatieverzoeken

  Vele Snekers en niet-Snekers maken graag gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie, stamboomonderzoek etc.. Verzoeken komen regelmatig binnen via de mail. De vragenstellers worden doorgaans uitgenodigd om naar De Waag te komen om al of niet met assistentie van de archiefvrijwilligers zelf onderzoek te verrichten. Bij simpele vragen leidt soms een rondje langs bestuursleden en vrijwilligers al tot een antwoord. Als tegenprestatie ontvangen wij graag een overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief. Jelmer Kuipers verzorgde een spreekbeurt bij het Seniorencafé in de bibliotheek.

  Werkgroep Archeologie

  De werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek) is in 2019 vier keer bij elkaar geweest om vondsten te determineren en te registreren en nieuws uit te wisselen. Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: tien.

  Afgelopen jaar assisteerden we als werkgroep bij twee archeologische onderzoeken. Beiden vonden plaats in verband met de verbouwing van het voormalige stadhuis in Bolsward tot Cultuur Historisch Centrum "De Tiid". Een groot onderzoek was achter het stadhuis en een kleiner onderzoek in het voormalige stadhuis zelf later in het jaar. Deze werden uitgevoerd door het onderzoeksbureau RAAP.

  Dit jaar hebben we tijdens de Open Monumentendag met een informatiestand gestaan in Bestjoershûs. Hierbij werden de laatste vondsten van het ASP-Sneek getoond, en konden geïnteresseerde vondsten laten determineren.

  Samenwerking

  Ook in 2019 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen de VHS en de gemeente Súdwest-Fryslân, de leiding en medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Sneek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek onder meer over het op elkaar afstemmen van de wederzijdse collecties. Dankzij de medewerking van de gemeente konden wij aansluiten bij de internetbeeldbank met duizenden foto's.

  Tot slot

  Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.


  Maart 2020, Henk Doevendans Kzn (secretaris)


  In verband met de privacywetgeving worden de namen van de vrijwilligers anders dan de hiervoor genoemde, niet gepubliceerd op internet. Datzelfde geldt voor de namen van de adverteerders. Leden kunnen die lijst wel inzien in ons verenigingsonderkomen De Waag.