sneek

Jaarverslag 2021

Inleiding

Ook dit jaar weer een verslag over de maanden van het voorbij jaar. 2021 gaat net als een jaar eerder als ongewoon de boeken in. Ook de VSH ondervond de gevolgen van het Covid19-virus. Dit verslag is dan ook korter dan eerdere jaren. In dit jaarverslag biedt het bestuur een doorkijkje in zijn activiteiten en legt het verantwoording af. Hierbij het bestuurlijk doen en laten; de penningmeester zorgt tijdens de jaarvergadering voor de financiële verantwoording. De thema-avonden konden geen doorgang vinden, het werk in de Waag ging, voor zover dat tot de mogelijkheden behoorde, gewoon door. Ook ons kwartaalblad De Waag verscheen zoals gebruikelijk. Antwoorden op de vragen van leden en niet-leden werden gezocht en doorgegeven, in sommige gevallen duurde het wel eens wat langer. Vele vrijwilligers zorgden daarvoor. In bijlage 1 van dit jaarverslag vindt u hun namen. Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en alle waardering voor wat ze doen en hebben gedaan.

Ledenaantal

Op 1 januari 2021 telde de vereniging 1037 leden; op 1 januari 2022 was dit aantal 1127. Het saldo van aanmeldingen, bedankjes wegens verhuizing, overlijden of anderszins was plus 90. Uiteraard hadden we liever nog meer leden geteld, maar 37 leden bedankten of gingen als overleden de boeken in.

Bestuur

Helaas moest, als gevolg van de overheidsmaatregelen de jaarvergadering 2021 in maart worden afgelast. Optie was om in het najaar de vergadering uit te schrijven, maar ook dat bleek niet mogelijk. Gecommuniceerd werd naar de leden dat er geen contributieverhoging zou plaatsvinden en dat de financiën door de kascommissie waren beoordeeld en akkoord bevonden. Wie geïnteresseerd was, kon de stukken bij de penningmeester opvragen, daar werd echter geen gebruik van gemaakt. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om in 2022 een jaarvergadering te beleggen, waarbij wel leden of lijfelijk en/of via internet aanwezig kunnen zijn. Ook het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) kwam enkele malen bijeen. Vanaf de ledenvergadering 2021 bestaat het bestuur uit:

- Ko Smorenburg (voorzitter)

- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)

- Gerrit van Diggelen (penningmeester)

- Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer en rubriek "Su het ut weest”)

- Roy van den Broek (bestuurslid, computerbeheer)

- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)

- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid/vicevoorzitter, filmploeg)

- Gerbrig Santema (algemeen adjunct/notuliste)

Het bestuur wordt bij de ledenadministratie voortreffelijk ondersteund door Anneke van Klaveren-Veenstra.

Bestuursactiviteiten extern

Door de corona waren er in 2021 nauwelijks gelegenheden waarbij de VHS representatief aanwezig kon zijn. Maar over zaken die zowel met de vereniging als met anderen te maken hadden, werden wel activiteiten ontplooit. Zo was er overleg met de leiding van de bibliotheek over zaken die met onze huisvesting te maken hebben. Verder bezocht het bestuur het nieuwe onderkomen van het gemeentearchief in Bolsward. In de Tiid werden we rondgeleid door gemeentearchivaris Jacques de Vries, waarmee ook enkele malen door betrokken vrijwilligers werd overlegd over archiefzaken.

De Waag, het verenigingsblad

De 23ste jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond en een hoog “Oh ja, weest noch wel”-gehalte. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad.

De kernredactie bestond in 2021 uit Henk Doevendans Kzn en. Anton van Dijk. Verder verzorgden Willem Altena, Alice Booy, Peter van Egmond, Gilbert Hofstra, Wietse van Houten, Jelmer Kuipers, Dirk Schild, Koos Schulte, Meindert Seffinga, Wim Slager en Henk Stallmann zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen. Jappie Zoethout en Peter van Egmond toverden desgevraagd foto’s uit het (digitale) archief. De voorpagina werd in 2021 gesierd door een (historische) foto van de Bothniakade. De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman DrukPrint.

