sneek

VERENIGING HISTORISCH SNEEK e.o.

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op dinsdag 10 maart 2020 in het wijkgebouw De Spil, Molenkrite 169 te Sneek.
De zaal gaat open om 19.30 uur; de vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening en welkom.
2. Mededelingen en vooruitblik 2020.
3. Verslag vorige jaarvergadering d.d. 12 maart 2019.
4. Vaststelling jaarverslag 2019 (gepubliceerd op deze site).
5. Financieel verslag 2019 (ter vergadering ter inzage).
6. Verklaring van de kascommissie.
Benoeming van een nieuw lid en een reserveleden van de
kascommissie.
7. Begroting 202
Het bestuur stelt voor de contributie te handhaven op het niveau
van 2019.
8. Verkiezing bestuur:
Jelmer Kuipers is twee perioden van vier jaar voorzitter geweest en derhalve statutair niet meer herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor de heer Ko Smorenburg te benoemen tot voorzitter. Mochten er tegenkandidaten worden aangemeld, dan wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in het verenigingsblad De Waag 2020 nr. 1.
9. Wat verder ter tafel komt. (Punten die leden tijdens de
jaarvergadering behandeld willen zien, dienen een week voor de
jaarvergadering bij het secretariaat te zijn ingediend.)
10. Rondvraag.
11. Afscheid Jelmer Kuipers en eventuele benoeming lid

of leden van verdienste. 12. Sluiting.

PAUZE

Een werf aan de Woudvaart

werf woudvaart

Lezing
door
Jelmer Kuipers.