sneek

Jaarverslag 2020

Inleiding

Ook dit jaar weer een verslag over de maanden van het voorbij jaar. 2020: een jaar dat als ongewoon de boeken in zal gaan. Net als alle andere verenigingen ondervonden wij de gevolgen van de uitbraak van het Covid19-virus. Dit verslag zal dan ook korter zijn dan eerdere jaren. In dit jaarverslag biedt het bestuur een doorkijkje in zijn activiteiten en legt het verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten; de penningmeester zorgt tijdens de jaarvergadering voor de financiële verantwoording.

De thema-avonden konden geen doorgang vinden, het werk in de Waag ging, voor zover dat tot de mogelijkheden behoorde, gewoon door. Ook ons kwartaalblad De Waag verscheen zoals gebruikelijk. Antwoorden op de vragen van leden en niet-leden werden gezocht en doorgegeven, in sommige gevallen duurde het wel eens wat langer.

Vele vrijwilligers zorgden daarvoor. In bijlage 1 van dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en alle waardering voor wat ze doen en hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 januari 2020 telde de vereniging 1050 leden; op 1 januari 2021 was dit aantal 1037. Het saldo van bedankjes wegens verhuizing, overlijden of anderszins was dus 13 leden minder. Uiteraard hadden we liever een toename dan een afname van het ledental gezien, maar door de coronaproblematiek was ledenwerving in 2020 niet gemakkelijk. Gelukkig konden we toch een aantal nieuwe leden verwelkomen.

Bestuur

Er werden in 2020 7 vergaderingen van het algemeen bestuur gehouden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn enkele vergaderingen afgelast. In december vergaderde het algemeen bestuur in de Scholtenzaal van de Sneker bibliotheek, die meer ruimte biedt dan de vertrouwde locatie onder de bibliotheek. Ook het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam enkele malen bijeen.

Vanaf de ledenvergadering 2020 bestaat het bestuur uit:

- Ko Smorenburg (voorzitter)

- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)

- Gerrit van Diggelen (penningmeester)

- Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer en rubriek "Su het ut weest”)

- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)

- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)

- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid/vicevoorzitter, filmploeg)

- Gerbrig Santema (algemeen adjunct/notuliste)

Het bestuur wordt bij de ledenadministratie voortreffelijk ondersteund door Anneke van Klaveren-Veenstra.

Tijdens de ledenvergadering 2020 werd afscheid genomen van voorzitter Jelmer Kuipers, die de statutair toegestane twee perioden van vier jaar erop had zitten. Op eigen verzoek had dit afscheid een sober verloop. Kuipers verzorgde op deze avond ook de lezing.

Wietse van Houten werd voor onder meer zijn verdiensten voor ons blad De Waag benoemd tot lid van verdienste. Hij was evenwel niet aanwezig, dus zullen de bijbehorende “onderscheidingen” hem nog tijdens een toepasselijke bijeenkomst worden uitgereikt.

Bestuursactiviteiten extern

Door de Corona waren er in 2020 nauwelijks gelegenheden waarbij de VHS representatief aanwezig kon zijn. Maar over zaken die zowel met de vereniging als met anderen te maken hadden, werden wel activiteiten ontplooit. Zo was er overleg met de leiding van de bibliotheek over zaken die met onze huisvesting te maken hebben en werd uitgebreid kennis gemaakt en overlegd met de nieuwe gemeentearchivaris Jacques de Vries. Bovendien werd gereageerd op de Erfgoednota Súdwest Fryslân.

Bovendien vroeg de samenwerking met de directie van Albert Heijn Stadsfenne over het in oktober verschenen boek de nodige tijd van de bestuursleden.

De Waag, het verenigingsblad

De 22ste jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. In verband met de jaarvergadering werd het eerste nummer van 2020 in de loop van februari uitgebracht.

De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond en een hoog “Oh ja, weest noch wel”-gehalte. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.

