sneek

Jaarverslag 2022

Inleiding

De terugblik op 2022 kan weer wat optimistischer van toon zijn doordat het coronavirus minder impact had op ons verenigingsleven. Er kon weer wat gebeuren binnen de club. Zo waren er weer thema-avonden, de jaarvergadering werd gehouden en er vond een ingrijpende update plaats in ons onderkomen onder de openbare bibliotheek Sneek.

Dit verslag biedt een doorkijkje in de activiteiten van vereniging en bestuur. De penningmeester zorgt tijdens de jaarvergadering voor de financiële verantwoording.

Ons verenigingsblad De Waag verscheen in de gebruikelijke frequentie.

Antwoorden op de vragen van leden en niet-leden werden gezocht en doorgegeven. In sommige gevallen duurde de beantwoording wel eens wat langer dan gewenst. En soms moesten we de vragensteller doorverwijzen naar andere bronnen, zoals het gemeentearchief.

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet en alle waardering voor wat ze doen en hebben gedaan. In bijlage 1 van dit jaarverslag vindt u hun namen.

Ledenaantal

Op 1 januari 2022 telde de vereniging 1096 leden. Op 1 januari 2021 was dat aantal 1127. Het lidmaatschap van 13 (overleden) personen werd opgezegd. De overige opzeggingen hadden te maken met verhuizing of anderszins.

Bestuur

Het bestuur kwam 9 keer bijeen, een enkele maal werd er door het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur vergaderd. De onderlinge informatievoorziening vond plaats via persoonlijke contacten, email, whatsapp en een enkele bestuur-nieuwsbrief.

De jaarvergadering vond op 29 maart 2022 plaats in de gehoorzaal van het Fries Scheepvaart Museum, leden konden de bijeenkomst thuis volgen via een internetverbinding. Na afloop kon de tentoonstelling “Kiek, Su was Sneek” worden bezocht.

Vanaf de ledenvergadering 2022 bestaat het bestuur uit:

- Ko Smorenburg (voorzitter)

- Henk Doevendans Kzn (secretaris, PR en De Waag)

- Gerrit van Diggelen (penningmeester)

- Feike Damstra (bestuurslid, computerbeheer en rubriek "Su het ut weest”)

- Joop Boom (bestuurslid, themacommissie)

- Alie Schulte–Hoekstra (bestuurslid/vicevoorzitter, filmploeg)

Het bestuur werd in 2022 bij de ledenadministratie voortreffelijk ondersteund door Anneke van Klaveren-Veenstra.

Bestuursactiviteiten extern

Ondanks de verlichting van de coronamaatregelen waren er in 2022 weinig gelegenheden waarbij de VHS representatief aanwezig was. Maar over zaken die zowel met de vereniging als met anderen te maken hadden, werden wel activiteiten ontplooit.

Zo was er overleg met de leiding van de bibliotheek over onze huisvesting. Dat leidde tot een huurcontract voor de komende vijf jaar.

Er werd door bestuur en vrijwilligers meegewerkt aan de tentoonstelling “Kiek, su was Sneek”, die het Fries Scheepvaart Museum samen met de VHS organiseerde. Het was de eerste expositie in een reeks van drie. De pubquiz die onderdeel was van “Kiek, su was…” werd gewonnen door het kwartet van de VHS met als verzamelnaam “Waaghalzen”.

Vanwege de modernisering van ons onderkomen was er veelvuldig contact met toeleveranciers en dergelijke. Op 10 september (her)opende de wethouder van cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslân, Petra van den Akker, de ruimte officieel.

De Waag, het verenigingsblad

De 24ste jaargang van ons verenigingsblad omvatte wederom vier nummers. De redactie streeft naar een blad met een historische Sneker achtergrond en een hoog “Oh ja, weest noch wel”-gehalte. De diversiteit van onderwerpen in onze “Waag” maakt het tot een zeer lezenswaardig blad. De redactie mocht ook dit jaar weer vele complimenten in ontvangst nemen voor inhoud en uitvoering van ons blad.

De kernredactie bestond in 2022 uit Henk Doevendans Kzn en Anton van Dijk. Verder verzorgden Alice Booij, Peter van Egmond, Gilbert Hofstra, Jelmer Kuipers, Dirk Schild en anderen zeer gewaardeerde en lezenswaardige tekstbijdragen.