De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

De advertentiewerving werd weer verzorgd door Dirk Schild en Cees Veenstra. Helaas moesten we aan het eind van het verslagjaar afscheid nemen van enkele adverteerders vanwege het staken van de bedrijfsactiviteiten of anderszins. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

Publicaties in de pers

Feike Damstra voorziet de rubriek "'Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld door die van onze zustervereniging in Bolsward in een frequentie van drie VHS-bijdragen gevolgd door één van Bolsward.

Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond in het magazine GrootSneek.

Activiteiten

Onze jaarlijkse activiteiten zoals ledenexcursie, vrijwilligersuitje en bijeenkomst konden door de coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. De vrijwilligers werden via speciale emailnieuwsbrieven op de hoogte gehouden van zaken binnen de vereniging, die met hen te maken hadden. Eenmaal werd een extra nieuwsbrief van 8 pagina’s bij alle leden bezorgd.

Thema-avonden

Helaas valt er weinig te vertellen over de thema-avonden van het afgelopen jaar. Vanwege de coronaperikelen waren we genoodzaakt deze avonden af te gelasten. Hopelijk mogen we er in 2022 weer tegenaan gaan. De themacommissie bestond in 2021 uit Joop Boom, Peter van Egmond en Jappie Zoethout.

Archief en Schenkingen

Ondanks de sluiting van onze verenigingsruimte ontvingen we weer veel nieuwe zaken voor ons archief. Vooral veel mails met fotomateriaal. Er vindt nog regelmatig overleg plaats met gemeente en andere instanties over archiefzaken en het op elkaar afstemmen van activiteiten.

Informatieverzoeken

Vele Snekers en niet-Snekers maken graag gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie, stamboomonderzoek etc.. Verzoeken komen regelmatig binnen via de mail. De vragenstellers worden doorgaans uitgenodigd om naar De Waag te komen om al of niet met assistentie van de archiefvrijwilligers zelf onderzoek te verrichten. Bij simpele vragen leidt soms een rondje langs bestuursleden en vrijwilligers al tot een antwoord. Als tegenprestatie ontvangen wij graag een overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief.

Filmploeg

Door de coronapandemie was het dit jaar vaak niet mogelijk om in de Waag bijeen te komen. Online gingen Tjerk Joustra, Roelof Heida en ons nieuwe werkgroep lid Gerard Schuurmans wel bezig. Op de site van VHS kwamen de filmpjes “Winter in Sneek” met mooie beelden van de ijsbaan, de Grootzand-schaatswedstrijden en mooie beelden van de Waterpoort in Sneek. Van mevrouw Tineke Abercrombie uit Purmerend kregen we een filmpje van de Elfstedentocht uit 1968. Ze werden veel bekeken. Dan volgde het filmpje: door de straten van Sneek. Mooie beelden van het vervoer door Sneek in vroeger tijden. Momenteel werken Tjerk en Gerard aan een film over Sneek, waar beelden van het hedendaagse Sneek in verwerkt worden. Deze wordt ook geplaatst op de VHS-site en wordt te zijner tijd vertoond in het Fries Scheepvaart Museum. Natuurlijk blijft het mogelijk om filmpjes die over Sneek gaan in te leveren. Intussen is cultuurcentrum annex gemeentearchief “De Tiid” geopend in Bolsward waar mee zal worden samengewerkt. Als alles weer normaal is, zijn we op de maandagmiddag actief in de Waag. Neemt u contact op met de vereniging via de mail (info@vhsneek.nl).

Informatie- en Communicatietechnologie Telecommunicatie (ICT)

Er bleef in 2021, ondanks de coronaperikelen, gelukkig nog redelijk wat tijd over om ons te storten op de overgang van onze huidige database naar de nieuwe beeldbank van het Cultuurhistorisch Centrum de Tiid. Helaas ging deze overgang niet vlekkeloos. We konden twee vrijwilligers welkom heten, die zich vol overgave met de nieuwe beeldbank bezig gaan houden. Voorzichtig wordt er al gedacht aan een verdere uitbreiding van de digitale archiveringswerkzaamheden. Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een sluitend protocol. De aanwezige hardware is inmiddels volledig geüpgraded. Er zijn snelle harde schijven geplaatst en de laatste software is geïnstalleerd. Een aantal pc’s heeft er een extra beeldscherm bij gekregen. Er wordt nog gewerkt aan een nieuwe werkplekindeling.