De kernredactie bestond in 2020 uit Henk Doevendans Kzn en. Anton van Dijk. Verder verzorgden Alice Booy, Peter van Egmond, Gilbert Hofstra, Wietse van Houten, Jelmer Kuipers, Dirk Schild, Siebe Smid, Henk Stallmann, Rudy Tjallema en Jan Visser zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen. Jappie Zoethout en Peter van Egmond toverden desgevraagd foto’s uit het (digitale) archief.

Eind oktober bracht de redactie een Waag-Nieuwsbrief van 4 pagina’s uit dat bij alle leden in de bus viel. Daarin werd actuele informatie over de vereniging en de coronavirus, het Albert Heijn boek en de RaboClubSupport actie gegeven.

De voorpagina werd in 2020 gesierd door een (historische) foto van de Bothniakade.

De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman Druk+Print.

De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

De advertentiewerving werd weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

Publicaties in de pers

Feike Damstra voorziet de rubriek "'Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld door die van onze zustervereniging in Bolsward in een frequentie van drie VHS-bijdragen gevolgd door één van Bolsward.

Verder staan er zo nodig aankondigingen van een thema-avond in de krant, in de agenda’s van het Sneeker Nieuwsblad en de Leeuwarder Courant en op diverse (nieuws)sites.

Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond in het magazine GrootSneek.

Activiteiten

De jaarlijkse excursie voor de vrijwilligers werd weer opgepakt. Er werd ditmaal een bezoek gebracht aan de firma Lampe Technical Textiles op het bedrijventerrein De Hemmen. (Dit bedrijf kwam later in 2020 in het nieuws vanwege de grote productie van mondkapjes.) Daarna kwamen de vrijwilligers voor een gezellige bijeenkomst samen in de Waag.

Het was de bedoeling dat in 2020 een ledenexcursie zou worden georganiseerd. De plannen waren in een vergevorderd stadium tot twee dagen na de jaarvergadering die eerste maatregelen ter bestrijding van de Coronapandemie werden afgekondigd. Besloten werd, door de ontstane onzekere situatie, de trip in 2021 te organiseren, onder het voorbehoud dat er geen lockdown o.i.d. zou worden afgekondigd.

Ook de zaterdagochtendbijeenkomst voor nieuwe leden, traditioneel in de laatste maanden van het jaar, kon geen doorgang vinden.

Thema-avonden

Na de ledenvergadering 2020 van 10 maart verzorgde oud-voorzitter Jelmer Kuipers een lezing. Voor de rest van het jaar worden de thema-avonden, vanwege het corona virus, doorgeschoven naar 2021. Aan het jaar 2020 heeft de thema-commissie een rare smaak overgehouden. Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken in 2021. De themacommissie bestond in 2020 uit Joop Boom, Peter van Egmond en Jappie Zoethout.

Archief en Schenkingen

Ondanks de sluiting van onze verenigingsruimte ontvingen we weer veel nieuwe zaken voor ons archief. Vooral veel mails met fotomateriaal. Een aanbod willen we noemen. Namens de familie Van der Meulen kregen wij de boeken in bruikleen die betrekking hebben op hun ansichtkaartenuitgeverij. Dit materiaal biedt een prachtig kijkje op de ontwikkeling van Sneek, Friesland en wijde omgeving. Daarover wordt overlegd met onder meer de gemeente Súdwest-Fryslân en Fries Scheepvaart Museum.

Informatieverzoeken

Vele Snekers en niet-Snekers maken graag gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie, stamboomonderzoek etc.. Verzoeken komen regelmatig binnen via de mail. De vragenstellers worden doorgaans uitgenodigd om naar De Waag te komen om al of niet met assistentie van de archiefvrijwilligers zelf onderzoek te verrichten. Bij simpele vragen leidt soms een rondje langs bestuursleden en vrijwilligers al tot een antwoord. Als tegenprestatie ontvangen wij graag een overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief. Jelmer Kuipers verzorgde een spreekbeurt bij het Seniorencafé in de bibliotheek.