Peter van Egmond toverde desgevraagd foto’s uit het (digitale) archief, terwijl Jan Blaauw en Cees Veenstra fotografische steun verleenden.

De voorpagina werd in 2022 gesierd door een (historische) foto van de Sneker Schutterij. De lay-out en de druk werden verzorgd door Keetman DrukPrint.

De advertentiewerving werd weer verzorgd door Dirk Schild. Helaas moesten we aan het eind van het verslagjaar afscheid nemen van enkele adverteerders vanwege het staken van de bedrijfsactiviteiten of anderszins. Aan het eind van het jaarverslag is een overzicht van adverteerders te vinden.

Publicaties in de media

Feike Damstra voorziet de rubriek "Su het ut Weest” in het Sneeker Nieuwsblad van foto's en tekst. Vele reacties komen op deze rubriek binnen. Zijn bijdragen worden afgewisseld door die van onze zustervereniging in Bolsward in een frequentie van drie VHS-bijdragen gevolgd door één van Bolsward. In de loop van het jaar bleek deze opzet echter niet gevolgd te worden. Daarnaast werkt de VHS mee aan de maandelijkse bijdragen van Peter van Egmond in het magazine GrootSneek.

Thema-avonden (door Joop Boom)

In maart zijn we begonnen met de jaarlijkse ledenvergadering, ditmaal in het Fries Scheepvaart Museum. Deze avond werd druk bezocht en kende gelijk een primeur, leden die verhinderd waren konden deze avond via een livestream volgen.

Ook konden we tussendoor een nieuw thema commissielid verwelkomen in de vorm van Geert Hof. De thema-avond in september werd gepresenteerd door Alice Booij en ging over de Prins Hendrikkade, ook hier was veel belangstelling voor.

Weer konden we een nieuw commissielid verwelkomen, Truusje van Wayenburg.

In november hadden we onze laatste thema-avond in de Spil. Jan Visser nam ons mee op een tocht langs gevelstenen in en buiten Sneek. Deze avond werd, mede door het wk voetballen en slechte weer, niet druk bezocht.

We verhuizen in 2023 naar de Schuttersheuvel in de Noorderhoek.

In 2023 vieren we ons 25-jarig bestaan van de vereniging, ik hoop dan ook dat we als commissie u een goed programma kunnen aanbieden.

Namens de themacommissie tot ziens in de Schuttersheuvel.

Archief en Schenkingen

We ontvingen weer veel nieuwe zaken voor ons archief. Vooral veel mails met fotomateriaal. Er vindt nog regelmatig overleg plaats met gemeente en andere instanties over archiefzaken en het op elkaar afstemmen van activiteiten.

Informatieverzoeken

Vele Snekers en niet-Snekers, leden en niet-leden, particulieren en bedrijven maken graag gebruik van de mogelijkheid om in De Waag informatie te verzamelen voor werkstukken en scriptie, stamboomonderzoek etc. Verzoeken komen regelmatig binnen via de mail.

De vragenstellers worden doorgaans uitgenodigd om naar De Waag te komen om al of niet met assistentie van de archiefvrijwilligers zelf onderzoek te verrichten. Bij simpele vragen leidt soms een rondje langs bestuursleden en vrijwilligers al tot een antwoord.

Als tegenprestatie ontvangen wij graag een overzicht van de onderzoekresultaten ten behoeve van het archief.

Filmploeg (Alie Schulte-Hoekstra)

Op maandagmiddag is het gezellig in de Waag. De filmgroep is dan bezig om dvd’s, 16mm en 8mm films in het digitale archief te zetten.

Tjerk Joustra en Gerard Schuurmans bewerken de films die soms van mindere kwaliteit zijn tot een beter product, zodat ze weer geschikt zijn om te tonen. Films die daartoe geschikt zijn, worden met nieuwe beelden uit deze tijd verrijkt. Een voorbeeld is “De straten van Sneek”.

Roelof Heida zet die films nu nog op de website en later ook op Beeldbank VHS, zodat ze beschikbaar zijn voor de leden van VHS.

Op de website van de vereniging, staan nu de filmpjes: “De Brandweeroptocht”, “Luchtwacht 1939”, “IJspret Sneek”, “Elfstedentocht 1986”, “Sneker Straten”, “Sinterklaas 2004”, “Straten 1922”, “Ontdek Sneek”, “Interview boek AH” en “Sneekweek 1957”. Alie heeft intussen de filmbestanden voorzien van de nummering die nu voor het hele VHS-archief geldt.

