sneek

OPRICHTING
VERENIGING HISTORISCH SNEEK e/o


Heden, zesentwintig juli negentienhonderd negenennegentig verschenen voor mij, mr. Trijntje van der Kuur, kandidaat—notaris, wonende te Sneek, hierna ook te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Karin Maria Rientjes, notaris ter standplaats Sneek:

1. de heer HENRICUS HERMANUS STALLMANN, zonder beroep, geboren vijf april negentienhonderd eenenveertig te Naarden, nummer van rijbewijs: 3101575904, gehuwd en wonende Zwettekade 10, 8603 AM Sneek;

2. de heer JAN KUITERT, zonder beroep, geboren tien mei negentienhonderd veertig te Eindhoven, nummer van paspoort: N42090862, gehuwd, wonende de Hekken 4, 8608 XC Sneek.

De komparanten, in aanmerking nemende dat:
in een oprichtingsvergadering gehouden te Sneek op één september negentienhonderd achtennegentig werd besloten tot oprichting bij notariële akte van de vereniging VERENIGING HISTORISCH SNEEK e/o, waarvan blijkt uit de notulen van gemelde oprichtingsvergadering, van welke notulen een kopie aan deze akte zal worden gehecht; verklaarden, ter uitvoering van het voormelde bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende

STATUTEN:
NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: VERENIGING HISTORISCH SNEEK e/o, en is gevestigd in de gemeente Sneek.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel het verzamelen, inventariseren en vastleggen van historische gegevens over Sneek en omgeving, het organiseren van activiteiten die betrekking hebben op de historie van Sneek, alsmede het stimuleren van contacten tussen mensen met interesse voor de historie van Sneek, en voorts alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn in de meest brede zin.

2. De vereniging heeft de intentie tot samenwerking met het Fries Scheepvaart Museum, gevestigd te Sneek en het Gemeentelijk archief te Sneek.

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. de vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

2. Van de vereniging kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen lid zijn.

3. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

In geval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.

Artikel 5

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt: a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging mogelijk;

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld; c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.

De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Opzegging van lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de omvang minimaal gelijk is aan het jaarlijkse contributiebedrag, als bedoeld in Artikel 8 lid 2 van deze statuten.

GELDMIDDELLEN

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaald dat ook ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

BESTUUR

Artikel 9

1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen. De functies binnen het bestuur worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering volgend op de algemene ledenvergadering onderling verdeeld behoudens het in lid 2 gestelde.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De voorzitter wordt rechtstreeks door de algemene vergadering in functie benoemd.

3. De leden en het bestuur van de vereniging hebben het recht bij het ontstaan van een vacature in het bestuur van de vereniging, een voordracht te doen voor de vervulling van die vacature. Een voordracht door de leden van de vereniging is uitsluitend geldig indien de voordracht uiterlijk zeven (7) dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde komt, schriftelijk bij het bestuur is ingediend en tenminste door tien (10) stemgerechtigde leden en het voorgedragen bestuurslid is ondertekend.

Het bestuur van de vereniging kan uitsluitend een bestuurslid voordragen, indien het voorgedragen bestuurslid schriftelijk heeft verklaard hiermee in te stemmen.

Indien er in het bestuur een vacature ontstaat is het bestuur verplicht om minimaal vier (4) weken voor de algemene ledenvergadering waarin de vervulling van de vacature aan de orde komt de leden hiervan in kennis te stellen.

4. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

6. Indien in geval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk eenmaal herbenoembaar.

8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. De bepalingen omtrent het dagelijks bestuur worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.

2. Bij het staken der stemmen tijdens een bestuursvergadering, is de stem van de voorzitter beslissend.

3. Het bestuur is, behoudens het in lid 4 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

3. Het bestuur kan schriftelijk volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen, een en ander met inachtname van het huishoudelijk reglement.

4. De vereniging kent werkgroepen, De bepalingen omtrent de werkgroepen worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbreng van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Stemmingen over natuurlijke personen geschieden altijd schriftelijk. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14

1. De a]gemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vicevoorzitter. Zijn voornoemde personen niet aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.

Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Artikel 16

l. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige artikel aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

2. Het bestuur doet de in artikel 15 van deze statuten bedoelde stukken ten minste een maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.

De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 17

Naast de algemene vergadering bedoeld in het artikel 15 van deze statuten, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling daarvan aan de stemgerechtigden of door publicatie in een plaatselijk verschijnend dagblad; dit met inachtname van een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en fabrieken gehouden handelsregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

1. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen var de statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 18 vermelde register.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN

Artikel 20

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING


Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd: - tot voorzitter: de komparant sub l;

- tot secretaris: de komparant sub 2;

- tot penningmeester;

de heer JAN KALSBEEK, zonder beroep, geboren drieëntwintig januari negentienhonderd vijfenveertig te Opsterland, nummer van rijbewijs: 0070702784, gehuwd, wonende Napjusstraat 133, 8602 TC Sneek; tot algemene bestuursleden;

a. de heer JOHANNES DE WIT, operator, geboren veertien januari negentienhonderd tweeënvijftig te Sneek, nummer van paspoort N13188598, ongehuwd en niet geregistreerd partner, wonende Schoonoord 8, 8633 KB IJsbrechtum; b, de heer GERRIT ZOMER, kantinebeheerder, geboren vijfentwintig november negentienhonderd eenenveertig te Hardenberg, nummer van rijbewijs: 31009095777 ongehuwd en niet geregistreerd partner, wonende Bockamastraat 14 8651 BE te IJlst;

c. de heer HANS DE HAAN, museumconsulent, geboren zestien december negentienhonderd eenenveertig te Ferwoude, nummer van rijbewijs: 3157343537, gehuwd, wonende Alde Himdyk 26, 8601 JZ te Sneek.

De komparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken komparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde dokumenten vastgesteld.

Waarvan akte in minuut verleden te Sneek op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris ondertekend om veertien uur vijf en twintig minuten.