Het Albert Heijn Boek

In de loop van 2020 kreeg het bestuur het verzoek om mee te werken aan het plan van de directie van Albert Heijn Stadsfenne om een plaatjesboek uit te geven met als titel “Historisch Sneek, ontdek de geschiedenis van Sneek Anno 2020”. Na enkele besprekingen werd onder leiding van Anton van Dijk het project opgestart. Negen leden werden ingeschakeld voor het verzorgen van de teksten en de afbeeldingen. Op 7 oktober overhandigde Commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, tijdens een bijeenkomst bij Lokaal 55, het eerste exemplaar aan burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. Een dag later konden de klanten van Albert Heijn een boek meenemen en kregen zij bij tien euro aan boodschappen een zakje met plaatjes. Eind 2020 waren ruim 8000 boeken vergeven en miljoenen plaatjes. Op Facebook kwam een ruilsite, die eind 2020 meer dan 900 deelnemers telde. De actie duurde tot eind 2020. Vanuit het hele land kreeg het secretariaat vragen naar het boek en de plaatjes. Men werd steeds doorverwezen naar Albert Heijn. Ook voor de “nazorg” is een beroep op de VHS gedaan.

Filmploeg

In het voorjaar van 2020 begonnen we enthousiast met het overzetten van de dvd’s naar digitaal op de computer. Dit om de filmpjes te ontsluiten voor de beeldbank. Op maandagmiddag kwamen we, Roelof Heida, Tjerk Joustra en Alie Schulte bij elkaar om dat voor elkaar te krijgen. Roelof was de denktank en wij voerden het uit waarbij Tjerk de filmpjes ook nog eens verbeterde.

Corona maakte dat het een tijd niet kon. De Waag was dan ook gesloten. Sinds september waren we weer bezig, maar nog steeds op afstand! Ook daar kwam weer een einde aan in november.

Intussen zijn er in ieder geval twee filmpjes op de website te zien: De optocht van de brandweer en de luchtwacht in Sneek in 1939. Dit is op de site van de Vereniging Historisch Sneek en u kunt op die pagina ook doorklikken naar de beeldbank Súdwest-Fryslân

Binnenkort volgen er meer filmpjes en mochten er nog filmpjes over Sneek bij u in bezit zijn, dan zijn we daarin uiteraard geïnteresseerd!

Neemt u contact op met de vereniging via de mail (info@vhsneek.nl). We hopen op betere tijden in 2021.

Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT)

Afgelopen jaar hield, net als bij alle anderen, corona ons in een stevige greep. Het werken aan de beeldbank kwam op een laag pitje te staan. Er is al veel informatie overgezet vanuit de oude Adlib-database, maar het werk is nog niet klaar. Komend jaar hopen we, zodra het weer mogelijk is, met hulp van onze trouwe vrijwilligers een heel eind te komen.

Volgend jaar gaat de gemeente SWF over op een ander archiveringssysteem, hetgeen ook voor ons de nodige veranderingen met zich mee zal brengen. Eind van dit jaar hebben we in samenwerking met de bibliotheek een snellere internetverbinding kunnen realiseren. Er wordt ook nog gewerkt aan het upgraden van de aanwezige hardware.

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek). Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 10. Als gevolg van de corona crisis waren wij, net als zoveel verenigingen en werkgroepen, genoodzaakt om de bijeenkomsten en andere activiteiten geen doorgang te laten vinden. Ook het assisteren bij eventuele archeologische onderzoeken was hierdoor dit jaar niet mogelijk.

Samenwerking

Ook in 2020 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen de VHS en de gemeente Súdwest-Fryslân, de leiding en medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Sneek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek onder meer over het op elkaar afstemmen van de wederzijdse collecties. Dankzij de medewerking van de gemeente konden wij aansluiten bij de internetbeeldbank met duizenden foto's.

Tot slot

Al met al kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.


Maart 2021,

Henk Doevendans Kzn (secretaris)


(In verband met de privacywetgeving worden de namen van de vrijwilligers anders dan de hiervoor genoemde, niet gepubliceerd op internet. Datzelfde geldt voor de namen van de adverteerders. Leden kunnen die lijst wel inzien in ons verenigingsonderkomen De Waag.)