Filmpjes van Sneek zijn altijd welkom. Bent u in het bezit van zulke filmpjes, dan bent u op maandagmiddag welkom in De Waag, ingang Kerkgracht 12. Een bezoekje aan de Waag is altijd de moeite waard. De leden van de filmgroep treffen u graag.

Informatie- en Communicatietechnologie, telecommunicatie (Roelof Heida)

Afgelopen jaar is er mede door de verbouwing van de Waag hard gewerkt aan het opnieuw opzetten van het netwerk. Dit was hard nodig, want alle bekabeling lag los over de vloer. Het aanzicht was daardoor slecht en technisch onbetrouwbaar. Door het neerzetten van nieuwe bureaus is de bekabeling volledig weggewerkt.

Alle computers zijn voorzien van dubbele schermen waardoor het ook prettiger weken is. Ook is de software hier en daar zodanig aangepast dat b.v. de filmclub vaste werkplekken heeft.

Het eigen gebruik van USB-sticks, door bijvoorbeeld bezoekers en natuurlijk eigen vrijwilligers, is op de computers geblokkeerd om te voorkomen dat schadelijke software wordt overgenomen. Om kopiëren toch mogelijk te maken, is één computer geschikt gemaakt en voorzien van extra controle.

Aan het eind van het jaar kwamen we in contact met een bedrijf dat beeldbanken ontwerpt voor grote bedrijven en daarnaast beeldbanken gratis beschikbaar stelt aan historische verenigingen. In de kerstvakantie is deze beeldbank geïnstalleerd en na wat oefeningen en uitleg zijn de vrijwilligers langzaam begonnen met het vullen hiervan. Op de website van de VHS vindt u de link hier naartoe.

Het komend jaar gaan we bezig met het digitaliseren van het papieren archief en belangrijk is ook het vullen van de VHS-beeldbank om deze gegevens openbaar te maken.

Werkgroep Archeologie (Gilbert Hofstra)

Voorzitter is Gilbert Hofstra, aantal leden: 10. Als gevolg van de nasleep van corona, zijn er dit jaar geen bijeenkomsten georganiseerd.

Wel is driemaal geassisteerd bij onderzoeken. Bij een archeologisch onderzoek in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, dat werd uitgevoerd door het RAAP, ging het om een terpopgraving aan de Sytzamaweg te Arum.

Ook heeft begeleiding plaats gevonden bij graafwerkzaamheden voor de ovonde bij Raerd. Dit in samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân, in opdracht van de Roelofs groep.

Tenslotte hielpen we tijdens de renovatie van de Martinikerk bij het inventariseren van de grafstenen en begeleidden we het onderzoek met de metaaldetector

Samenwerking

Ook in 2022 was er weer sprake van een goede samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen de VHS en de gemeente Súdwest-Fryslân, de leiding en medewerkers van de Openbare Bibliotheek in Sneek, het Fries Scheepvaart Museum en de Stichting Oud Sneek.

Tot slot

Al met al en ondanks de gelukkig kleinere invloed van de vele malen in dit jaarverslag vermelde coronaproblemen, kunnen we terugzien op een goed verenigingsjaar dankzij, het zij nogmaals gezegd, de vele vrijwilligers en de leden die de vereniging steunen.

Maart 2023, Henk Doevendans Kzn (secretaris)


Overzicht adverteerders 2022 (stand per 31 december)

Stork Restauratie, Struiksma Makelaars, De Vries Horeca Catering, Douma Staal, Juwelier Luehof, 't Vaticaan Grootzand, Planting Lijstenmakerij, Haarpunt, Gebroeders Sikma, Rabobank, Tandtechnisch Lab. Teigeler, Garagebedrijf Betten, Vakgarage Anne Knol, Silvius Installatie Expert, De Haan Bakkerij, Bloemen Kroon, Bouwbedrijf Koster, Odeon Bouwmanagement , AA Computers, Reformhuis De Vries, Sipke Dijkstra, Veenema Olie, Allicht, Wibo's eatcounter, Devo, Marcom Computers, De Toverbal, Smid Meubelen, Post, De Boer uitvaartverzorging, Stad Sneek Verzekeringen, Albert Heijn Stadsfenne, Keetman Druk+Print , Dikhoff/Schurer, Handyman, Hypotheker, Pijlman Meubelen, Sytsma Mooi in Wonen, Kat Architecten, Bentacere.