Werkgroep Archeologie

De werkgroep Archeologische SteunPunt Sneek (ASP-Sneek) kent als voorzitter Gilbert Hofstra en telt 10 werkgroepleden. Ook dit jaar waren we als gevolg van de coronacrisis genoodzaakt om de bijeenkomsten en andere activiteiten geen doorgang te laten hebben. Wel hebben we in februari 2021 geassisteerd bij een archeologisch onderzoek. Dit in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân en uitgevoerd door het RAAP. Het ging hierbij om een stins opgraving, die van het Sydsmahuia in Warns.

Samenwerking

Ook in 2021 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen de VHS en de gemeente Súdwest-Fryslân, de leiding en medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Sneek, het Fries Scheepvaartmuseum en de Stichting Oud Sneek onder meer over het op elkaar afstemmen van de wederzijdse collecties.

Tot slot

Al met al, en ondanks de grote invloed van de vele malen in dit jaarverslag vermelde coronaproblemen, kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.

Maart 2022, Henk Doevendans Kzn (secretaris)


Vrijwilligers in 2021 (stand per 31 december)


J.P. Andringa, A. Bergstra, J.L. Blaauw, G. Boeijinga, J. en M. Boom, D. Bouma, A. Breimer, R. den Broek , E. Coers, F. Damstra, G. van Diggelen, A. van Dijk, E. van Dijk, H. Dijkstra, S. Dijkstra-vd Wal, H. Doevendans Jzn, H. Doevendans Kzn, S. Draisma, B. Dreyer, P. van Egmond, A. Faber, S. Faber, R. Heida, W. Hoekstra, G. Hofstra, A. de Hoop-Mollema, W. van Houten, J. Jaspers, P. Jaspers, M. de Jong, J. Joustra, T. Joustra, A. van Klaveren-Veenstra, J. Koot, E. Koppen-Beimers, H. Koppen, K. Korteweg-Boeijinga, J. Kuipers, L. van der Meer, W. Langius (gestopt in 2021), E. Metz, H. van der Meulen, B. Mollema, D. Ouderkerken, A. Pasma, B. de Ree, G. Santema, D. Schild, W. Schmeits, A. Schulte-Hoekstra, Y. Sinnema, K. Smorenburg, H. Stallmann, J. Teders, C. en C. Veenstra (gestopt in 2021), J. Veenstra, D. Volger, J. de Vries (gestopt in 2021), B. van Vugt, C. Wiersma, H. Wiersma, A. Zijlma, F. Zijlstra (gestopt in 2021), J. Zoethout (gestopt in 2021), E. Zoodsma


Overzicht adverteerders 2021 (stand per 31 dec.)


Stork Restauratie, Struiksma Makelaars, De Vries Horeca Catering, Douma Staal, Juwelier Luehof, 't Vaticaan Grootzand, Planting Lijstenmakerij, Haarpunt, Gebroeders Sikma, Rabobank, Tandtechnisch Lab. Teigeler, Garagebedrijf Betten, Interieur-decoratie Ideetje, Vakgarage Anne Knol, Silvius Installatie Expert, De Haan Bakkerij, Rondvaartbedrijf Van der Werf, Bloemen Kroon, Bouwbedrijf Koster, Odeon Bouwmanagement , AA Computers, Reformhuis De Vries, Sipke Dijkstra, Veenema Olie, Allicht, Wibo's eatcounter, Devo, Marcom Computers, De Toverbal, Smid Meubelen, Post, De Boer uitvaartverzorging, Stad Sneek Verzekeringen, Albert Heijn Stadsfenne , Keetman Druk+Print , Dikhoff/Schurer, Handyman